Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/53


            Ekli "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 7/1/2000 tarihli ve 000509 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167 nci maddesinin son fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

            Amaç
            Madde 1- Bu Kararın amacı, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyet veya istisnanın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam
            Madde 2- Bu Karar, eşyanın serbest dolaşıma girişinde kişiler veya eşya için gümrük vergilerinden muafiyet veya istisna tanınacak halleri kapsar.

            Tanımlar
            Madde 3- Bu Kararda geçen;

            a) Şahsi eşya deyimi, kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak, ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşyayı,

            b) Ev eşyası deyimi, ilgili kişilerin şahsi kullanım veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına mahsus eşya, mobilyalar ve benzeri malzemeleri,

            c) Motorlu özel araç deyimi, esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak imal edilmiş bulunan motorlu taşıtları,

            d) Motorsuz özel araç deyimi, en çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisikletleri,

            e) Motorlu ticari araç deyimi, yapım türü ve malzemeleri itibarıyla bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü nakil vasıtasını,

            f) Taşınabilir alet ve cihaz deyimi, elle kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları,

            g) Alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün ürünleri deyimi, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin sırasıyla 22.03 ila 22.08 no.lu pozisyonları ve 24.01 ila 24.03 no.lu pozisyonlarında yer alan ürünleri,

            h) Kişisel kullanım deyimi, profesyonel veya ticari nitelikli bir faaliyetle ilgili olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekleri ile ilgili ihtiyaçları karşılama amacına yönelik kullanımı,

            ı) Kanuni ikametgah deyimi, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yeri,

            j) İkametgahın nakli deyimi, kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini,

            k) Yolcu deyimi, herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm) kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,

            l) Gümrük kıymeti deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ila 31 inci maddelerinde tanımlanan kıymeti,

            m) Gerçek kıymet deyimi, taşıma ve sigorta masrafları dışında kalan ve gümrük idarelerince eşya ile ilgili herhangi bir belgeden saptanan veya re'sen belirlenen kıymeti,

            n) Bilimsel araştırma deyimi, matematik, fizik, tıp, kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji gibi bilimsel bir alanda bilgiyi genişletmek için yapılan deneysel çalışma ve gözlemleri,

            o) Müsteşarlık, Gümrük Müsteşarlığı'nı

            ifade eder.

            Bu Kararın uygulanmasında karı, koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesi sayılır.

            Aksi belirtilmedikçe, bu Karar hükümlerinin uygulanmasında eşyanın gerçek kıymeti esas alınır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Önemli Değeri Olmayan Eşya

            A. Posta Yoluyla Gelen Eşya
            Madde 4- Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

            B. Zati Eşya
            Madde 5- 1) Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
 

İKİNCİ KISIM
Gerçek Kişiler Tarafından İthal Edilen Kullanılmış Eşya
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kanuni İkametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Kara Nakil Vasıtaları

            Madde 6- Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilerin yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarını 7 ila 13 üncü maddelerdeki hükümler çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak ithal etmelerine izin verilir.

            Madde 7- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakleden gerçek kişilere ait ve esas olarak sürücüsüyle birlikte 8 kişiden az insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile diğer özel taşıt araçları gümrük vergilerinden muaftır.

            Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilir. Bunlar için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etme şartı aranmaz.

            Madde 8- 1) Kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının, ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmaması ve kullanılmış olması şarttır.

            2) Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır.

            Madde 9- Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel karar nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

            Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur.

            Madde 10- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine veya Türkiye'ye yerleşmek amacıyla kesin olarak nakleden kişilerin, (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) durumlarını gümrük idaresine tevsik etmeleri halinde motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının muafen ithalinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 24 ay ikamet etme şartı aranmaz.

            Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının, ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmaması ve kullanılmış olması şarttır.

            Madde 11- Muafiyet sadece, kişinin ikametgahını nakletmek amacıyla Türkiye'ye son giriş tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde getirip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunduğu eşya için tanınır.

            Madde 12- Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının yukarıdaki maddeler kapsamında muafen ithaline izin verilmez.

            Madde 13- Bu Kararın 6 ila 12 nci maddelerinde belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, ithal edilmelerinden itibaren 5 yıl geçmedikçe aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının muafen ithaline ilişkin talepleri kabul edilmez.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kanuni İkametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası

            Madde 14- Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler tarafından ithal edilen ve kendilerine ait kullanılmış ev eşyası 15 ila 19 uncu maddeler uyarınca gümrük vergilerinden muaftır.

            Muafiyet aile ünitesi esasına göre uygulanır.

            Madde 15- Muafiyet, 16 ncı maddede belirtilen istisnalar hariç, sadece kanuni ikametgahı nakilden önce devamlı olarak en az 24 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan kişilere tanınır.

            Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak, bu süreler, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kanuni ikametgah yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez.

            İlgilinin bu tür eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesindeki ikametgahında da aynı amaçla kullanması şarttır.

            Madde 16- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen devlet memurları kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır.

            Bunlar İçin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etme şartı aranmaz.

            Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan memurların yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı bulunduğundan Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerine veya göndermelerine zorunluluk hasıl olan yurt dışındaki ev eşyası için de muafiyet uygulanır.

            Madde 17- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine veya Türkiye'ye yerleşmek amacıyla kesin olarak nakleden kişilerin, durumlarını gümrük idaresine tevsik etmeleri halinde, kullanılmış ev eşyasının muafen ithalinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 24 ay ikamet etme şartı aranmaz.

            Madde 18- Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.

            Madde 19- 1) Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemeler ile alkol ve alkollü içecekler ve tütün ve tütün ürünlerinin bu Bölümdeki hükümler kapsamında muaf olarak ithaline izin verilmez.

            2) 9 uncu madde hükümleri 14 ila 18 inci madde kapsamında ithal edilen eşya için de uygulanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evlilik Nedeni ile İthal Edilen Eşya

            Madde 20- 1) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişinin yeni veya kullanılmış ev eşyası,

            2) 1 inci fıkrada belirtilen koşulları haiz bir kişiye, kanuni ikametgahı yabancı bir ülkede olan kişilerce evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyeler, her bir hediyenin kıymeti 300 EURO ve toplam hediye kıymeti 3.000 EURO'yu aşmamak kaydıyla gümrük vergilerinden muaftır. Ancak;

            a) Alkol ve alkollü içecekler,

            b) Tütün ve tütün ürünleri

            için muafiyet uygulanmaz.

            3) Muafiyet, kanuni ikametgahı evlilik nedeniyle nakilden önce, en az 12 ay süre ile ve sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesi ibraz eden kişilere tanınır.

            Madde 21- Muafiyet;

            a) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya

            b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da

            c) Herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan

            kişilere tanınır.

            Madde 22- Bu Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde eşya ithal edeceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden en erken 2 ay önce veya en geç 6 ay sonraki süreler içerisinde ithal etmeleri şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi, tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde ayrı partiler halinde de yapılabilir.

            Eşyanın evlilik akdinden önce getirilmesi halinde, gümrük idaresince eşyanın ithalinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

            Madde 23- 1) 21 inci maddede sözü edilen eşya ithal edildiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe devredilemez ve satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.

            2) İthal edildikleri tarihten itibaren 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya

            Madde 24- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden zati eşya, ev eşyası ve kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz.

            Madde 25- Aşağıda sayılan eşya için 24 üncü madde kapsamında muafiyet uygulanmaz.

            a) Alkol ürünleri,

            b) Tütün ve tütün ürünleri,

            c) Motorlu ticari araçlar,

            d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar,

            e) Hammadde stokları ve mamul veya yarımamul ürünler,

            f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri.

            Madde 26- Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.

            Ancak, bu süre mücbir sebebin tevsiki koşuluna bağlı olarak gümrük idaresince uzatılabilir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türkiye'ye Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitimle İlgili Malzemeler ve Diğer Ev Eşyası

            Madde 27- 1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal ettikleri eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile kullanılmış olsun olmasın giyim eşyası gümrük vergisinden muaftır.

            2) Bu maddede geçen;

            a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi,

            b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya anlamına gelir.

            Madde 28- Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası ithal edilebilir.
 

ALTINCI BÖLÜM
Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası

            Madde 29- Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası 30 ve  31 inci madde hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muaftır.

            Madde 30- Muafiyet;

            a) Kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak bulunduğu süre içinde mülkiyetinde olan ve özel kullanımına mahsus,

            b) Mahiyet ve miktar itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici kalma süresine ve kalış amacına uygun olan, kullanılmış ev eşyası ile sınırlıdır.

            Madde 31- Muafiyet tanınabilmesi için kişinin ev eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesine dönüş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ve bir defada getirmesi şarttır.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gerçek Kişilerce İthal Edilen Diğer Eşya
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Gerçek Bir Kişiden Diğerine Gönderilen veya Yolcular Tarafından İthal Edilen Eşya A. Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya

            Madde 32- 1) Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır.

            2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet;

            a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,

            b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

            c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan,

            d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan

            eşya için uygulanır.

            Madde 33- 1) Muafiyet, 36 ncı maddede sayılan eşya da dahil olmak üzere toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen her türlü eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO'yu geçmemesi gerekir.

            2) İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 1 inci fıkrada belirtilen miktarı aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.

            3) 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş eşya için uygulanır.

            Madde 34- 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet, 36 ncı maddede yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

            B. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya
            Madde 35- 1) Yolcular (transit yolcular hariç) tarafından beraberlerinde getirilip ithal edilen gayri ticari nitelikteki hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır.

            2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet;

            a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

            b) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,

            c) Hediye edilmek üzere getirilen eşya için uygulanır.

            3) Müsteşarlık, hediyelik olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suistimal edilmesini önlemek üzere hediyelik eşya muafiyetini kısıtlamaya yetkilidir.

            Madde 36- 1) 35 inci maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, aşağıda yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

            a) Tütün ürünleri:

            - Sigaralar                                                                          200 adet ve
            - Sigarillolar (herbiri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)        50 adet ve
            - Puro                                                                                    10 adet ve
            - Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)                 200 gr. ya da
            - Pipo tütünü                                                                       200 gr. ya da
            - Ağız tütünü                                                                       200 gr. ya da
            - Tömbeki                                                                          200 gr. ya da
            - Enfiye                                                                                50 gr.

            b) Alkol ve alkollü içecekler:

            - 100 cc'lik                                         1 şişe ya da
            - 70 cc veya 75 cc'lik                        2 şişe

            c) En fazla 120 ml'lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm,  esans veya losyon

            d) - Kahve             1 kg.

            - Çözülebilir hazır kahve        1 kg.
            - Çay                                   500 gr.
            - Çikolata                                1 kg.
            - Şekerden mamul yiyecek   1 kg.

            e) Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç.

            2) 1 inci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan muafiyet 18 yaşın altındaki yolcular için uygulanmaz.

            Madde 37- 35 inci maddede bahsi geçen muafiyet, 36 ncı maddede belirtilen eşya hariç olmak üzere her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya için uygulanır.

            Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır.

            Madde 38- İki ya da daha fazla kalemden oluşan eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 37 nci maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 300 veya 145 EURO tutarındaki kısma uygulanır.

            C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya
            Madde 39- 1) 32 ila 38 inci maddeler hükümleri çerçevesinde gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

            2) 1 inci fıkrada bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.

            Madde 40- 39 uncu maddede sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;

            a) Türkiye'deki kişilere posta veya kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,

            b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,

            c) Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,

            d) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,

            e) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan,

            f) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen

            nitelikte olmalıdır.

            Madde 41- 1) 39 ve 40 ıncı madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1.500 EURO'yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

            2) İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1.500 EURO'yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

            3) 39 ve 40 ıncı madde hükümleri uyarınca eşyaya tek ve maktu bir tarife uygulamadan önce, beyan sahibi tek ve maktu bir tarife yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda, 29 ila 38 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere tüm eşyaya ithalat vergileri tatbik edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir.

            4) 39 ve 40 ıncı madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir.

            D. Gümrük Kapılarında Bulunan Mağazalardan Eşya İthalatı
            Madde 42- 1) Yolcular, yolcu girişi ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları zati eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilir.

            2) Yolcular, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan satın aldıkları 39 ve 40 ıncı maddelerde bahsi geçen eşyayı bu maddeler ve 41 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde vergileri ödenmek suretiyle ithal edebilir.

            Madde 43- Yolcuların 4 üncü maddeye göre zati eşya, 35 inci maddeye göre yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyetinden faydalanmak suretiyle eşya ithal etmiş olmaları halinde, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan aynı eşyayı satın almaları mümkün değildir.

            Madde 44- Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan konvertibl dövizler veya Türk Lirası ile satış yapılması mümkündür.

            Madde 45- Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mağaza açma izni vermeye; bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyayı, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye; mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını düzenlemeye Müsteşarlık yetkilidir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Şeref Nişanları veya Ödülleri

            Madde 46- Gümrük idarelerine yeterli belgelerin ibraz edilmesi ve gayri ticari amaçlı olmaları koşullarıyla aşağıda sayılan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine ithalinde gümrük vergileri aranmaz.

            a) Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, yabancı ülkelerin hükümetleri tarafından verilmiş olan nişanlar,

            b) Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla veya belli bir olayın yararını kabul etmek için veya cesaret gerektiren bir işin ödülü olarak yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya,

            c) (b) fıkrasında belirtilen nedenlerle, yabancı bir ülkede yerleşik bulunan kişiler veya yetkililerce, Türkiye Gümrük Bölgesinde teslim edilmek üzere ücretsiz olarak gönderilen ve sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya,

            d) Kanuni ikametgahı yabancı bir ülkede olan kişilere iş konferanslarında veya benzeri uluslararası olaylarda ücretsiz olarak dağıtılması amaçlanan ve niteliği, kıymeti veya diğer özellikleri gayri ticari amaçlarla ithal edildiklerini belirtir şekilde olan, esas olarak sembolik niteliğe ve sınırlı değere sahip ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya,
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Alınan Hediyeler

            Madde 47- 39 ila 41 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan eşyanın ithalinde gümrük vergileri aranmaz.

            a) Yabancı bir ülkeye resmi ziyarette bulunan kişilere ziyaretleri sırasında ev sahibi ülke yetkililerince verilen hediyeler,

            b) Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla gelen kişiler tarafından ziyaret sırasında ülke yetkililerine sunulmak üzere getirilen hediyeler,

            c) Yabancı bir ülkedeki kamu kurumu yetkilisi veya kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum tarafından Türkiye'de bulunan bir kamu kurumu veya kamu yararına faaliyetlerde bulunan bir kuruma, dostluk veya iyi niyet gösterisi olarak gönderilen hediyeler.

            Madde 48- 36 ncı maddedeki miktarları aşan alkol, alkollü içecekler veya tütün ve tütün ürünleri için muafiyet tanınmaz.

            Madde 49- Muafiyet, hediye olarak verilen eşyanın 47 nci maddede belirtilen nedenlerle sunulması, nitelik, kıymet, miktar ve Türkiye Gümrük Bölgesindeki kullanım amacı itibarıyla gayri ticari olması halinde tanınır.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla İthal Edilen Malzeme ve Eşya
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Amaçlarla İthal Edilen Eşya

            A. Milli Savunma ve İç Güvenlik Konularında İthal Edilen Eşya
            Madde 50- Milli savunma ve iç güvenlik konularında; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının sağlanması için; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü silah, araç, gereç, ana malzeme, mühimmat, makine, elektronik veya elektrikli cihaz, alet ve teferruatları ile bunların üretimi, bakımı ve onarımında kullanılacak her türlü parça, yedek parça, mamul, yarı mamul madde ve malzemeler gümrük vergilerinden muaftır.

            B. Genel Amaçlarla İthal Edilen Diğer Eşya
            Madde 51- 1) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından, ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen aşağıda sayılan eşya, rekabetin bozulmaması veya suistimallere yol açılmaması şartları ile gümrük vergilerinden muaftır.

            a) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere ithal edilen temel ihtiyaç maddeleri,

            b) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumlarına yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde para toplanması amacına yönelik bulunan eşya,

            c) Hayır ya da insani yardım kurumlarına sadece onların çalışma ihtiyaçlarını karşılamak veya onların hayır ve insani amaçlarını yerine getirmede kullanılmak üzere, yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen malzemeler ve büro materyalleri.

            2) Temel ihtiyaç maddeleri deyimi, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan yiyecek, ilaç, giyecek, yatak malzemeleri ve benzeri eşya anlamına gelir.

            3) Bu madde kapsamında,

            a) Alkol ve alkollü içecekler,

            b) Tütün ve tütün ürünleri,

            c) Kahve ve çay,

            d) Ambulans ve diğer kurtarma araçları hariç olmak üzere motorlu araç

            için muafiyet uygulanmaz.

            Madde 52- 51 inci madde hükmü uyarınca tanınan muafiyet, gümrük idarelerinin, işlemlerini kontrol etmesini mümkün kılacak şekilde defter ve belgelerini tutan ve gerektiğinde her türlü teminatı verebilecek kurum ve kuruluşlara uygulanır.

            Madde 53- 1) 51 inci maddede yer alan eşya ve malzemeler gümrük idarelerinin izni olmaksızın 51 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerden başka amaçlar için ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

            2) Söz konusu eşya ve malzemeler, muafiyetin veriliş amacına uygun olarak kullanılmak koşuluyla 51 ve 52 nci maddeler gereğince muafiyet tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verildiği, kiralandığı veya devredildiği takdirde gümrük vergileri aranmaz.

            Diğer hallerde, eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslar uyarınca tahsil olunur.

            Madde 54- 1) 51 inci maddede yer alan kurum veya kuruluşlar muafiyetten faydalanmak için öngörülen şartları kaybederlerse veya muafen ithal edilmiş eşyayı muafiyetten yararlanmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayı talep ederlerse, bu durumlarını gümrük idaresine bildirmek zorundadırlar.

            2) Muafiyet uygulanma şartlarını kaybeden veya 51 inci maddede belirtilenlerden başka amaçlarla kullanan kurum veya kuruluşların mülkiyetinde bulunan eşya ile ilgili gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü madde hükümlerine göre tahsil olunur.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Bilim ve Kültürel Amaçlı Eşya ile Bilimsel Alet ve Cihazlar

            Madde 55- EK-1 no.lu listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı kitap, yayın ve belgelerin ithalinde, gönderildiği kişi veya kurum ve amaçlanan kullanım şekline bakılmaksızın gümrük vergileri aranmaz.

            Madde 56- EK-2 no.lu listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı görsel ve işitsel malzemelerin ithali aşağıda sayılan şartlarla gümrük vergilerinden muaftır:

            a) Bu eşyanın kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından kullanılmak üzere ithal edilmesi veya

            b) EK-2 no.lu listedeki her bir eşyanın kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından ithal edilmesi.

            Madde 57- 1) 56 ncı maddenin kapsamı dışında kalan bilimsel alet ve cihazlar, ticari olmayan amaçlarla ithal edildikleri takdirde 58 ila 67 nci maddeler çerçevesinde gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Muafiyet, aşağıda belirtilen amaçlarla ithal edilen bilimsel alet ve cihazlar için uygulanır.

            a) Esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kamu kuruluşları ile bu kuruluşlara bağlı birimler tarafından kullanılmak üzere ithal edilen veya

            b) Esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlarca ithal edilen eşya.

            3) Bu kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının gümrük idaresine tevsiki şarttır.

            4) Bu maddede belirtilen muafiyetin uygulanmasında Müsteşarlık, duruma göre Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret veya Kültür bakanlıkları ya da ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini alır.

            Madde 58- Bilimsel alet ve cihazlara uygun parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bilimsel alet ve cihazların bakım, kontrol, ayarlama veya tamiri için kullanılan malzemeler için de muafiyet tanınır. Söz konusu malzemenin bu tür alet ve cihazlarla aynı zamanda ithal edilmesi gerekir. Daha sonra ithal edilmeleri halinde, malzemenin, daha önce gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen alet ve cihazlarla ilgili olduklarının ispatı şarttır.

            Madde 59- 57 ve 58 inci maddelerde bahsi geçen bilimsel alet ve cihaz deyimi, teknik özellikleri ve kullanım amacı esas olarak bilimsel faaliyetlere uygun bulunan alet, cihaz, sistem veya herhangi bir diğer alet anlamına gelir.

            Madde 60- 57 ve 58 inci maddelerde bahsi geçen bilimsel alet ve cihazlar, kar amacı güdülmeksizin eğitsel amaçlarla veya bilimsel araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edildikleri takdirde, gayri ticari amaçla ithal edilmiş eşya olarak kabul edilir.

            Madde 61- 59 uncu maddede tanımlanan eşyanın gümrük vergilerinden muafen ithalinin Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilgili üretim sektörünün çıkarlarına ciddi ölçüde zarar verdiğinin tespiti halinde, bu eşya muafiyet kapsamından çıkarılabilir.

            Madde 62- 1) 58, 59, 60 ve 61 inci maddelerde belirtilen şartlarla muafen ithaline izin verilen, 56 ncı maddede belirtilen eşya ve yedek parçalar devredilemez, satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.

            2) a) 59, 60 ve 61 inci maddelerde yer alan eşyanın ödünç verilmesi, kiralanması veya devredilmesi halinde, ödünç verildikleri, kiralandıkları veya devredildikleri kurum veya kuruluşların da bu muafiyetten istifade edebilir nitelikte olması ve bunların muafiyet amacına uygun olarak kullanılması halinde, muafiyet uygulamasına devam olunur.

            b) Diğer hallerde, ödünç verilen, kiralanan, devredilen eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.

            Madde 63- 1) Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan malzeme, yedek parça ve aksesuarların Türkiye'ye ithalinde muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı 56 ve 57 nci maddelerde belirtilenlerden başka amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.

            2) Muafiyet uygulanması şartlarını kaybeden kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan eşyaya ait gümrük vergileri ile muafen ithal edilen eşyanın başka amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde, bu eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.

            Madde 64- 61, 62 ve 63 üncü madde hükümleri 58 inci madde kapsamındaki eşya için de uygulanır.

            Madde 65- 1) Türkiye dışında yerleşik bulunan bilimsel araştırma kurum veya kuruluşlarınca veya onlar adına gayri ticari amaçla ithal edilen bilimsel malzemeler gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Muafiyet;

            a) 1 inci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşların yetkili temsilcilerinin onayı ile Türkiye'de yerleşik bulunan bilimsel araştırma kuruluşlarına gönderilen veya bu kuruluşlarca getirilen ve bilimsel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kullanılması planlanan,

            b) Türkiye dışında yerleşik bulunan gerçek veya tüzel bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresi boyunca mülkiyetinde bulunan eşya için tanınır.

            3) Bu maddede geçen bilimsel malzeme deyimi, bilimsel araştırma amacına mahsus alet, cihaz, makine ve bunların aksesuarları ile bunların bakımı, muayenesi, ayarı veya tamiri için özel olarak imal edilmiş yedek parça ve aletler anlamına gelir.

            4) Bu maddede bahsi geçen bilimsel malzemeler, kar amacı güdülmeksizin bilimsel araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edildikleri takdirde, gayri ticari amaçla ithal edilmiş eşya olarak kabul edilir.

            Madde 66- 1) 65 inci maddede sayılan eşya devredilemez, satılamaz, gümrük idaresinin izni alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.

            2) 65 inci maddede yer alan eşyanın ödünç verilmesi, kiralanması veya devredilmesi halinde, ödünç verildikleri, kiralandıkları veya devredildikleri kurum veya kuruluşların da bu muafiyetten istifade edebilir nitelikte olması ve bunların muafiyet amacına uygun olarak kullanılması halinde, muafiyet uygulamasına devam olunur.

            3) Diğer hallerde, ödünç verilen, kiralanan, devredilen eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.

            Madde 67- 1) 65 inci maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen kurum ve kuruluşlardan muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı 65 inci maddede belirtilenlerden başka amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.

            2) a) Muafiyet uygulanması şartlarını kaybeden kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan eşyaya ait gümrük vergileri,

            b) İthal edilen eşyanın başka amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde bu eşyaya ait gümrük vergileri

            4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar

            Madde 68- 1) Bir hayır veya insani yardım kurumu ya da gerçek bir kişi tarafından, Türkiye'deki bir sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla bir hayır ya da insani yardım kurumundan temin edilen paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbbi araştırma, teşhis veya tedavi amacına mahsus alet ve cihazlar gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Muafiyet;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi bulunmayan,

            b) Ticari bir amaçla bağışlanmayan,

            c) Bağışlayanın üretici ile herhangi bir ilgisinin olmadığı

            eşya için uygulanır.

            3) Bağışlanan veya temin edilen alet ve cihazların bakım, kontrol, ayar veya tamiri için kullanılacak aletler ve bu aletlere uygun parça, yedek parça veya aksesuarlar da 1 inci fıkrada belirtilen koşulları taşımak kaydıyla gümrük vergilerinden muaftır. Yedek parça, parça veya aksesuarların alet ve cihazlarla aynı zamanda ithal edilmeleri esastır. Daha sonra ithal edilmeleri halinde, gümrük vergilerinden muafen ithal edilen alet ve cihazlarla ilgili olduklarının ispat edilmesi gerekir.

            Muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu ile eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde üretiminin bulunmadığı hususu Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik olunur.

            Madde 69- 59 ila 64 üncü madde hükümleri 68 inci madde kapsamındaki eşya için de uygulanır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Amacına Yönelik Hayvanlar, Biyolojik veya Kimyasal Maddeler

            Madde 70- 1) Aşağıda yer alan eşya gümrük vergilerinden muaftır.

            a) Bilimsel araştırmada kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilmiş hayvanlar,

            b) Gayri ticari amaçlarla ithal edilen biyolojik veya kimyasal maddeler.

            2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet aşağıdaki amaçlarla ithal edilen hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddelerle sınırlıdır.

            a) Eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan bölümleri için ithal edilen eşya,

            b) Esas faaliyet alanı eğitim veya bilimsel araştırma olan özel kuruluşlar için ithal edilen eşya.

            3) Bu eşyanın Türkiye'de üretiminin bulunmadığı hususu ile bu maddede bahsi geçen kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının ve eşyanın amaca uygun hayvan veya biyolojik ya da kimyasal madde olduklarının gümrük idaresine tevsiki şarttır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynaklı Tedavi Edici Maddeler ile Kan Gruplama ve Doku Tipi Ayırma Belirteçleri

            Madde 71- 1) 72 nci madde hükümlerine uygun olarak getirilen;

            a) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler,

            b) Kan grubu belirteçleri,

            c) Doku tipi ayırma belirteçleri gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Bu Bölümde yer alan;

            a) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler deyimi, insan kanı ve onun türevleri (insan kanının tümü, kurutulmuş insan plazması, insan albümini ve insanın plazmalı proteininin sabit solüsyonları, insan immünoglobülini ve insan fibrinojeni),

            b) Kan grubu ayırma belirteçleri deyimi, kan tipi gruplandırılması ve kan uyuşmazlıklarının tespiti için kullanılan insan, hayvan, bitki veya diğer kaynaklı bütün belirteçler,

            c) Doku tipi ayırma belirteçleri deyimi, insan doku tiplerinin belirlenmesinde kullanılan insan, hayvan, bitki veya diğer kaynaklı bütün belirteçler anlamına gelir.

            Madde 72- Muafiyet, aşağıda yer alan eşya ile sınırlıdır:

            a) Tıbbi veya bilimsel amaçla kullanılmak üzere geldiği gümrük idaresine tevsik edilen gayri ticari ürünler,

            b) Sevk edildiği ülkedeki tam yetkili bir kurum tarafından düzenlenmiş uygunluk sertifikasını haiz bulunan ürünler,

            c) Üzerlerinde niteliklerini tanımlayan özel etiketli kapla sevk edilmiş ürünler.

            Madde 73- 71 inci maddede tanımlanan ürünlerin nakliyesinde kullanılan özel ambalajlar ile sevkiyata dahil olan ve bunların kullanımı için gerekli bulunan çözücü ve aksesuarlar da gümrük vergilerinden muaftır.
 

ALTINCI BÖLÜM
İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler

             Madde 74- İlaç özelliği olan ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin kalite kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış referans maddelerine ilişkin numunelerin, Sağlık Bakanlığınca izin verilen kurumlarca ithal edilmesi halinde gümrük vergileri aranmaz.
 

BEŞİNCİ KISIM
Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat
 
BİRİNCİ BÖLÜM
İşyeri Nakli Suretiyle İthal Edilen Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler

            Madde 75- 1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.

            Bu Kısmın uygulanmasında:

            a) İşletme deyimi, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bu tür bağımsız işleyen bir kurumun bir bölümünü kapsar.

            b) Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemelerini kapsar. Tarımsal bir işletmenin söz konusu olması halinde, canlı hayvanlar söz konusu mal ve malzeme kapsamına dahil edilir.

            Madde 76- 1) 75 inci maddede belirtilen muafiyet;

            a) Mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süre ile işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,

            b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

            c) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,

            eşya ve malzeme ile sınırlıdır.

            2) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren müteşebbislere tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir müteşebbisle herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.

            3) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.

            Madde 77- Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır.

            a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları,

            b) İnsanların tüketimine mahsus erzak veya hayvan yemleri,

            c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar,

            d) Satıcıların mülkiyetinde bulunan küçük veya büyükbaş hayvanlar.

            Madde 78- 75 inci maddede belirtilen muafiyet, mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır.

            Madde 79- 1) Gümrük vergilerinden muafen ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler, ithal edildikleri tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idarelerinden önceden izin alınmaksızın ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.

            Kiralamaya veya devredilmeye ilişkin sınırlamalarda bu hakkın kötüye kullanılma riskinin bulunması hallerinde bu süre gümrük idaresince 36 aya kadar uzatılabilir.

            2) 1 inci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan sermaye malları ve malzemeye isabet eden gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil edilir.

            Madde 80- 1) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler tarafından ithal edilen sermaye malları ve malzemeye ilişkin muafiyet işlemleri de 75 ila 78 inci madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

            2) Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de, mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Gümrük Bölgesinde Faaliyette Bulunan Çiftçilerin Komşu Ülkedeki Mülklerinden Elde Ettikleri Ürünler

            Madde 81- 1) Esas faaliyeti Türkiye Gümrük Bölgesi içinde olan çiftçilerin, Türkiye'ye komşu bir ülkede bulunan ve kendileri tarafından işletilen mülklerinden elde ettikleri tarım, hayvancılık, arıcılık, bahçecilik ve ormancılık ürünleri, 82 ve 83 üncü maddeler hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaftır.

            2) 1 inci fıkradaki muafiyetten faydalanabilmek için hayvancılık faaliyetlerinin menşei Türkiye olan veya Türkiye'de serbest dolaşım durumunda bulunan hayvanlarla yapılıyor olması şarttır.

            Madde 82- Muafiyet, normal olarak hasat veya üretim sonrası başka bir işlemden geçmemiş ürünlerle sınırlıdır.

            Madde 83- Muafiyet, sadece bizzat üreticiler tarafından komşu ülkedeki kendi mülklerinden elde edilen ve kendileri veya kendileri adına hareket eden kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ürünler için tanınır.

            Madde 84- Türkiye Gümrük Bölgesi ile komşu bir ülke arasında sınırı oluşturan göllerde veya su yollarında Türk balıkçılar tarafından yürütülen balıkçılık veya balık yetiştirme faaliyetlerinden elde edilen ürünler ile bu tür göl ve su yollarında Türk sporcuları tarafından yapılan avcılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler için de muafiyet uygulanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komşu Ülkelerdeki Çiftçiler Tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki Mülklerinde Kullanılmak Üzere Getirilen ve Toprak ve Ekinlerin İşlenmesi Amacına Yönelik Tohum, Gübre ve Diğer Ürünler

            Madde 85- Esas faaliyeti bir komşu ülkede olan çiftçilerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve kendileri tarafından işletilen mülklerinde kullanılmak üzere toprak ve ekinlerin işlenmesi amacıyla getirdikleri tohum, gübre ve diğer ürünler gümrük vergilerinden muaftır.

            Madde 86- Muafiyetin uygulanması, ancak, tohum, gübre veya diğer ürünlerin bizzat üretici veya üretici adına hareket eden kişi tarafından getirilmiş olması ve aynı hakkın karşı taraf ülkece, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere de tanınmış olması koşullarıyla mümkündür.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Mahiyet Arz Etmeyen Numuneler

            A. Önemli Değeri Olmayan Numunelik Eşya ve Modeller
            Madde 87- 1) 91 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilir.

            3) Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.

            B. Basılı Reklamcılık Dokümanları ve Reklamcılık Amacına Yönelik Malzemeler
            Madde 88- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yürütülen ekonomik bir faaliyetin reklamı amacıyla gönderilen ya da getirilen ve parasız olarak dağıtılacak olan satılık veya kiralık eşya ya da sunulan ulaştırma, sigortacılık ve bankacılık hizmetleri ile ilgili ilan, katalog, fiyat listesi, kullanım kılavuzu, broşür ve takvim ve benzeri baskılı reklamcılık malzemeleri gümrük vergilerinden muaftır.

            Madde 89- Muafiyet;

            a) Eşyayı üreten, satan, kiralayan veya hizmeti sunan müteşebbisin adının eşya üzerinde açık bir şekilde yer alması,

            b) Her bir sevkiyatta tek bir basılı materyalin olması veya birden çok basılı materyal bulunması halinde, her çeşidinden birer adet olması, ancak, aynı çeşitteki basılı materyalin birden fazla bulunması halinde toplam brüt ağırlığının 1 kilogramı aşmaması.

            c) Gönderici veya alıcısının aynı kişi olmaması

            koşullarının mevcut olması halinde uygulanır.

            Madde 90- Müşterilere ücretsiz olarak reklamcılık amacıyla gönderilen madde ve malzeme için de, değerinin önemsiz olması ve reklamcılık amacı dışında kullanılamaz nitelikte bulunması halinde muafiyet tanınır.

            C. Bir Ticari Fuarda veya Benzeri Bir Faaliyette Kullanılan veya Tüketilen Ürünler
            Madde 91- 1) Aşağıda yer alan eşya, 92 ila 95 inci maddeler hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaftır:

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari fuar veya benzeri bir olay münasebetiyle getirilecek olan her türlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktardaki numuneleri,

            b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen ve bir ticari fuar veya benzeri bir olayda sergilenmek üzere getirilen makina ve cihazların teşhiri sırasında, bu makine ve cihazların gösteri amacıyla çalıştırılmasında kullanılacak eşya,

            c) Bir ticari fuar veya benzeri bir olayda yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından, geçici standardların inşası, düzenlenmesi ve dekorasyonu için kullanılacak boya, vernik, duvar kağıdı gibi düşük kıymeti bulunan tüketilecek malzeme,

            d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen eşyanın reklamına mahsus olan, bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette sergilenecek resimli veya resimsiz basılı materyaller, kataloglar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam posterleri, takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar gibi ücretsiz olarak dağıtılacak malzemeler.

            2) Ticari fuar veya benzeri olay deyimi;

            a) Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları ile ilgili sergi, fuar, gösteri ve benzeri faaliyetler,

            b) Esas olarak hayri ve insani bir yardım amacıyla gerçekleştirilen sergi ve benzeri olaylar,

            c) Temelde bilimsel, teknik, el sanatları, sanatsal, eğitsel, kültürel, sportif veya dini sebeplerle ya da ibadet nedeniyle, sendika faaliyetleri veya turizm ya da uluslararası bir anlaşmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sergi ve benzeri olaylar,

            d) Uluslararası organizasyon veya teşekküllerin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar,

            e) Resmi tören veya anma törenleri ya da toplantıları

            anlamına gelir.

            Ancak, yabancı bir ülke eşyasının satılması amacıyla işyeri veya bunların eklentilerinde düzenlenen özel amaçlı sergiler bu kapsama dahil değildir.

            Madde 92- 91 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen numunelerin muafen ithaline izin verilebilmesi için aşağıdaki şartların topluca bulunması gerekir.

            a) Yabancı ülkelerden ücretsiz olarak gönderilmesi veya bu ülkelerden ithal edilen eşya ile birlikte gelmesi,

            b) Halka ücretsiz olarak dağıtılmak üzere gönderilmesi ve kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması,

            c) Birim değeri düşük olan ve reklam eşyası olarak kabul edilebilecek nitelikte bulunması,

            d) Kolaylıkla pazarlanabilir olmaması ve paketlenmiş ise aynı malın piyasada mevcut en küçük biriminden daha küçük miktarını içermesi,

            e) Paketlenmemiş yiyecek ve içecekler için dağıtım yerinde anında tüketilebilir nitelikte bulunması,

            f) Toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olması.

            Madde 93- 91 inci maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muafiyet aşağıdaki şartları taşıyan eşya ile sınırlıdır.

            a) Faaliyet sırasında tüketilecek ya da yok edilecek eşya,

            b) Toplam kıymet ve miktar itibarıyla faaliyetin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olan eşya.

            Madde 94- 91 inci maddenin 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen muafiyet aşağıdaki şartları taşıyan eşya ile sınırlıdır.

            a) Faaliyetin düzenlendiği yerde eşyanın ücretsiz olarak sadece halka dağıtılması,

            b) Eşyanın toplam kıymet ve miktar bakımından olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun bulunması.

            Madde 95- 91 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muafiyet, alkol ve alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri ile katı, sıvı ve gaz yakıtlar için uygulanmaz.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya

            Madde 96- Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özellikleri belirlenmek amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya, 97 ila 99 uncu maddeler hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaftır.

            Madde 97- 96 ncı maddede bahsi geçen muafiyet;

            a) İnceleme, analiz veya test işlemlerinin kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen,

            b) İthal edilme amaçları gözönünde bulundurularak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerekli her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere, amaca uygun miktarı aşmayan eşya için uygulanır.

            Madde 98- 1) 96 ncı maddede belirtilen muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmeleri veya kendiliğinden yok olmaları halinde tanınır.

            2) a) Bu inceleme, analiz veya test sonucu artık kalan ürünlerin, gümrük idaresinin kontrolü altında tamamen yok edilmesine, ticari olarak değersiz hale getirilmesine, gümrüğe terk edilmesine veya mücbir sebepler gözönüne alınarak ihraç edilmesine izin verilebilir.

            b) Geride kalan artık ürünlere (a) bendi hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda, eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti gözönüne alınarak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur.

            3) Artık ürünler deyimi, yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünler; geride kalan ürünler deyimi ise kullanılmamış ürünler anlamına gelir.

            Madde 99- İnceleme, analiz veya testlerin yapılması ile idari formalitelerin tamamlanması için gerekli süre gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınmak suretiyle Müsteşarlıkça belirlenir.
 

ALTINCI KISIM
Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşıma Sırasında Eşyanın İstifi ve Korunması İçin Yardımcı Maddeler

            Madde 100- Eşyanın istifi ve ısı muhafazası da dahil olmak üzere korunması amacıyla yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakli sırasında kullanılan ve normal olarak tekrar kullanılamaz hale gelen ip, saman, örtü, kağıt, mukavva, odun ve plastik gibi maddeler gümrük vergilerinden muaftır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Canlı Hayvanların Nakli Sırasında Kullanılan Kuru Ot, Yem ve Yiyecek Maddeleri ile İlaçları

            Madde 101- Canlı hayvanların yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakli sırasında, bunların beslenmesi amacıyla araçlarda bulunan kuru ot, yem ve sair yiyecek maddeleri ile ilaçlar gümrük vergilerinden muaftır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulaşım Araçları ile Özel Konteynerlerde Mevcut Bulunan Akaryakıt ve Madeni Yağlar

            Madde 102- 1) a) Türkiye Gümrük Bölgesine giren özel ve ticari ulaşım araçları, motosikletler ve özel konteynerler ile içindeki standart depolarda mevcut bulunan yakıtlar,

            b) Özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç başına 10 litreyi geçmeyen yakıtlar,

            Gümrük vergilerinden muaftır.

            2) 1 inci fıkrada bahsi geçen;

            a) Özel konteyner deyimi, özel olarak imal edilmiş soğutma, oksijenleme, ısı yalıtım ve diğer sistemlerle donatılmış konteyner,

            b) Standart depo deyimi,

            i- Özel ve ticari ulaşım araçlarında, üretici tarafından aynı türde olan bütün ulaşım araçlarına kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, hem yakıtın doğrudan sevk edilmesine ve hem de nakliye sırasında uygun olduğu yerlerde soğutma ve diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depo,

            ii Özel konteynerlerde, üretici tarafından konteyner ile aynı türde olan bütün konteynerlere kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, nakliye sırasında doğrudan soğutma ve özel konteynerlerde bulunan diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depo anlamına gelir.

            Akaryakıtın doğrudan yakıt olarak kullanımı için tasarlanmış ve ulaşım araçlarına yerleştirilmiş akaryakıt depoları ve ulaşım araçlarında bulunabilecek, diğer sistemlere yerleştirilmiş depolar da standart depo olarak kabul edilir.

            Madde 103- Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depoları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmaya ve standart depolarda mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarını, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınmak suretiyle belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.

            Madde 104- 102 ve 103 üncü madde hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen yakıtlar, içerisinde ithal edildikleri ulaşım araçlarından başka bir araçta kullanılamaz, ulaşım aracı için gerekli olan tamir süresi haricinde söz konusu ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devredilemez.

            Diğer hallerde, eşyaya isabet eden gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur.

            Madde 105- 102 nci maddede belirtilen muafiyet, ulaşım araçları veya özel konteynerlerde mevcut bulunan ve yolculuk boyunca kullanılan yağlayıcı maddeler için de uygulanır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarına Ait Donatım ve İşletme Malzemesi

            A. Milli Ulaşım Araçları
            Madde 106- 1) Milli deniz ve hava gemilerinin, yabancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi gümrük vergilerinden muaftır.

            2) Bu taşıtların, düzenli seferli olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına gelerek, tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu limandaki bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır.

            B. Yabancı Ulaşım Araçları
            Madde 107- Yabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya Türk limanlarından aldıkları serbest dolaşıma girmemiş donatım eşyası ve işletme malzemesi gümrük vergilerinden muaftır.

            Donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Ulaştırma Bakanlığı ve Müsteşarlıkça tayin ve tespit olunur.
 

YEDİNCİ KISIM
Bilgi Materyali İthali
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Yayın Hakları veya Endüstriyel ve Ticari Patent Haklarını Koruyan Örgütlere Gönderilen Eşya

            Madde 108- Yayın haklarının veya endüstriyel ve ticari patent haklarının korunması ile ilgili olarak getirilen ve Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusunda bulunmak üzere verilecek olan ticari marka, kalıp, tasarım, icat ve benzeri eşya ile bunları destekleyen belgeler gümrük vergilerinden muaftır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Turistik Reklamcılık Malzemeleri

            Madde 109- 55 ila 67 nci maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda sayılan turistik reklamcılık malzemesi gümrük vergilerinden muaftır:

            a) %25'ten fazla özel ticari reklam içermemesi ve asıl tanıtma amacının açıkça belli olması kaydıyla, temel amacı özellikle kültürel, turistik, sportif veya ticaretle ilgili ya da mesleki toplantı veya faaliyetlere katılmak için halkı yabancı ülkelere ziyarette bulunmaya teşvik etmek olan, ücretsiz olarak dağıtılacak belgeler, kitapçıklar, broşürler, kitaplar, dergiler, rehber kitaplar, posterler, çerçeveli veya çerçevesiz fotoğraflar ile fotografik büyütülmüş malzemeler, resimli veya resimsiz haritalar, pencere için şeffaf materyaller, resimli takvimler,

            b) %25'ten fazla özel ticari reklam içermemesi ve ücretsiz olarak dağıtılması kaydıyla, Türkiye'de yerleşik bulunan firmalara ait özel ticari reklamcılık malzemeleri hariç olmak üzere resmi turist ajansları veya onların himayesinde basılan yabancı otel listeleri ve yıllıkları ile yabancı ulaşım hizmet tarifeleri,

            c) Resmi turist ajansları tarafından tayin edilen akredite temsilcilik veya muhabirlere teslim edilen ve dağıtımı planlanmamış olan ajandalar, telefon ve teleks numara listeleri, otel listeleri, fuar katalogları, önemsiz değerde sanatsal mal örnekleri ile müzeler, üniversiteler, kaplıcalar ve diğer benzeri kuruluşlar hakkındaki yayınlar gibi referans malzemeleri.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Değeri Olmayan Çeşitli Belge ve Eşya

            Madde 110- Miktar ve nitelik itibarıyla ticari değer taşımadıkları tespit edilen aşağıda sayılan eşya için gümrük vergileri aranmaz.

            a) Ücretsiz olarak dağıtılmak koşuluyla getirilen, yabancı hükümetler ve uluslararası resmi örgütlerin yayınları,

            b) Yabancı ülkelerde kurulu organlarca organize edilen seçimlere ilişkin oy kağıtları,

            c) Resmi dairelere ücretsiz olarak gönderilen belgeler,

            d) Mahkemelere veya diğer resmi dairelere delil olarak veya benzeri amaçlarla gönderilen eşya,

            e) Resmi daireler veya bankacılık kuruluşları arasında alışılmış bilgi alışverişinin bir parçası olarak gönderilen imza örnekleri ve imzalarla ilgili basılı belgeler,

            f) T.C. Merkez Bankası'na gönderilen resmi basılı materyaller,

            g) Her türlü Türk parası, banknotları, esham ve tahvilleri ve kuponları, yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve poliçeler,

            h) Yabancı bir ülkede kayıtlı olan şirketler tarafından tanzim edilen ve bu şirketler tarafından basılan hisse senetleri ve tahviller ile ilgili olarak hamiline veya abonelerine gönderilen raporlar, ifadeler, notlar, prospektüsler, başvuru formları ve diğer belgeler,

            ı) Bu konudaki muafiyetin kötüye kullanılmaması ve genel rekabet kurallarını bozmamak kaydıyla, alıcıya ücretsiz olarak gönderilen uluslar arası bilgi alışverişine yönelik delikli kart, manyetik kaset, mikrofiş, mikrofilm, manyetik disk, video kaset ve ses kaseti gibi kaydedilmiş yayın araçları,

            j) Uluslararası toplantılar, konferanslar, kongreler veya bu tür faaliyetlerde kullanılmak üzere hazırlanmış dosyalar, arşivler, basılı formlar ve benzeri diğer belgeler,

            k) Yabancı ülkelerden sipariş almak veya onların siparişlerini yerine getirmek ya da Türkiye Gümrük Bölgesinde yapılan yarışmalara katılmak amacıyla ithal edilen planlar, teknik çizimler, kopyalanmış tasarımlar, tarifler ve benzeri diğer belgeler,

            l) Yabancı ülkelerde yerleşik bulunan kurumlar tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde yapılacak sınavlarda kullanılacak belgeler,

            m) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde araçların veya malların uluslararası hareketinde resmi belge olarak kullanılacak basılı formlar,

            n) Yabancı bir ülkedeki ulaşım veya otelcilik teşebbüsleri tarafından, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan seyahat acentalarına gönderilen basılı formlar, etiketler, biletler ve benzeri belgeler,

            o) Kullanılmış basılı form ve biletler ile konişmentolar, manifestolar ve diğer ticari veya resmi belgeler,

            p) Yabancı bir ülke veya uluslararası kuruluşlarca gönderilen resmi basılı materyaller ile yabancı ülkedeki derneklerin aynı amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyet gösteren derneklere gönderdikleri uluslar arası standartlara uygun basılı materyaller,

            r) Basın ajanslarına veya gazetelere ya da dergi yayıncılarına gönderilen fotoğraflar, slaytlar ve fotoğraf kalıpları ile benzeri eşya,

            s) Yabancı ülkelerde vergi ve sair ödemelerin yapıldığını kanıtlayan belgeler.
 

SEKİZİNCİ KISIM
Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın İthali
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Savaş Kurbanları Anıtları ile Mezarlıkların Yapımı, Bakımı ve Süslenmesi Amacına Yönelik Eşya

            Madde 111- Türkiye'de gömülü bulunan yabancı ülkelerin savaş kurbanlarının mezarlıkları, mezarları veya anıtlarının inşaası, bakımı ya da süslenmesi için ithal edilen eşya gümrük vergilerinden muaftır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Tabutlar, Cenaze Kül Kapları ve Süsleme Niteliği Olan Cenaze Levazımatı

            Madde 112- Aşağıda yer alan eşya gümrük vergilerinden muaftır:

            a) Mezarlıklara veya milli abidelere konulmak üzere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak ve bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kaplar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden ya da sonradan gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eşya,

            b) Yabancı bir ülkede ikamet eden kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesine bir cenaze veya mezar ziyareti amacıyla beraberinde getirdiği miktar ve nitelik itibarıyla ticari değer taşımadıkları tespit edilen çiçek, çelenk ve diğer benzeri süsleme eşyası.
 

DOKUZUNCU KISIM
Diğer Eşya
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşya

            A. Körlerin Kullanımına Mahsus Eşya
            Madde 113- Körlerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve EK-3 no.lu listede yer alan eşya gümrük vergilerinden muaftır.

            Madde 114- Muafiyet;

            a) Körlerin kendi kullanımları için getirdikleri veya

            b) Genel olarak körlerin eğitimi veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen ve EK-3 no.lu listede yer alan eşya için tanınır.

            Madde 115- Özel olarak 113 üncü maddede bahsi geçen eşyaya mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır.

            Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin, eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafiyetten faydalanan eşya ile ilgili olduklarının gümrük idaresine kanıtlanması gerekir.

            B. Diğer Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşya
            Madde 116- 1) Körler hariç olmak üzere malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve ruhsal olarak sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel surette imal edilmiş olup, malul ve sakatların kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen eşya,

            2) Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar an ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 8702.10 ve 8702.90 pozisyonlarında yer alan minibüsler gümrük vergilerinden muaftır.

            3) 2 nci fıkrada yer alan minibüslerin gümrük vergilerinden muaf olarak ithaline izin verilebilmesi için sakat kişinin yaşı veya ağırlığı itibarıyla bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğu konusunda Müsteşarlıkça kanaat getirilmesi gerekir.

            Madde 117- Özel olarak 116 ncı maddede bahsi geçen eşyaya mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de bu muafiyet kapsamındadır.

            Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin, eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının gümrük idaresine kanıtlanması gerekir.

            Madde 118- 116 ncı maddede bahsi geçen eşyanın gümrük vergilerinden muafen ithalinin, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bu eşya ile ilgili üretim sektörünün çıkarlarına ciddi ölçüde zarar verdiğinin tespiti halinde, eşya muafiyet kapsamından çıkarılabilir.

            C. Genel Hükümler
            Madde 119- 1) 113 ve 116 ncı maddeler gereğince muafen ithal edilen eşya gümrük idaresinin izni olmaksızın kör, malul ve sakat olmayanlara ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

            2) Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve Müsteşarlıktan izin almak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kişi, kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.

            3) Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan eşya için muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı 113 ila 118 inci maddelerde belirtilenlerden başka amaçlarla kullanmayı talep eden kişi, kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.

            4) Diğer hallerde ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü madde hükümleri uyarınca tahsil edilir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Doğal Afetlerden Zarar Görenlere Gönderilen Eşya

            Madde 120- 1) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından;

            a) Doğal afetlerden zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla.

            b) Söz konusu kurumların mülkiyetinde kalmak kaydıyla afete uğrayanların ücretsiz olarak kullanımına sunulmak üzere.

            ithal edilen eşya için 121 ila 123 üncü maddeler çerçevesinde gümrük vergileri aranmaz.

            2) Yardım kuruluşları tarafından faaliyet süreleri boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ithal edilen eşya da 1 inci fıkrada yer alan koşullarla gümrük vergilerinden muaftır.

            Madde 121- Doğal afet bölgelerini yeniden inşa etmek amacına yönelik madde ve malzemeler muafiyet kapsamı dışındadır.

            Madde 122- Gümrük vergilerinden muafiyet sadece, gümrük idarelerinin işlemlerini kontrol etmesine imkan tanıyacak şekilde defter ve belge tutan ve gerektiğinde her türlü teminatı verebilecek kurum ve kuruluşlara tanınır.

            Madde 123- 1) 120 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen eşya gümrük idaresinin izni olmaksızın muafiyetten yararlanmayan amaçlar için ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

            2) Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve Müsteşarlıktan izin almak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.

            3) Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan eşya için muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı 120 ila 122 nci maddelerde belirtilenlerden başka amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.

            4) 2 nci fıkrada belirtilen hükümler dışında ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü madde hükümleri uyarınca tahsil edilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri

            Madde 124- Türkiye Gümrük Bölgesinde düzenlenen uluslararası spor müsabakalarına katılmak üzere gelen sporcular ile yarışmalara katılan hayvanlar için tıbbi amaçla kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri, bu sporcu ve hayvanların Türkiye'de kaldıkları süreye uygun miktarda olmak ve kullanıldıkları mahal dışına çıkarılmamak kaydıyla gümrük vergilerinden muaftır.
 

ONUNCU KISIM
Son Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

            Madde 125- Bu Karar kapsamında gümrük vergilerinden muaf tutulan veya istisna edilen ticari mahiyette bulunmayan eşya için ayrıca kambiyo ve ithalat rejimi tahdit ve takyitleri aranmaz.

            Madde 126- Bu Kararın uygulanmasında Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar hükümleri saklıdır.

            Madde 127- Bu Kararda yer alan hususlarda tebliğler çıkarmaya, gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

            Madde 128- Bu Karar hükümlerinin uygulanmasında yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanan değeri esas alınır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

            Madde 129- 28/5/1996 tarihli ve 96/8268 sayılı, 26/8/1996 tarihli ve 96/8486 sayılı, 14/2/1997 tarihli ve 97/9237 sayılı, 21/3/1997 tarihli ve 97/9194 sayılı, 28/10/1997 tarihli ve 97/10206 sayılı, 11/5/1998 tarihli ve 98/11050 sayılı kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Maddeler

            Geçici Madde 1- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine sevk edilmiş veya gümrüklere gelmiş ya da gümrük işlemleri başlamış eşya ile ilgili olarak, duruma göre eşya sahibi lehine olan yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

            Madde 130- Bu Karar 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 131- Bu Kararı Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

EK-1
EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KİTAP, YAYIN VE BELGELER

            A) Kitaplar, Yayınlar ve Belgeler
 
G.T.İ.P.
Tanım
37.05
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılanlar hariç):
Y 3705.20.00
- Kitap mikrofilmleri, çocuklar için hazırlanmış resimli kitaplar, çizim kitapları ve resim kitapları; okullar için alıştırma kitapları (çalışma kitapları), bulmaca kitapları, gazeteler ve sürekli yayınlar, basılı dokümanlar veya ticari özelliği olmayan ve ciltlenmemiş illüstrasyonlardan oluşan raporlar, basılı sayfalar ve kitap basmakta kullanılan reprodüksiyon provaları
Y 3705.10.00
- Kitap basımında kullanılan reprodüksiyon filmleri
Y 3705.90.10
Y 3705.90.90
4903.00.00
Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler
49.05
Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) - Diğerleri:
Y 4905.99.00
-- Diğerleri: - Jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji, etnoloji, meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar
Y 4906.00.00
Mimari, endüstriyel veya mühendislik planları ve tasarımları ve bunların reprodüksiyonları
49.11
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil):
4911.10
- Ticari reklam yayınları, kataloglar ve benzerleri:
Y 4911.10.90
-- Diğerleri: - Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yayıncılar veya kitapçılar tarafından kitap ve yayın şeklinde satışa sunulan kitap ve yayın katalogları - Film katalogları, kayıt veya eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer görsel ve işitsel malzemeler - Turizmi teşvik için hazırlanmış posterler ve turistik yayınlar, broşürler, rehberler, zaman çizelgeleri ve benzeri yayınlar; illüstrasyon içersin ya da içermesin özel nedenlerle yayınlanan, halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında seyahat etmesini teşvik etmek için tasarlananlar dahil olmak üzere; bu tür parçaların mikrofilmleri dahil - Ücretsiz olarak dağıtılacak bibliyografik malumat malzemesi(1)
Y 4911.99
-- Diğerleri -- Diğerleri
4911.99.00.90
--- Diğerleri - Ciltsiz illüstrasyonlar, basılı sayfalar ve kitap çoğaltmakta kullanılan reprodüksiyon provaları, bu tür parçaların mikrokopyaları dahil(1) - Halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanan yayınlar; bu tür yayınların mikrofilmleri(1)
9023.00
Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
Y 9023.00.80
- Diğerleri: - Jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji, etnoloji, meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar
(1) Alanının %25'inden fazlasında reklam bulunan eşyaya muafiyet uygulanmaz. Turizm teşvik posterleri ve yayınlarında bu yüzde oran sadece özel ticari yayıncılığa uygulanır.

            B) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme

            Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve özel bir amaca yönelik olarak kurulan diğer kuruluşlar tarafından üretilen EK-2 sayılı listenin (A) bölümünde yer alan ve kararın 56 ncı maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ithal edilen malzemeler.
 

EK-2
EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL VE İŞİTSEL MALZEME

            A) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme(1)
 
G.T.İ.P.
Tanım
3704.00
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)
Y 3704.00.10
- Levhalar ve filmler: - Sinematografik film, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer pozitifler,
Y 37.05
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılanlar hariç) - Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
37.06
Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (seslendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın)
3706.10
- Eni 35 mm veya daha fazla olanlar -- Diğerleri:
Y 3706.10.99
--- Diğer pozitifler - İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın) - Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın) - Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri - Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
3706.90
- Diğerleri: -- Diğerleri:
Y 3706.90.51

3706.90.91

3706.90.99

--- Diğer pozitifler: - İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın) - Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın) - Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri - Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
49.11
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) – Diğerleri
4911.99
-- Diğerleri
Y 4911.99.00.90
--- Diğerleri - Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte, bilgisayara dayalı enformasyon ve dokümantasyon hizmetlerinde kullanılan mikrokartlar ve diğer bilgi kayıt ortamları - Sadece eğitim ve demonstrasyon için hazırlanmış duvar grafikleri
Y 85.24
Ses veya benzeri kayıtlar için yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37 nci Fasıldaki ürünler hariç): - Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
Y 90.23
Teşhir edilmek (öğretimde ve sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller: - Sadece demonstrasyon ve eğitim için tasarlanmış, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte örnekler, modeller ve duvar grafikleri - Moleküler yapı veya matematiksel formüller gibi soyut kavramların görselleştirilmiş halleri veya taklit resimler
Çeşitli
Lazer yansıtma için hologramlar Multimedya araçları. Programlanmış talimatlar için malzemeler (basılı malzeme ile birlikte oluşan araçtaki malzemeler dahil olmak üzere)
(1) Bu listede yer alan eşyaya muafiyet sağlanması için Kararın 56 ncı maddesinde bahsi geçen kuruluşlar tarafından ithali gerekir.

            B. Kültür Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetki Verilen Kamu Kuruluşlarınca İthal Edilecek Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte, Koleksiyonculara Ait Parçalar ve Sanat Eserleri
 
G.T.İ.P.
Tanım
Çeşitli
Satışa çıkarılmayan, koleksiyoncuya ait parçalar ve sanat eserleri.
 

EK-3
KÖRLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA
G.T.İ.P.
Tanım
49.11
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil):
4911.10
Y 4911.10.90
- Ticari reklam yayınları, kataloglar ve benzerleri: -- Diğerleri:
4911.91
- Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar - Diğerleri:
Y 4911.91.80
-- Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
4911.99
--- Diğerleri:
Y 4911.99.00.90
---- Resimler, gravürler ve fotoğraflar -- Diğerleri --- Diğerleri - Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
48.02
Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve delikli kart ve şeritler için kullanılan kağıt ve karton (rulo veya tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç): el yapısı kağıt ve karton: - Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler ve mekanik işlemle elde edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle %10'undan fazla olmayanlar)
Y 4802.52
-- M2 ağırlığı 40 gram veya daha fazla olanlar fakat 150 gramı geçmeyenler - Braille kağıdı
4802.53
-- M2 ağırlığı 150 gramdan fazla olanlar
Y 4802.53.20.90
---- Diğerleri - Braille kağıdı
4802.53.80.90
4802.60
Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının %10'undan fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar) – Diğerleri
Y 4802.60.91
 
Y 4802.60.99
 
 
- Braille kağıdı
48.05
Sıvanmamış diğer kağıt ve kartonlar (rulo veya tabakalar halinde)
4805.60
- Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 150 gram ve daha az olanlar)
Y 4805.60.90
-- Diğer kağıtlar- Braille kağıdı
4805.70
- Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 150 gramdan fazla fakat 225 gramdan az olanlar)
Y 4805.70.90
-- Diğerleri - Braille kağıdı
4805.80
- Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 225 gram veya daha fazla olanlar)
Y 4805.80.90
-- Diğerleri - Braille kağıdı
48.23
Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya: - Yazma, çizim veya diğer grafik amaçlar için diğer kağıt ve kartonlar:
4823.59
-- Diğerleri:
Y 4823.59.90
--- Diğerleri: - Braille kağıdı
Y 6602.00.00
Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri - Körler ve kısmen görürler için beyaz bastonlar
Y 84.69
Yazı makineleri ve kelime işlem makineleri - Körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş olanlar
Y 84.71
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makineleri ile bu verileri işleyen makineleri: - Körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya Braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat.
Y 85.19
Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan) - Körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş ve özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar
Y 85.24
Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37 nci Fasıldaki ürünler hariç) - Konuşan kitaplar - Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler
90.13
Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen); lazerler (lazer diyotları hariç); bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan optik alet ve cihazlar:
Y 9013.80
- Diğer alet, cihaz ve tertibat - Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
90.21
Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:
9021.90
- Diğerleri
Y 9021.90.90
-- Diğerleri - Körler ve kısmen görürler için elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü - Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları - Körler ve kısmen görürler için elektronik okuma makineleri
9023.00
Teşhir edilmek (ör: öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
y 9023.00.80
- Diğerleri: - Körler veya kısmen görürlerin kullanması için özel olarak tasarlanmış öğretim araçları ve gereçler
Y 91.02
Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç): - Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç)
95.04
Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinesi, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları:
9504.90
- Diğerleri:
Y 9504.90.90
-- Diğerleri: - Körler ve kısmen görürlerin kullanması için özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar.
çeşitli
Körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar.