TİCARET MEVZUATI  
Resmi Gazete: 28.02.2000 Pazartesi Sayı: 23978 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 2000 Yılı Tütün Destekleme Kararı'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:2000/95
    
            Ekli "2000 Yılı Tütün Destekleme Kararı"nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 14/12/1999 tarihli ve 1520 sayılı yazısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci, 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 17 nci ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan  
 
2000 Yılı Tütün Destekleme Kararı Görevlendirme


            Madde 1- Tütün üretim, alım ve satımının desteklenmesi konularında Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

            Bu Karara dayanılarak ödenecek ekici tütün fiyatları, Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenir.

            Alımlarda Uygulanacak Esaslar
            Madde 2- Destekleme alımları, 97/1 ve 99/1 sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararları'nda belirtilen esaslar dahilinde, tütün üreticilerinin 1999 yılında ürettikleri tam mahsul halindeki Türk tipi tütünlere uygulanır.

            Mutad elleri ihtiva etmeyen, tüccar tarafından mahsulün tamamından ayrılan, aracılar veya toplayıcılar elinde bulunan, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü hükümlerine göre işlenip denklenmeyen tütünler, bu Karar kapsamında satın alınmaz.

            Harcama Yetkisi
            Madde 3- TEKEL Genel Müdürlüğü:

            a) Destekleme kapsamında satın alınan tütünlerin bedellerini ödemeye, bu Karara konu tütünlerin bakım ve işlenmeleri için sarfı gereken işçilik ücretlerini, nakliye giderlerini, sargı levazımat masraflarını ve ambar zararlılarına karşı yürütülen zirai mücadelede kullanılan ilaç bedellerini karşılamaya, işçisi bulunmayan işletmelerde mutad olan tahmil, tahliye ve alabora işlerinin ikmali için piyasadan hizmet satın almaya, yeni yaptırılan, satın alınan veya kiralanan binalar için ihtiyaç duyulan demirbaş eşyaları satın almaya, ihtiyaç duyulan depo ve işleme tesisleri ile yaprak tütün muamelatı ile ilgili büro hizmetlerinin yürütülmesini teminen bina ve tesis kiralamaya, kamulaştırmaya, mevcut bina tesis ve araçlar için gerekli her türlü bakım ve onarımları yaptırmaya, döşeme demirbaş ve mefruşat satın almaya, ürün yılına bakılmaksızın tütünün alımından satışına kadar yukarıda belirtilen türden gerekli her türlü harcamalarda bulunmaya,

            b) Destekleme kapsamında satın alınan tütünlerin depolanması, işlenmesi ve bakımı için ihtiyaç duyulan devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar ile satın almaları yapmaya, yetkilidir.

            Bu maddeye dayanılarak yapılan ve 2000 Yılı Yatırım Programında yer alan yatırımlar arasında yeri belirlenmemiş olan yatırımların yapılacağı yerleri ve bunların ödenek miktarlarını belirlemeye, bunlar arasında ödenek aktarmaya, 99/13414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, TEKEL Genel Müdürlüğü'nün ilgilendirildiği Devlet Bakanı yetkilidir.

            Bu maddenin (b) bendinde belirtilen harcamalar, 2000 yılında destekleme kapsamında satın alınan tütünler için ödenen ürün bedelinin %10'unu aşamaz.

            İkramiye
            Madde 4- TEKEL Genel Müdürlüğü'nce yaprak tütün ihracatının artırılması, yurt içi tütün mamullerinin kalitesinin yükseltilmesi ve kaliteli tütün üretiminde istikrarın sağlanmasını teminen, ekicilerin kaliteli tütün yetiştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üreticilere toplam 6,000,000,000 (Altımilyar) Türk Lirası ikramiye ödenir.

            Tütün İmhası
            Madde 5- Stok fazlası olması nedeniyle uzun vadede dahi dış satışının yapılmayacağı ve iç harmanlarda kullanılmayacağı anlaşılan işlenmiş ve işlenmemiş tütünlere lüzumsuz bakım ve sair masraflar yapmamak için;

            a) Ambarlardaki 1998 ve daha eski yıl ürünü tütünler ile 1999 yılı ürünü işlenmemiş Doğu ve Güneydoğu Bölgesi tütünlerinden ihtiyaç fazlası olup, TEKEL Genel Müdürlüğünce imhasına lüzum görülen tütünler,

            b) 1999 yılı ürünü tütünlerinden işleme sonucu ortaya çıkan, iç ve dış talebi olmayan Ege Bölgesi hariç arızalı kapa nevi tütünler ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi tütünlerinin işlemelerinde çıkacak kırık tütünler ve arızalı BG nevi tütünler,

            TEKEL Genel Müdürlüğünce teşkil edilecek üç kişilik bir heyet marifetiyle tespit olunacak rapor ve tutanak sonuçlarına göre TEKEL Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili Devlet Bakanlığının onayı ile yeteri kadar TEKEL Müfettişi nezaretinde imha edilir.

            (a) ve (b) bentlerine göre imha edilecek tütün bedelleri ve imha masrafları destekleme hesabına gider olarak kaydedilir.

            İç ve Dış Satış
            Madde 6- İşlenmiş tütünlerle, işlenmemiş tütünlerin alıcılara veya üçüncü şahıslar tarafından standardına uygun olarak yurt içinde işlenmesi kaydıyla dış alıcılara, Türkiye'deki tütün tüccarlarına veya sigara imalatçılarına piyasa koşullarına göre satışı, TEKEL Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili Devlet Bakanının onayı ile yapılır.

            Stoklar Arası Aktarma
            Madde 7- TEKEL Yönetim Kurulu, Kuruluş ihtiyacına ve dış talebe uygun olarak, Devlet Bakanlığından izin almak suretiyle o günkü maliyet bedelleri üzerinden destekleme stokundan idare stokuna, idare stokundan destekleme stokuna aktarma yapabilir.

            Destekleme Hizmet Ücreti Ödemesi
            Madde 8- Bu Karar kapsamında alınan tütünler için ödenen toplam bedel ile 2000 yılı içerisinde satılan toplam tütün satış bedelinin %1'i bu tütünlerin alım, depolama, bakım, işleme, sevk, satış işlerinde ve bu işlerle ilgili görülen diğer hizmetlerde fiilen çalışmış; sözleşmeli personel dahil memurlara sezon içindeki çalışma süreleri nispetinde alım dönemi ve satış dönemi sonunda ilgili yönetmelik esasları çerçevesinde, destekleme hizmet ücreti olarak ödenir.

            Yapılacak ödeme, harcırah ödemeleri dışında her ne ad altında olursa olsun hak sahiplerine veya emsaline Kuruluş tarafından ödeme tarihlerinde ödenen aylık ücretlerin iki katı tutarını aşamaz.

            Finansman
            Madde 9- Bu Karar uyarınca alınacak tütünlerin, alım, bakım, işleme giderleri ile destekleme primi ödemelerinin ve bu Kararda yetki verilen diğer hususlardaki finansman ihtiyacının TEKEL Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması esastır.

            Destekleme görevi nedeniyle TEKEL Genel Müdürlüğü'nce sağlanan ana para ve finansman maliyetleri, bu görevden doğan her türlü zarar ve mahrum kalınan kar ile üstlenilen dolaylı ve dolaysız her türlü gider ve yükümlülükler destekleme hesabından karşılanır.

            Kar/Zarar Durumu
            Madde 10- Bu Karar uyarınca alınan, işlenen veya satılan tütünlerden dolayı husule gelen geçmiş yıl karları Hazine'ye irad kaydedilir. Geçmiş yıl zararları ise Hazine Müsteşarlığı'nın bütçesine bu maksatla konulacak ödenekle karşılanır.

            İstisna
            Madde 11- Bu Karar uyarınca yapılacak yatırım harcamaları, TEKEL Genel Müdürlüğü'nün ilgilendirildiği Bakan'ın onayı alınmak kaydıyla, yatırımların yürütülmesi ve önceliklerin tesbitine ilişkin düzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine tabi değildir.

            Yürürlük
            Madde 12- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 13- Bu Kararı TEKEL Genel Müdürlüğü'nün ilgilendirildiği Devlet Bakanı yürütür.