İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 17.01.2003 Cuma Sayı: 24996 (Asıl)

 Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

KARAR SAYISI:2003/5145


       1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlara sosyal destek ödemesi yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 15/1/2003 tarihli ve 89 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

15/1/2003 Tarihli ve 2003/5145 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1- 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara, aynı Kanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre yapılan artış miktarlarını Ocak 2003 aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere 1 ila 12 inci basamaklarda 100 milyon liraya, 13 ila 24 üncü basamaklarda 75 milyon liraya tamamlayacak miktarlarda, aylıklara net olarak eklenmek suretiyle sosyal destek ödemesi yapılır.

 

Madde 2- 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara, Ocak 2003 aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, yıl içerisinde memur maaş katsayısının artışı dolayısıyla yapılan artış miktarlarını 100 milyon liraya tamamlayacak miktarlarda, aylıklara net olarak eklenmek suretiyle sosyal destek ödemesi yapılır.

 

Madde 3- 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre iki aylığı birlikte alanlara bu aylıklardan birisi için sosyal destek ödemesi yapılır. Ölüm aylığı alanlara yapılacak ödemenin hesabında, ödemenin tamamı yapılacak şekilde aylık oranları dikkate alınır.

 

Madde 4- Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik  sözleşmeleri uyarınca kısmi veya tam aylık alanlara yapılacak sosyal destek ödemesi, Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre belirlenir.

 

Madde 5- 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun hesaplaşmayla ilgili hükümlerinin uygulanmasında, sosyal destek ödemesi dikkate alınmaz.

 

Madde 6- Ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal destek ödemesi, ölüm ve durum değişikliği hallerinde geri alınmaz.

 

Sosyal destek ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın net olarak ödenir.

 

Yersiz yapılan sosyal destek ödemeleri; ilgilinin varsa almakta olduğu aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

 

Madde 7- Bu Karar, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 Madde 8- Bu Kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.