İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.08.1999 Pazar Sayı: 23780 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Basamak Gösterge Tablosunun, Uygulama Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi İçin Bekleme Süresinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar 
   
KARAR SAYISI:99/13140
   
            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas olan basamak gösterge tablosunun, uygulama tarihinin ve basamak yükseltilmesi için bekleme süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 13/7/1999 tarihli ve 016687 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 50 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

15/7/1999 Tarihli ve 99/13140 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler 1/7/1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 
 
 

                                                               BASAMAKLAR      GÖSTERGELER 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4.675 
4.975 
5.275 
5.575 
5.875 
6.215 
6.555 
6.895 
7.235 
7.575 
7.915 
8.255 
9.460 
10.560 
11.660 
12.760 
13.860 
14.960 
16.060 
17.160 
18.260 
19.360 
20.460 
21.560  

            Madde 2- 1 inci madde ile tespit edilen 13 ve daha yukarı basamaklarda bekleme süresi bir yıldır. 

            Madde 3- 29/12/1998 tarihli ve 98/12232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4- Bu Karar 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.