Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.12.2006 Perşembe Sayı: 26391 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2006/11450

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 Ahmet Necdet SEZER  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

 

 

 

A.GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A.ŞENER Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M.A.ŞAHİN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

C.ÇİÇEK Devlet Bakanı V.

A.BABACAN Devlet Bakanı 

M.AYDIN Devlet Bakanı

N.ÇUBUKÇU Devlet Bakanı 

K.TÜZMEN Devlet  Bakanı

C.ÇİÇEK Adalet Bakanı

M.V.GÖNÜL Milli Savunma Bakanı 

M.V.GÖNÜL İçişleri Bakanı V.

K.UNAKITAN Maliye Bakanı

H.ÇELİK  Milli Eğitim Bakanı

F.N.ÖZAK Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ Sağlık Bakanı 

B.YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

M.M.EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı

M.BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A.COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

M.H.GÜLER Kültür ve Turizm Bakanı V.  

O.PEPE Çevre ve Orman Bakanı

 

 

20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11450 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

 Madde 1 – 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

Madde 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.