Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.03.2000 Pazar Sayı: 24001 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2000/217


            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 4/2/2000 tarihli ve 6893 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın 10 uncu ve 13 üncü maddelerinde yer alan "fiili ithal tarihi" ibaresi "gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- Aynı Karar'ın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ancak; Gümrük Kanununu'nun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir."

            Madde 3- Bu Karar 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.