İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.04.2001 Pazartesi Sayı: 24388 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Gelir Tablosunun ve Uygulama Tarihinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2343


            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas olan gelir tablosunun ve uygulama tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 19/4/2001 tarihli ve 10938 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 50 nci ve geçici 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
  
20/4/2001 Tarihli ve 2001/2343 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


           Madde 1- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler 1.4.2001 - 31.3.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

    BASAMAKLAR     GELİR TUTARLARI
        1              112,983,063
        2              120,233,313
        3              127,483,563
        4              134,733,813
        5              141,984,063
        6              150,201,013
        7              158,417,963
        8              166,634,913
        9              174,851,863
       10              183,068,813
       11              191,285,763
       12              199,502,713
       13              228,624,550
       14              255,208,800
       15              281,793,050
       16              308,377,300
       17              334,961,550
       18              361,545,800
       19              388,130,050
       20              414,714,300
       21              441,298,550
       22              467,882,800
       23              494,467,050
       24              521,051,300

           Madde 2- 15/07/1999 tarih ve 99/13140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 3- Bu Karar 01/04/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.