TİCARET MEVZUATI  
Resmi Gazete: 01.04.1999 Perşembe Sayı: 23653 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1999 Yılı Tütün Destekleme Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12563
     
    Ekli "1999 Yılı Tütün Destekleme Kararı"nın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 22/2/1999 tarihli ve 276 sayılı yazısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci, 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 17 nci ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
  
            Bülent ECEVİT  
            Başbakan   
1999 Yılı Tütün Destekleme Kararı

            Görevlendirme 
            Madde 1- Tütün üretim, alım ve satımının desteklenmesi konularında Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 

            Bu Karara dayanılarak ödenecek ekici tütün  fiyatları Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenir. 
  

            Alımlarda Uygulanacak Esaslar 
            Madde 2- Destekleme alımları, Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararı'nda belirtilen esaslar ile 19/11/1997 tarihli ve 97/14 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararında yer alan miktar dikkate alınarak tütün üreticilerine 1998 yılında ürettikleri tam mahsul halindeki Türk tipi tütünlere uygulanır. 

            Mutad elleri ihtiva etmeyen, tüccar tarafından mahsulün tamamından ayrılan, aracılar veya toplayıcılar elinde bulunan, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü hükümlerine göre işlenip denklenmeyen tütünler, bu Karar kapsamında satın alınmaz. 

            Harcama Yetkisi 
            Madde 3- TEKEL Genel Müdürlüğü; 

            a) Destekleme kapsamında satın alınan tütünlerin bedellerini ödemeye, bu Karara konu tütünlerin bakım ve işlenmeleri için sarfı gereken işçilik ücretlerini, nakliye giderlerini, sargı levazımat masraflarını ve ambar zararlılarına karşı yürütülen zirai mücadelede kullanılan ilaç bedellerini karşılamaya, işçisi bulunmayan işletmelerdeemutad olan tahmil, tahliye ve alabora işlerinin ikmali için piyasadan hizmet satın almaya, yeni yaptırılan, satın alınan veya kiralanan binalar için ihtiyaç  duyulan demirbaş eşyaları satın almaya, ihtiyaç duyulan depo ve işleme tesisleri ile yaprak tütün muamelatı ile ilgili büro hizmetlerinin yürütülmesini teminen bina ve tesis kiralamaya, kamulaştırmaya, mevcut bina tesis ve araçlar için gerekli her türlü bakım ve onarımları yaptırmaya, döşeme demirbaş ve mefruşat satın almaya, ürün yılına bakılmaksızın tütünün alımından satışına kadar yukarıda belirtilen türden gerekli her türlü harcamalarda bulunmaya, 

            b) Destekleme kapsamında satın alınan tütünlerin depolanması, işlenmesi ve bakımı için ihtiyaç duyulan ekli listelerdeki, devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar ile satın almaları yapmaya, yetkilidir. 

            Bu Karara ekli listelerde yer alan, devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar, projelendirilip gerekli prosedür sağlanarak 2000 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınır. 
  
            Bu maddenin (b) bendinde belirtilen harcamalar, 1999 yılında destekleme kapsamında satın alınan tütünler için ödenen ürün bedelinin %10'unu aşamaz.  

            İkramiye 
            Madde 4- TEKEL Genel Müdürlüğü'nce yaprak tütün ihracatının artırılması, yurt içi tütün mamullerinin kalitesinin yükseltilmesi ve kaliteli tütün üretiminde istikrarın sağlanmasını teminen, ekicilerin kaliteli tütün yetiştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üreticilere toplam 5,000,000,000 (beşmilyar) Türk Lirası ikramiye ödenir. 

            Tütün İmhası 
            Madde 5- Stok fazlası olması nedeniyle  uzun vadede dahi dış satışının yapılamayacağı ve iç harmanlarda kullanılamayacağı anlaşılan işlenmiş ve işlenmemiş tütünlere lüzumsuz bakım ve sair masraflar yapmamak için;  

            a) Ambarlardaki 1997 ve daha eski yıl ürünü tütünler ile 1998 yılı ürünü işlenmemiş Doğu ve Güneydoğu Bölgesi tütünlerinden ihtiyaç fazlası olup, TEKEL Genel Müdürlüğünce imhasına lüzum görülen tütünler, 

            b) 1998 yılı ürünü tütünlerden işleme sonucu ortaya çıkan, iç ve dış talebi olmayan arızalı kapa nevi tütünler (Ege Bölgesi hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi tütünlerinin işlemelerinden çıkacak kırık tütünler ve arızalı BG nevi tütünler, 

            TEKEL Genel Müdürlüğünce teşkil edilecek üç kişilik bir heyet marifetiyle tespit olunacak rapor ve tutanak sonuçlarına göre TEKEL Yönetim Kurulu kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yeteri kadar TEKEL Müfettişi nezaretinde imha edilir. 

            (a) ve (b) bentlerine göre imha edilecek tütün bedelleri ve imha masrafları destekleme hesabına gider olarak kaydedilir. 
  
            İç ve Dış Satış 
            Madde 6- İşlenmiş tütünlerle, işlenmemiş tütünlerin alıcılara veya üçüncü şahıslar tarafından standardına uygun olarak yurt içinde işlenmesi kaydıyla dış alıcılara, Türkiye'deki tütün tüccarlarına veya sigara imalatçılarına piyasa koşullarına göre satışı, TEKEL Yönetim Kurulu kararı, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanının onayı ile yapılır. 

            Stoklar Arası Aktarma 
            Madde 7- TEKEL Yönetim Kurulu, Kuruluş ihtiyacına ve dış talebe uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak suretiyle o günkü maliyet bedelleri üzerinden destekleme stokundan idare stokuna, idare stokundan destekleme stokuna aktarma yapabilir. 
  
            Destekleme Hizmet Ücreti Ödemesi 
            Madde 8- Bu Karar kapsamında alınan tütünler için ödenen toplam bedel ile 1999 yılı içerisinde satılan toplam tütün satış bedelinin %2'si, bu tütünlerin alım, depolama, bakım, işleme, sevk, satış işlerinde ve bu işlerle ilgili görülen diğer hizmetlerde fiilen çalışmış; sözleşmeli personel dahil memurlara sezon içindeki çalışma süreleri nispetinde alım dönemi ve satış dönemi sonunda ilgili yönetmelik esasları çerçevesinde, destekleme hizmet ücreti olarak ödenir. 

            Yapılacak ödeme, ödeme tarihlerinde hak sahiplerinin net aylık ücretlerinin iki katı tutarını aşamaz. 

            Finansman 
            Madde 9- Bu Karar uyarınca alınacak tütünlerin, alım, bakım, işleme giderleri ile destekleme primi ödemelerinin ve bu Kararda yetki verilen diğer hususlardaki finansman ihtiyacının TEKEL Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması esastır. 

            Destekleme görevi nedeniyle TEKEL Genel Müdürlüğü'nce sağlanan ana para ve finansman maliyetleri, bu görevden doğan her türlü zarar ve mahrum kalınan kar ile üstlenilen dolaylı ve dolaysız her türlü gider ve yükümlülükler destekleme hesabından karşılanır. 

            Kar/Zarar Durumu 
            Madde 10- Bu Karar uyarınca alınan, işlenen veya satılan tütünlerden dolayı husule gelen geçmiş yıl karları Hazine'ye irad kaydedilir. Geçmiş yıl zararları ise Hazine Müsteşarlığı'nın bütçesine bu maksatla konulacak ödenekle karşılanır. 

            İstisna 
            Madde 11- Bu Karar uyarınca ekli listelerde yer alan yatırım harcamaları ile taşıt, demirbaş, döşeme ve mefruşat alımları hariç, yapılacak işlem ve harcamalar tasarruf tedbirlerine tabi değildir.  

            Yürürlük 
            Madde 12- Bu Karar 1/3/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 13- Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 1999 YILI TÜTÜN DESTEKLEME KARARI EKİ YATIRIMLAR LİSTESİ
Sayfa 1-2 
İŞ
NO
İŞİN
ADI
YER
(İL-İLÇE)
KARAKTERİSTİK
BAŞ.BİTİŞ
TARİHİ
DEVAM EDEN İŞLER
96T010
Yaprak Tütün İşleme Tesisi
İzmir-Balatcık
26000 T/Y Y.T.İşleme
1996-1999
97T010
Yap.Tüt.İşleme Tesisi
Trabzon-Akçaabat
3000 T/Y Y.T.İşleme
1997-1999
97T020
Tütün Deposu ve Sos.Tes.Yap.
Giresun-Şebinkarahisar
2000 m2 depo,sos,tes.
1997-1999
98T010
İhata Duvarı Yapımı
Manisa-Gördes
İnşaat
1998-1999
98T020
TavÜnitesi ve Otm.Tonga makinası
Samsun-Bafra
İnşaat-Tesisat
1998-1999
98T030
Yan.Havuzu,Y.Hidrant ve İhata Duvarı Yap.
Batman-Bekirhan
İnşaat-Tesisat
1998-1999
98T040
Yan.Havuzu,Y.Hidrant ve İhata Duvarı Yap.
Batman-Beşiri
İnşaat-Tesisat
1998-1999
98T050
Best Tüt.Dep.Çatı Yen.ve İhata Duv.Yap.
Bitlis-Merkez
İnşaat
1998-1999
98T060
Pepşen Çev.Ayd.Yan.İhbar Yapımı
Bitlis-Merkez
Elektrik
1998-1999
98T070
Biremek Y.T.İ.Md. Enerji Merkezi
Denizli-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1998-1999
98T080
Tütün Deposu Yapımı
Denizli-Tavas Büyükkonak
1000 m2 Batarkatlı
1998-1999
98T090
Tütün Deposu Yapımı
Denizli-Kale
1000 m2 Batarkatlı
1998-1999
98T100
İdare Bin.Çatı Ön.ve İhata Duv.Yapımı
Denizli-Tavas
İnşaat
1998-1999
98T110
Tütün Depoları Çatı Onarımı
İzmir-Urfa
İnşaat
1998-1999
98T120
Tütün Depoları Genel Onarımı
İzmir-Çamaltı
İnşaat
1998-1999
98T130
İhata Duvarı Yapımı
Manisa-Kula
İnşaat
1998-1999
98T140
İdare Binası İkmal İnşaatı
Muğla-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1998-1999
98T150
İşçi Yemekhanesi İnşaatı
Samsun-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1998-1999
98T160
Çatı Onarımı ve Saha Tanzimi İşi
Adana-Merkez
İnşaat
1998-1999
98T170
Yemekhane ve Sosyal Tes.Onarımı
Samsun-19 Mayıs
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1998-1999
98T180
Enerji Merkezi Yapımı
Amasya-Gümüşhacıköy
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1998-1999
98T190
Enerji Merkezi Yapımı
Tokat-Taşova
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1998-1999
98T200
Tütün Deposu ve Sos.Tes.Yap.
Batman-Merkez
6000 m2 depo,sos,tes.
1998-1999
98T210
İdare Binası Yapımı
Manisa-Akhisar
600 m2 İdare
1998-1999
98T220
Tütün Deposu Yapılması
Bitlis-Yolalan
1000 m2
1998-1999
98T230
Tütün Deposu Yapılması
Diyarbakır-Seyrantepe
4000 m2
1998-1999
YENİ İŞLER
a) 1999 Yılında Bitenler
99T010
Çatı Onarımı ve konveyör bant
Adana-Merkez
Onarım ve yenileme
1999-1999
99T020
Antrepo Binası
Mersin-Merkez
Genel onarım
1999-1999
99T030
Yangın Hav.Hidrant ve Y.İhbar
Adıyaman-Mrkz
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T040
Yangın Hav.Hidrant Tesi.Çatı On.
Adıyaman-Besni,Kahta
İnşaat-Tesisat
1999-1999
99T050
Yangın Hav.Hidrant Tesisi
Manisa-Gördes
İnşaat-Tesisat
1999-1999
99T060
Yangın İhbar Sistemi
Manisa-K.Oğlu,G.mrmra,
Soma,K.Başı,Demirci,Borlu
Elektrik
1999-1999
99T070
Tütün Deposu Yapılması
Manisa-Demirci
1000 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T080
Gen.Onarım,Y.İhbar Sistemi
Aydın-Havaalanı
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T090
Yangın İhbar Sistemi
Aydın-Çine
Elektrik
1999-1999
99T100
Elifli Y.Havuzu,Y.İhbarı Tesisi
Samsun-Bafra
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T110
Elifli Tüt.Dep.Çatı Yenilenmesi
Samsun-Bafra
İnşaat
1999-1999
99T120
Alaçam Tüt.Dep.Çatı Yen.ve Y.İhbar
Samsun-Bafra
İnşaat-Elektrik
1999-1999
99T130
Bafra Y.T.İşlt.Md.Genel Onarımı
Samsun-Bafra
İnşaat-Elektrik-Tesisat
1999-1999
99T140
Tütün Deposu Yapılması
Balıkesir-Savaştepe
1000 m2
1999-1999
99T150
Tütün Deposu Yapılması
Balıkesir-Bigadiç
1000 m2
1999-1999
99T160
Yangın Hav.Hidrant ve Y.İhbar,Ç.Kap
Bandırma-Yenice,Edincik,H.bey
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T170
Kazan Dairesi İkmal İşi
Batman-Merkez
Tesisat
1999-1999
99T180
Yan.Havuzu,Y.İhbarı Tesisi
Batman-Sason,Kozluk,B.Han.
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T190
YT.İşletme Müdürlüğü Tesisleri
Bitlis-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T200
BestTüt.Dep.Kazan D.Y.İhbar,Jana.
Bitlis-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T210
Y.Hidrant ve Y.İhbar,ÇatıKap
Bursa-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T220
Y.Hidrant ve Y.İhbar,İhata Duvarı Yap.
Denizli-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T230
Tütün Deposu Yapılması
Denizli-Çivril
1000 m2
1999-1999
99T240
Tütün Deposu Yapılması
Denizli-Güney
1000 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T250
Tütün Deposu Yapılması
Denizli-Tavas
1000 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T260
Tütün Deposu Yapılması
Denizli-Acıpayam
2000 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T270
İhata Duv.y.Hav.Hidrant,Y.İhbar,Trafo
Denizli-Tavas Büyükkonak
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T280
İhata Duv.y.Hav.Hidrant,Y.İhbar,Trafo
Denizli-Kale
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T290
İşçi Sos Tes.İkm.İnş.İhata Duvarı onarımı
Diyarbakır-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T300
Çevre Korkuluğu ve Yangın İhbar
Diyarbakır-Silvan
İnşaat-Elektrik,
1999-1999
99T310
Tütün Deposu ve Hizmet Binası
Uşak-Eşme
1000 m2,Sos.Tes.
1999-1999
99T320
Tütün Deposu Yapılması
Hatay-Merkez
6000 m2
1999-1999
99T330
Tütün Taşıyıcı Konveyör Bant Yapımı
İstanbul-Cevizli
Tesisat
1999-1999
99T340
Müessese Müd.Bin.İlave Yapılması işi
İstanbul
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T350
Tütün Deposu Yapılması
İzmir-Buca
6000 m2
1999-1999
99T360
Tütün Depoları Çatı Yenilenmesi
İzmir-Kemalpaşa
20000 m2
1999-1999
99T370
Yangın Hav.Hidrant ve Y.İhbar
İzmir-Menderes
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T380
Tütün Depoları Çatı Yenilenmesi
İzmir-Yazıbaşı
24000 m2
1999-1999
99T390
Yangın Hav.Hidrant ve Y.İhbar
İzmir-Hatundere
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T400
Yangın Hav.Hidrant ve Y.İhbar
İzmir-Urla
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T410
Yangın Hav.Hidrant ve Y.İhbar
İzmir-Bergama-Bayındır,Kınık
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T420
Teleskobik Konveyör Yaptırılması
İzmir
Tesisat
1999-1999
99T430
Doğal Kazanları ve Yangın İhbar
Kocaeli-Merkez
Tesisat-Elektrik
1999-1999
99T440
Havalandırma,Y.İhbar ve Gn.Onarım
Adapazarı-Geyve,Hendek
Tesisat-Elektrik
1999-1999
99T450
Tav Ünitesi,Çatı,İhata Y.Hav.Hidrant
Malatya-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T460
Açım Mak.Reviz.Y.Hidrant Tesisi
Manisa-Osmancalı
Tesisat
1999-1999
99T470
İhata Duv.Y.Hav.Hidrant
Manisa-Selendi
İnşaat,Tesisat
1999-1999
99T480
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Merkez
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T490
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Turgutlu
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T500
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Salihli
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T510
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Ahmetli
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T520
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Alaşehir
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T530
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Kula
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T540
Yan.Hav.Y.Hid.ve Yan.İhbar Tes.Yapımı
Manisa-Sarıgöl
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T550
Tütün Deposu Yapılması
Muğla-Merkez
2500 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T560
İhata Duv.Çev.Aydınlatma Y.İhbar
Muğla-Kötekli
İnşaat-Elektrik
1999-1999
99T570
İhata Duv.Çev.Aydınlatma Y.İhbar
Muğla-Milas
İnşaat-Elektrik
1999-1999
99T580
Gen.Onarım,Y.İhbar Sistemi
Muğla-Fethiye
İnşaat-Elektrik
1999-1999
99T590
İhata ve Genel Onarım
Muğla-Gümrükbaşı
İnşaat
1999-1999
99T600
Tütün Deposu Yapımı
Muğla-Yatağan
1000 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T610
Tav Ünitesi Yapımı
Muş-Merkez
Tesisat
1999-1999
99T620
Tüt.Depoları Yangın İhbar Tes.Yapımı
Samsun-19 Mayıs
Elektrik
1999-1999
99T630
Y.Hidrant ve Yangın İhbar Tesisatı
Samsun-Ahullu,Tekeköy,Havza
Vezirköprü,Köprübaşı
Elektrik-Tesisat
1999-1999
99T640
Tütün Deposu Yapılması
Samsun-Merkez
1000 m2 Batarkatlı
1999-1999
99T650
Kazan Dairesi yen.ve Gen.Onarımı
Sinop-Merkez
İnşaat-Tesisat
1999-1999
99T660
Drenaj Kanalları,Yangın İhbar,Tav
Manisa-Saruhanlı
Ünitesi ve Açım Makinaları Yen.
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T670
İdare Binası İlave İnşaat Yapımı
Tokat-Merkez
İnşaat
1999-1999
99T680
Tav Ünit.ve Açım Mak.Modernizasyonu
Tokat-Gümüşhacıköy
Tesisat
1999-1999
99T690
Tav Ünit.ve Açım Mak.Modernizasyonu
Tokat-Taşova
Tesisat
1999-1999
99T700
Tav Ünit.ve Açım Mak.Modernizasyonu
Tokat-Erbaa
Tesisat
1999-1999
99T710
Tütün Deposu Yapılması
Burdur-Bucak
3000 m2
1999-1999
99T720
Acıl Onarım ve Yenileme İşleri
Muhtelif
İnşaat-Elektrik,Tesisat
1999-1999
99T730
Makine-Teçhizat
Muhtelif
Makine-Teçhizat
1999-1999
Vidanjör2 Adet
İtfaiye Aracı 2 Adet
Traktör 4 Adet
Fork-Lift12 Adet
99T740
Taşıt Alımı
Muhtelif
T.Cetveli
1999-1999
Binek Oto
T-2 1 Adet
Binek Oto
T-3 7 Adet
Jeep
T-4-6 3 Adet
Minibüs
T-5 12 Adet
Kamyon
T-13 22 Adet
Midibüs
T-10 4 Adet
Pick-up
T-7 4 Adet
Ambulans
T-15 4 Adet
99T750
Arsa ve Bina Alımları
Muhtelif
1999-1999
b) 1999 Yılından sonraya kalanlar:
99T760
Yap.Tüt.İşleme Tesisi
Adıyaman
12000 T/Y Y.T.İşleme
1999-2000
99T770
Yap.Tüt.İşleme Tesisi
Aydın
3000 T/Y Y.T.İşleme
1999-2000