İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.12.1999 Cuma Sayı: 23916 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afete Maruz Kalan Bazı Bölgelerde Çalışan Kamu Personeline Ödenecek Tazminat ile İşçi Statüsünde Bulunan Personelin Depreme Yönelik Hizmetlerdeki Fazla Çalışma Süresinin 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 35 inci Maddesindeki Sınırlama Dışında Tutulmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:99/13751


            Tabii afete maruz kalan bazı bölgelerde çalışan kamu personeline ödenecek tazminat ile işçi statüsünde bulunan personelin depreme yönelik hizmetlerdeki fazla çalışma süresinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 35 inci maddesindeki sınırlama dışında tutulmasına ilişkin 17/9/1999 tarihli ve 99/13390 sayılı Kararname'nin eki Karar'da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 1/12/1999 tarihli ve 25037 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

3/12/1999 Tarihli ve 99/13751  Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1- 17/9/1999 tarihli ve 99/13390 sayılı Kararnamenin eki Karar'da yer alan (1) Sayılı Listeye Bolu İli Merkez İlçesi, (3) Sayılı Listeye Yalova İli Termal İlçesi eklenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 1/10/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.