İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.10.1999 Pazar Sayı: 23842 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afete Maruz Kalan Bazı Bölgelerde Çalışan Kamu Personeline Ödenecek Tazminat ile İşçi Statüsünde Bulunan  Personelin Depreme Yönelik Hizmetlerdeki Fazla Çalışma Süresinin 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 35 inci Maddesindeki Sınırlama Dışında Tutulmasına İlişkin Karar 

KARAR SAYISI:99/13390


            Tabii afete maruz kalan bazı bölgelerde çalışan kamu personeline ödenecek tazminat ile işçi statüsünde bulunan personelin depreme yönelik hizmetlerdeki fazla çalışma süresinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 35 inci maddesindeki sınırlama dışında tutulmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 17/9/1999 tarihli ve 18276 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun ek 4 üncü ve 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

17/9/1999 Tarihli ve 99/13390 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1-a) Ekli listelerde belirtilen yerleşim birimlerinde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi personele,

            2) Kamu Kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi pozisyonlarında çalıştırılanlara,

            3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlar uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,

            b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlar uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden, afetle ilgili bir görevin ifası amacıyla bölge dışından ekli listelerde yer alan yerleşim birimlerinde geçici olarak görevlendirilenlere.

            aylık 50,000,000 lira tazminat ödenir.

            Geçici görevli personele görev süreleri ile orantılı olarak ödeme yapılır.

            Madde 2- Tazminat, ekli listelerde belirtilen yerleşim birimlerinde 1/10/1999 tarihinden itibaren: (1) Sayılı Listede yer alan yerleşim birimlerinde 10 ay süreyle. (2) Sayılı Listede yer alan yerleşim birimlerinde 8 ay süreyle, (3) Sayılı Listede yer alan yerleşim birimlerinde 6 ay süreyle ödenir. Tazminatın ödenme süresinin belirlenmesinde fiilen görev ifa edilen mahal esas alınır.

            Tazminat ödeme süresi içinde; bölge dışında geçici görevlendirmelerde toplam 30 günü aşan süreler için, afet dışı nedenlere dayanan hastalık izinlerinin toplam 30 günü aşan süreleri için, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri (Bu haller sona erse bile, söz konusu süreler için geriye dönük ödeme yapılmaz.) için, mehil müddeti ve her türlü aylıksız izin süreleri için tazminat ödenmez.

            Bu Karar uyarınca verilecek tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın sadece %75'i ödenir.

            Madde 3- Tazminat, fiilen görev yapılan süre ile orantılı olarak ay sonunda ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

            Madde 4- İşçi statüsünde bulunan personelin Marmara Bölgesi ve çevresindeki depreme yönelik hizmetlerdeki fazla çalışma süresi, 1475 sayılı İş Kanununun 35 inci maddesindeki 90 gün ve 270 saatlik sınırlamanın hesabında dikkate alınmaz.

           Madde 5- Bu Karar 1/10/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 6- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

              1 SAYILI LİSTE

    İLİ   :                              İLÇESİ (Bağlı Yerleşim Birimleri Dahil):
Sakarya                                          Merkez
Kocaeli                                           Merkez, Gölcük, Karamürsel
Yalova                                             Merkez, Çınarcık, Çiftlikköy, Altınova
Bolu                                                 Düzce, Gölyaka, Çilimli

              2 SAYILI LİSTE

    İLİ   :                                İLÇESİ (Bağlı Yerleşim Birimleri Dahil):
Sakarya                                          Geyve, Akyazı
Kocaeli                                            Körfez
Bolu                                                 Cumayeri

              3 SAYILI LİSTE

    İLİ   :                                  İLÇESİ (Bağlı Yerleşim Birimleri Dahil):
Sakarya                                          Sapanca, Hendek
Bolu                                                 Gümüşova
Kocaeli                                            Gebze