Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1387


            12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 12/9/2000 tarihli ve 2000/75 sayılı Raporu üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin II numaralı paragrafı ile 4389 sayılı Bakanlar Kanunu'nun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'ın 8 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Cezai faiz oranı kanuni faiz oranının 2 katıdır."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.