İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince Ödenecek Aylıkların Ödeme Tarihlerini Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar
   
KARAR SAYISI:99/12467
      
            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre sigortalı ve hak  sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince ödenecek aylıkların ödeme tarihlerini yeniden düzenleyen ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 17/2/1999 tarihli ve 003789 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun'un 58  inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

19/2/1999 Tarihli ve 99/12467 Sayılı 
Kararnamenin Eki KARAR 

            Madde 1- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi kimselere bağlanan aylıkların ödeme tarihleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 

            Mart 1999 ayından başlanarak, sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları; 

            a) Tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlara her ayın dokuzuncu gününden, 

            b) Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlara her ayın onuncu gününden, 

            c) Tahsis numarasının son rakamı 8,6  ve 4 olanlara her ayın onbirinci gününden, 

            d) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara her ayın onikinci gününden, itibaren her ay peşin olarak ödenir. 

            Ödeme günlerinden herhangi birinin hafta tatili veya resmi tatil günlerine rastlaması halinde ödemelerin yapılacağı tarihler Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenerek ilan edilebilir. 

            Ödeme tarihlerinin öne alınması nedeniyle, sigortalılar ile hak sahiplerinin aylıklarından herhangi bir kesinti yapılmaz. 

            Madde 2- Bağ-Kur'un prim tahsilatları ile sigortalı ve hak sahiplerine aylık ödemeleri, milli bankalar aracılığı ile yapılabilir. Bahis konusu ödeme ve tahsilatlarla ilgili usul ve esaslar Kurum ile bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir. 

            Madde 3- 18/11/1992 tarihli ve 92/3722 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.