İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.01.2000 Perşembe Sayı: 23928 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Çeşitli Kanunlara Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13811


            Çeşitli kanunlara göre istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

23/12/1999 Tarihli ve 99/13811 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 487,200,000. lira 560,300,000 liraya yükseltilmiştir.

            Madde 2- 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, 9/7/1999 tarihli ve 99/13037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan tavan ve taban ücretleri %15 oranında artırılmıştır.

            Madde 3- Yukarıdaki hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri de aynı tarihten geçerli olmak üzere yeni bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın %15 oranında artırılmıştır.

            Madde 4- Bu Karar, 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.