Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.11.2000 Cuma Sayı: 24219 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1432


             Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 18/9/2000 tarihli ve 2000/83 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
           Başbakan
 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar


             Madde 1- 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak; Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat ve imalatçı-ihracatçı firmalar ile son üç takvim yılı itibarıyla ihracatları her bir yıl için 5 (beş) milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatları her bir yıl için 1 (bir) milyon ABD Dolarını geçen ihraçatçı  firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2 (iki) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları ithalatlarına; bu ithalattan doğacak verginin %10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla müsaade edilir. İnceleme veya soruşturmaya konu belge sahibi firmalar adına düzenlenen veya düzenlenecek belgelere ilişkin indirimli teminat uygulaması talepleri inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirilmeye alınmaz."

             Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.