İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.11.1999 Cumartesi Sayı: 23889 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Ödenecek Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:99/13525
  
            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince ödenecek aylıkların ödeme tarihlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 11/10/1999 tarihli ve 023991 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun’un 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
18/10/1999 TARİHLİ VE 99/13525 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

            Madde 1 – 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan aylıklar, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren her ay peşin olarak;

            a) Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara her ayın yirmibeşinci,

            b) Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlara her ayın yirmialtıncı,

            c) Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlara her ayın yirmiyedinci,

            d) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara her ayın yirmisekizinci

            gününde ödenir.

            Ödeme günlerinden herhangi birisinin hafta sonu tatili veya resmi tatil günlerine rastlaması halinde, ödemelerin yapılacağı tarihler Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenerek ilan edilir.

            Ödeme tarihinin yeniden belirlenmesi nedeniyle; tahsis numarasının son rakamı 9, 8, 7, 6, 5 ve 4 olanlara onbeş günlük, tahsis numarasının son rakamı 3, 2, 1 ve 0 olanlara onlatı günlük aylık fark tutarları bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

            Madde 2 – Bağ-Kur’un prim tahsilatları ile sigortalı ve hak sahiplerine aylık ödemeleri, milli bankalar aracılığı ile yapılır. Bahis konusu ödeme ve tahsilatlarla ilgili usul ve esaslar Kurum ile bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir.

            Madde 3 – 19/02/1999 tarihli ve 99/12467 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4 – 01/01/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5 – Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.