Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1659


            Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 2/11/2000 tarihli ve 2000/112 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
           Başbakan

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar            Madde 1- 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"na aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir.

            "Ek Madde 1- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen AKÇT Anlaşması kapsamı eşyanın, işlenmesini müteakip A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde AT üyesi ülkelere gönderilmek istenmesi halinde, ithal edilen üçüncü ülke menşeli eşya için Karar eki Ek-1'de belirtilen AT'ın Ortak Gümrük Tarifesi oranındaki telafi edici verginin ihracat esnasında ödendiğinin tevsiki aranır.

            Ek Madde 2- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen eşyanın, işlenmesini müteakip işlem görmüş ürün olarak A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi ülkelere gönderilmek istenmesi halinde, ithal edilen üçüncü ülke menşeli hassas ürünler için Karar eki Ek-2'de belirtilen AT'ın Ortak Gümrük Tarifesi oranındaki telafi edici verginin ihracat esnasında ödendiğinin tevsiki aranır."

            Madde 2- Bu Karar 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

İLGİLİ EK CETVELLER 16/12/2000 TARİH VE 24262 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.