İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 25.04.2003 Cuma Sayı: 25089 (Asıl)

 Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Aylıklarının Hesabına Esas Gelir Basamaklarının ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

 

KARAR SAYISI:2003/5471

 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıklarının hesabına esas gelir basamaklarının ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 7/4/2003 tarihli ve 10448 sayılı yazısı üzerine, 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (m) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

9/4/2003 Tarihli ve 2003/5471 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1 - 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas gelir basamakları 1/4/2003 - 31/3/2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

 

Madde 2 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı;

 

a) 1/4/2003 - 30/6/2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere 13.103.332.- TL.

 

b) 1/7/2003 - 31/3/2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere 15.267.194.- TL.

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Madde 3 - Bu Karar 1/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 Madde 4 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.