Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.07.1999 Cumartesi Sayı: 23751 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 

KONU                          :Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Hakkında Karar Karar

KARAR SAYISI:99/13037
 
            Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile 30/12/1998 tarihli ve 98/12233 sayılı Kararname'nin eki Karar'da değişiklik yapılması ve muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın 9/7/1999 tarihli ve 12266 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154 üncü maddesi ile aynı Kanuna 1327 sayılı Kanun'un 71 inci maddesi ile eklenen Ek Madde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25 inci maddesinin (c) bendi ve diğer teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/7/1999 tarihin de kararlaştırılmıştır. 
  
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT  
            Başbakan   
 
9/7/1999 Tarihli ve 99/13037 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR


            Madde 1- 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere;

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (12.000), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (77.000) olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

            b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, 30/12/1998 tarih ve 98/12233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %20 oranında artırılmış, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 406,000,000.- lira 487,200,000.- liraya ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanı da 440,600,000.- liradan 528,700,000.- liraya yükseltilmiştir. Bu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri de aynı tarihden geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %20 oranında artırılmıştır.

            Madde 2- 30/12/1998 tarihli ve 98/12233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan (3200) rakamı 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere (3.850) olarak değiştirilmiştir.

            Madde 3- Bu Karar 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.