Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.05.1999 Perşembe Sayı: 23700 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 

KONU                          :Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Esaslara Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Karar  

KARAR SAYISI:99/12775

            Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Esaslara Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26/3/1999 tarihli ve 27445 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/4/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU ESASLARA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA ESASLAR

 
 
 

            Madde 1- 16/12/1998 tarihli ve 23555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Esaslar"ın 6 ncı maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir. 

            "a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu rehber öğretmenlerine haftada; ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders 
saatleri toplamı ile branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami ek ders, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark," 

            "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma yazma kursu öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saati ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada; okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24, diğer ana sınıflarında görevli olanlar ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez." 

            "(c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin 
sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders 
dağıtım çizelgesinde "Planlama, Bakım ve Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir." 

            "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu sınıf veya 
şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" 
adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir." 

            Madde 2- Aynı Esasların 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 11- Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi" karşılığı olarak haftada; 

            a) Müdür ve müdür başyardımcılarına 

            1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlarda 15 saat, 
            2) Yatılı ve pansiyonlu okullar, her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları ile özel eğitim okul ve kurumlarında 10 saat, 
            3) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 5 saat, 

            b) Müdür yardımcılarına; 

            1) Her türdeki anadolu ve fen liselerinde 5 saat, 
            2) Okul öncesi eğitim kurumları hariç, diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 3 saat, 

            c) Her türdeki anadolu ve fen liselerinin; 

            1) Yabancı dil dersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlerine aylık ve zorunlu ücret karşılığı okuttukları her 2 saat için 1 saat, 
            2) Anadolu güzel sanatlar liselerinin fonetik (müzik), plastik sanatlar (resim-heykel), drama (sahne ve gösteri) öğretmenleri ile fen liselerinin fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi ve matematik öğretmenlerine aylık ve 
ücretle okuttukları her 4 saat için 1 saat, 
            3) Diğer genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 7 saat için, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ise aylık ve ücretle okuttukları her 11 saat için 1 saat, 
            4) Rehber öğretmenlerine 3 saat, 

            d) Yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerin, yabancı dil ağırlıklı öğretim yapılan sınıflarını okutan yabancı dil dersi öğretmenlerine, anadolu lisesi yabancı dil dersi öğretmenleri gibi, 

            e) (c) bendinde sayılanların dışında kalan okul ve kurumların fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, daktilografi, büro makineleri, büro makineleri bakım ve  onarımı  öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat, 

            f) Bunların dışında kalan; 

            1) Anaokullarında ve kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar hariç okul öncesi öğretmenlerine, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat, 
            2) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri ile anaokullarında ve kız teknik öğretim okulları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli okul öncesi öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 12 saat için 1 saat, 
            3) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları rehber öğretmenlerine 3 saat, daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödenir. 

            Bu madde uyarınca, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatlerinin hesabında küsurlar dikkate alınmaz ve durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede sadece miktarı fazla olan dikkate alınır." 

            Madde 3- Aynı Esasların 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 12-a) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi ve beceri yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. 

            Sınav komisyonu üyeliğinde ve sınav gözcülüğünde görevli bulunanlardan; 

            1) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve 15'den fazla sınav gözcülüğü görevleri, 

            2) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği hem de sınav gözcülüğü, 

            3) Yöneticiler 

            için ücret ödenmez. 

            Ancak, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin (a) fıkrasındaki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği görevi için ücret ödenmez." hükmü uygulanmaz. 

            b) Bakanlığa ve diğer Bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açıköğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina ve salon sorumlusu olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav günü için 6 saat, gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 3 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." 

            Madde 4- Aynı Esasların 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 15- İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır. 

            Ders dağıtım çizelgelerinde "İşletmelerde Meslek Eğitimi" adıyla gösterilecek bu dersler; işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada; 

            a) Çıraklık eğitim merkezlerinde; 
            1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati, 
            2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati, 

            b) Diğer okul ve kurumlarda; 
            1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati, 
            2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati, 

            geçmemek üzere okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir. 

            Madde 5- Aynı Esasların 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 18- Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek; belirli bir projede uzmanlık kazandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ödenir. Ancak, hizmet gerekleri bakımından 6 aylık sürenin yeterli olmadığı durumlarda gerekçe ve personel 
sayısına da yer verilerek ek ders ödeme süresi Bakan onayı ile 12 aya kadar uzatılabilir." 

            Madde 6- Aynı Esasların 21 inci maddesi (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "b) İl düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde yılda; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere görevlendirildikleri günlerde (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile Devlet Töreni yapılmasına karar verilen diğer illerde bu sürelerin yeterli olmaması halinde sürenin 30 güne kadar uzatılmasına valiler yetkilidir.), 

            c) 18 inci maddede belirtilen haller dışında; 
            1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler, 
            2) Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince" 

            Madde 7- Aynı Esasların 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 23- Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ödemelerde tahakkuk ve ita amirleri müteselsilen 
sorumludur. 

            Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kamu davası açılması yolunda işlem yapılır." 

            Madde 8- Aynı Esasların 25 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Ancak, yukarıdaki bentlerde belirtilen öğretmen ve yöneticilere 7 ve 8 inci maddelere göre verilen ek ders görevleri istisnadır." 

            Madde 9- Aynı Esaslara aşağıdaki Ek Madde 1 eklenmiştir. 

            "Ek Madde 1- Öğretmen ve yöneticilerin haftalık ders ve ek ders saatleri ekli Çizelgede gösterilmiştir." 

            Madde 10- 21/2/1967 tarihli ve 832 Sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

            Madde 11- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. 

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE
OKUL VEYA KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ MADDE NO
HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI
AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ DERS NİT. YÖNETİM GÖREVİ ZORUNLU E DERSGÖREVİ İSTEĞE BAĞLI EK DERS GÖREVİ ÖĞRENCİ SOSYAL VE KİŞ. HİZ. DERS DIŞI HAZ. VE PLAN. GÖREVİ ÜCRET KAŞILIĞI TOPLAM EK DERS SAATİ
OKUL ÖNCESİ KURUMLARI                 
1.Müdür  5,10,11 - 15 - 7 - 5 20,27
2. Müdür Yardımcısı  5,10,11 - 15 - 12 - - 15,27
3. Öğretmen (Tam gün eğitim yapan anaokulu ve uygulama sınıflarında) 5,6,11 18 - 12 12 - 3 27
4. Öğretmen 5,6,11 18 - 12 - - 3 15
İLKÖĞRETİM OKULU 
1. Müdür, müdür başyard. (YİBO-PİO)  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 10 25
2. Müdür, müdür başyardımcısı  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 5 20
3. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - - - 3 18
4. Müdür yetkili öğretmen  5,6,10,11 18 3 12 - - 3 18
5. Sınıf öğretmeni  5,6,11  18 - 12 - - 3 15
6. Genel bilgi dersleri öğretmeni  5,6,11  15 - 6 9 2* 3 18
7. Rehber öğretmen 10  - 15 - - - - 15
ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
1. Müdür, müdür başyardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 2 - 10 25-27
2. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 9 - 3 18-27
3. Sınıf öğretmeni  5,6,11  18 - 12 - - 3 15
4. Genel bilgi dersleri öğretmeni  5,6,11  15 - 6 9 2* 3 18
5. Atölye ve laboratuvar öğretmeni  5,6,11  20 - 20 4 2* 3 27
6. Rehber öğretmen  10  - 15 - - - - 15
LİSE VE DENGİ OKULLAR 
1. Müdür, müdür başyard.(yatılı-pansiyonlu)  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 10 25
2. Müdür, müdür başyardımcısı  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 5 20
3. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - - - 3 18
4. Rehber öğretmen  10  - 15 - - - - 15
5. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni  5,6,11  15 - 6 9 2* 3 18
 
KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI İLE ÇOK PROGRAMLI LİSELER 
1. Müdür, müdür başyard.(Tam gün-tam yıl)  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 15 30
2. Müdür, müdür başyardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 2 - 10 25-27
3. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 9 - 3 18-27
4. Genel bilgi dersleri öğretmeni  5,6,11  15 - 6 9 2* 3 18
5. Rehber Öğretmen  10  - 15 - - - - 15
6. Atölye ve laboratuvar öğrt.  5,6,11  20 - 20 4 2* 3 27
ANADOLU VE FEN LİSELERİ
1. Müdür, müdür başyardımcısı  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 10 25
2. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 2,5 - 5 20-22-25
3. Yabancı dil, yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğr.  5,6,11  15 - 6 9 2* 10 25
4. Anadolu güzel sanatlar lisesi fonetik, drama, plastik sanatlar ile fen lisesi fizik, kimya, biyoloji fen bilgisi ve matematik öğretmenleri  5,6,11  15 - 6 9 2* 7 22
5. Diğer genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni 5,6,11  15 - 6 9 2* 4 19
6. Rehber öğretmen  10,11  - 15 - - - 3 18
ANADOLU KIZ VE ERKEK TEKNİK, OTELCİLİK VE TURİZM, AŞÇILIK MESLEK LİSELERİ 
1. Müdür, müdür başyard.(Tam gün-tam yıl)  5,10,11  6 Saate kadar  15 - - - 15 30
2. Müdür, müdür başyardımcısı 5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 3 - 10 25-28
3. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 6 Saate kadar  15 - 2,5,8 - 5 20-22-25-28
4. Yabancı dil, yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğr.  5,6,11  15 - 6 9 2* 10 25
5. Diğer genel bil. mes. dersleri öğr.  5,6,11  15 - 6 9 2* 4 19
6. Atölye ve laboratuvar öğretmeni  5,6,11  20 - 20 4 2* 4 28
7. Rehber öğretmen  10,11  - 15 - - - 3 18
HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU 
1. Müdür, müdür başyardımcısı  6,10,11  Mevzuatına göre 15 - 7 - 5 20-27
2. Müdür yardımcısı  6,10,11  Mevzuatına göre 15 - 9 - 3 18-27
3. Okuma-yazma kursu öğretmeni  5,6,11  18 - 12 - - 3 15
4. Genel bilgi ve meslek dersleri kapsamına dahil kurs öğretmenleri  5,6,11  15 - 6 9 - 3 18
5. Atölye ve lab. dersleri kap.dahil kurs öğrt. 5,6,11  20 - 20 4 - 3 27
6. Rehber öğretmen 6,10,11  - 15 - 9 - 3 18-27
 
OKUL VEYA KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ MADDE NO HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI 
AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ DERS NİT. YÖNETİM GÖREVİ ZORUNLU EK DERS GÖREVİ İSTEĞE BAĞLI EK DERS GÖREVİ ÖĞRENCİ SOSYAL VE KİŞ. HİZ. DERS DIŞI HAZ. VE PLAN. GÖREVİ ÜCRETKARŞILIĞI TOPLAM EK DERS SAATİ
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ 
1.Müdür, müdür başr.(Tam gün-tam yıl)  5,10,11  Mevzuatına göre 15 - - - 15 30
2. Müdür, müdür başyardımcısı  5,6,10,11 Mevzuatına göre 15 - 7 - 5 20,27
3. Müdür yardımcısı  5,6,10,11 Mevzuatına göre 15 - 9 - 3 18,27
4. Genel bilgi dersleri öğretmeni 5,6,11  15 - 6 9 - 3 18
5. Atölye ve laboratuvar öğretmeni 5,6,11  20 - 20 4 - 3 27
HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE AKŞAM SANAT OKULU 
1. Müdür, müdür başyardımcısı  6,10,11  Mevzuatına göre 15 - 7 - 5 20,27
2. Müdür yardımcısı  6,10,11  Mevzuatına göre 15 - 9 - 3 18-27
3. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni  5,6,11  15 - 6 9 - 3 18
4. Atölye ve laboratuvar öğretmeni  5,6,11  20 - 20 4 - 3 27
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
1. Müdür  10,11  - 15 - - - 5 20
2. Müdür yardımcısı  10,11  - 15 - - - 3 18
3. Rehber öğretmen  10,11  - 15 - - 3 18
Esasların 10 uncu maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilenler Dışında kalan Bakanlık merkez ve Taşra teşkilatı personeli  10  - 15 - - - - 15
 
AÇIKLAMALAR

            1- Bu çizelgede yer almayan, ancak Esaslar hükümleri içinde yer verilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevlerinin belirlenmesinde ilgili madde esas alınır. 

            2- Bu çizelgede yer almayan, ancak Esasların ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi halinde bu çizelgede belirtilen ek ders saatleri dışında; ayrıca madde hükümlerinde geçen ders saatleri sayısı 
kadar ek ders görevi verilebilir ve ücret ödenir. 

            3- Bu çizelgenin "Ücret Karşılığı Toplam Ders Saati" bölümünde, haftada alınabilecek azami ek ders saati sayıları branşlar itibariyle belirlenmiştir. 

            4- (*) Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı olarak haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde ve öğretim yılı süresince ödenir.