Askeri Emniyet Mevuzatı  
Resmi Gazete: 10.02.1999 Çarşamba  Sayı: 23607 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu  Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12354
     
            Ekli "Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 26/1/1999 tarihli ve 263 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 29/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde  Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar 

            Madde 1- Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülenler ve Bakanlar Kurulu'nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 93/5098 sayılı Kararı uyarınca yükümlülük süresi uzatılan yedek subay, erbaş ve erlere; kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerine işçi statüsünde personel alımlarında öncelik tanınır. 

            Madde 2- İşe alınmada öncelik tanınacak 1 inci maddede yazılı kişiler bu durumlarını; 

            (a) Yükümlülük süresi uzatılan yedek subay, erbaş ve erler, birlik komutanlıkları yahut bağlı bulundukları askerlik şubesi başkanlığından alacakları bir belgeyle, 

            (b) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile, 

            (c) Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler, asgari tugay komutanlıklarınca (Jandarma Genel Komutanlığı için asgari alay komutanlıklarınca) kendilerine verilen takdir belgeleriyle, ispatlamakla yükümlüdürler. 

            Madde 3- Bu kapsamda yer alan ve yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip olanlar, söz konusu belgelerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerine kayıt yaptırırlar. Kurum, kamu kuruluşlarından alınan işgücü istemlerinde, anılan kişileri göndermede öncelik tanır. 

            İş ve İşçi Bulma Kurumunca işe gönderilmek üzere davet edilen ve süresi içinde davete icabet etmeyen, davete icabet etmekle birlikte işi reddeden, işyeri tefriki yapan, işyerine gönderildiği halde gitmeyen veya işe kabul edildiği halde işe başlamayanların öncelik hakları kalkar. 

            Madde 4- 18 Mayıs 1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği"nin "Sınavın 
İlanı, Yapılışı ve Şekli" başlıklı 9 uncu maddesinin yazılı sınava ilişkin hükümleri yukarıda sayılan kişiler için uygulanmaz. 

            Şu kadar ki; alınacağı iş ve meslek kolunda sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak kişinin bu sınavlarda başarılı olması zorunludur. 

            Madde 5- Bu öncelikten yararlanarak işe alınanlar, ilgili kurum tarafından bir ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. 

            Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 7- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.