Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/69


            Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 4/1/2000 tarihli ve 000206 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131, 132, 169, 195, 202, 214 ve 215 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar


BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Tanımlar

            Amaç
            Madde 1- Bu Kararın amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği haller ve özel şartların; 132 nci maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşyaya ilişkin listenin; 169 uncu maddesine istinaden geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithalinde ithalat vergilerinden muafiyet tanınması koşuluna istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartların; 202 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden teminat aranmayacak veya kısmi teminat aranacak hallerin; 214 üncü maddesine istinaden 211, 212 ve 213 üncü maddelerinde belirtilen haller dışında vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin hallerin; 195 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi tutarının, 215 inci maddesine istinaden geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarının belirlenmesidir.

            Tanımlar
            Madde 2- Bu Kararda geçen;

            a) Gümrük vergileri deyimi, yürürlükteki hükümler uyarınca eşya için uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü,

            b) Kanun deyimi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

            c) Yönetmelik deyimi, Gümrük Yönetmeliğini,

            d) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını,

            e) Giriş idaresi deyimi, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği gümrük idaresini,

            f) Çıkış idaresi deyimi, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışının yapıldığı gümrük idaresini,

            g) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi deyimi, olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da bu bölgede kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi,

            h) Nakliye aracı deyimi, insan ya da eşya nakliyesinde kullanılan herhangi bir araç ile eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dahil olmak üzere, yedek parçaları ve normal aksesuarları ve teçhizatı,

            ı) Ticari kullanım deyimi, para karşılığında insan taşınmasında ya da para karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan aracı,

            j) Özel kullanım deyimi, nakliye aracının ilgili kişinin, kendi kişisel amaçlarına yönelik, gayri ticari kullanımını,

            k) Dahili trafik deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını ifade eder.
 

İKİNCİ KISIM
İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşıt Araçları Dışındaki İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulacak Eşya

            Mesleki teçhizat
            Madde 3- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi EK-1'de yer alan mesleki teçhizat için tanınır.

            2) Mesleki teçhizat deyimi;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik basın, radyo ve televizyon kuruluşları temsilcilerinin Türkiye Gümrük Bölgesinde röportaj yapmak veya özel programlar hazırlamak, kaydetmek ve göndermek amacıyla getirdikleri basın, radyo veya televizyon yayını teçhizatı,

            b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin film veya filmler çekmek amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirdiği gerekli sinematografik teçhizat,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin belirli bir görevi yerine getirmek üzere işini, sanatını veya mesleğini icra edebilmesi için Türkiye Gümrük Bölgesine getirdiği gerekli teçhizat,

            d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen teçhizatın ve aksesuarların yardımcı aletleri anlamına gelir.

            Ancak sınai üretim ve ambalajlama işlerinde, doğal kaynakların işlenmesinde, binaların inşasında, tamir veya bakımında ya da toprak hafriyatı gibi işlerde kullanılacak teçhizat (el aletleri hariç) mesleki teçhizat olarak değerlendirilemez.

            İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen mesleki teçhizatın tamiri için sonradan ithal edilecek yedek parçalar, teçhizata uygulanan koşullarla geçici ithalat rejimine tabi tutulur.

            3) Mesleki teçhizat eşyası için ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için eşyanın,

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi ya da kişilere ait olması,

            b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi ya da kişiler tarafından ithal edilmiş olması,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi ya da kişiler tarafından ya da onun denetimi altında kullanılması gerekir. Ancak, (c) bendindeki hüküm, televizyon programı, görsel-işitsel eser yapımında kullanılmak amacıyla, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi ile ortak yapım sözleşmesi altında ithal edilen sinematografik teçhizatlar için uygulanmaz.

            Radyo ve televizyon programlarının ortak yapımı durumunda, mesleki teçhizat, taraflardan birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik biri olduğu kira kontratlarına veya benzer anlaşmalara konu olabilir.

            Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya
            Madde 4- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi;

            a) Bir etkinlikte tanıtılmak ya da sergilenmek amacıyla getirilen eşya,

            b) Bu fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler de dahil olmak üzere, bir etkinlikte sergilenecek eşya ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere getirilen eşya,

            c) Sergilenecek yabancı menşeli makine ve cihazların tanıtımı için gerekli olan eşya,

            d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin geçici durumları gereği getirecekleri elektrik malzemeleri ile yapı ve dekorasyon malzemeleri,

            e) Teşhir olunan yabancı eşyanın tanıtımı için gerekli olan reklam ve gösteri malzemeleri ve teçhizatı ile ses ve görüntü kayıt cihazları ve film ve slaytlar ile bunların kullanılması için gerekli cihazlar,

            f) Milletlerarası toplantı, kongre ve konferanslarda kullanılmak amacıyla getirilen teçhizat ile tercüme, ses ve görüntü kayıt cihazları ile bilimsel ve kültürel eğitime yönelik filmler,

            g) Bir etkinliğe katılmak üzere ya da sergilenmek üzere getirilen canlı hayvanlar,

            h) Geçici ithal edilen hayvanlardan, makinelerden, cihaz ve eşyadan bir etkinlik süresince elde edilen ürünler için tanınır.

            2) Etkinlik deyimi;

            a) Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları sergisi, fuarı veya benzeri bir gösteri veya teşhir,

            b) Esas itibarıyla yardım amacıyla açılan bir sergi veya yapılan toplantı,

            c) Bir bilim dalını, güzel sanatları, el sanatlarını, sportif, bilimsel, eğitimle ilgili veya kültürel bir faaliyeti teşvik etmek, uluslar arası dostluğu geliştirmek amacıyla organize edilen bir sergi veya toplantı,

            d) Herhangi bir uluslararası teşkilatın veya teşkilatlar grubunun temsilcilerinin toplantısı,

            e) Resmi veya kutlama amaçlı temsili bir toplantı anlamına gelir.

            3) Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ve kullanıma sunulan eşya için ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması durumunda; eşyanın satış amacıyla, işyerinde veya mağazalarda düzenlenen özel amaçlı sergiler dışındaki genel bir sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterim ve kullanım için ithal edilmesi ve bu hususun ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanması gerekir.

            Pedagojik materyal ve bilimsel malzeme
            Madde 5- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, EK-2'de yer alan pedagojik materyal ile EK-3'de yer alan eğitim, bilimsel veya kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak ithal edilen eşya için tanınır.

            Bu maddede geçen;
            a) Pedagojik materyal deyimi; sadece öğretim veya meslek eğitimi amacına yönelik herhangi bir materyal ve özellikle, modeller, araçlar, cihazlar ve makineler,

            b) Bilimsel malzeme deyimi; sadece bilimsel araştırma veya öğretim amacına yönelik malzeme, modeller, araçlar, cihazlar ve makineler,

            c) Yetkili kurumlar deyimi; pedagojik materyal veya bilimsel malzeme konusunda, özellikle kar amacı gütmeyen ve ilgili kurumlarca geçici ithalat rejimi altında pedagojik materyal veya bilimsel malzeme alıcısı olma yetkisi verilmiş kamu veya özel öğretim ya da mesleki eğitim kurumları anlamına gelir.

            İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, aynı zamanda pedagojik materyal ve bilimsel malzemelerin yedek parça ve aksesuarları ile bu tür materyallerin bakımı, kontrolü, ayarı ve onarımı için özel olarak tasarlanmış aletleri için de uygulanır.

            2) Pedagojik materyal veya bilimsel malzeme, yedek parça, aksesuar veya aletlere ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların;

            a) Yetkili kurumlarca ithal edilmesi ve bu kurumların gözetimi ve sorumluluğu altında kullanılması,

            b) Ticari olmayan amaçlar için kullanılması,

            c) İthal amacı göz önüne alındığında makul sayıda ithal edilmiş olması,

            d) Türkiye Gümrük Bölgesinde kaldığı süre boyunca mülkiyetinin bu bölge dışında yerleşik bir kişiye ait olması gerekir.

            3) Pedagojik materyal ve bilimsel malzemenin geçici ithalat rejimi altında kalma süresi 12 aydır.

            Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı
            Madde 6- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hastanelerde, tıbbi kuruluşlarda kullanılmak üzere getirilen tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı için tanınır.

            Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı deyimi;

            a) Olağanüstü bir durum nedeniyle acilen ihtiyaç duyulan,

            b) Türkiye Gümrük Bölgesinde yeterli miktarda bulunmayan,

            c) Hastane ya da başka bir tıbbi kuruluşun isteği üzerine gönderilen teçhizat anlamına gelir.

            2) Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatına ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların;

            a) Kiralamaya konu olmaması,

            b) Teşhis veya tedavi amacıyla gönderilmesi gerekir.

            Doğal afetlerde gönderilen yardım malzemesi
            Madde 7- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, doğal afetlerde gönderilen yardım malzemeleri için tanınır.

            Doğal afetlerde gönderilen yardım malzemeleri deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesinde etkisi görülen doğal afetlerin etkisini azaltmak amacıyla alınan önlemlerle bağlantılı olarak kullanılan malzeme anlamına gelir.

            Doğal afetlerde gönderilen yardım malzemelerine ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların;

            a) Kiralamaya konu olmaması,

            b) Bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilmesi gerekir.

            Ambalajlar
            Madde 8- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, ambalaj malzemeleri için tanınır.

            2) Ambalaj deyimi;

            a) Eşyanın dış ya da iç paketlenmesi ve ithal edildiği durumda kullanılması için gerekli olan ya da kullanılan kanaviçe ve jüt çuval hariç kaplar,

            b) Eşyanın sarılması, katlanması veya tespiti için kullanılan ve kullanılmaya yarayan mesnetler anlamına gelir.

            3) Ambalajlar için ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için;

            a) İthal edilen ambalajlar dolu ise yeniden ihraç edilmek amacıyla boşaltılması ya da doldurulacağının beyan edilmesi,

            b) İthal edilen ambalajlar boş ise yeniden ihraç sırasında doldurulacağının beyan edilmesi gerekir.

            4) Balya halinde ithal edilen saman, kağıt, cam elyafı ve talaş gibi malzemeler ambalaj malzemesi olarak değerlendirilemez.

            Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen ambalajlar dahili taşımada kullanılamaz. İthal edilen ambalajların dolu olması durumunda, bu yasak, ambalajların içinin boşaltıldığı tarihte uygulanmaya başlar. Ancak, bu hüküm Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracı amacıyla dahili taşımada kullanılan ambalajlar için uygulanmaz.

            Ambalajların geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre 6 aydır.

            Özel nitelikte eşya ve numuneler
            Madde 9- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi;

            a) Kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az %75'inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla, bu bölgede yerleşik kişiye gönderilen kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer araçlar,

            b) Kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az %75'inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla, imalat işlerinde kullanılmak üzere bu bölgede yerleşik kişiye gönderilen ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer araçlar,

            c) Tamamı ihraç edilecek ürünün imalinde kullanılmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişiye bedelsiz olarak gönderilen özel alet ve araçlar,

            d) Kazanç sağlama faaliyetine hizmet eden herhangi bir test, deneme veya tanıtma amacı dışında, tip onaylama işlemi için gerekli deney ve testler de dahil olmak üzere testler, denemeler ya da tanıtıma tabi tutulacak herhangi bir eşya,

            e) Kazanç sağlama faaliyetine hizmet eden herhangi bir test, deneme veya tanıtma amacı dışında testlerin denemelerin veya tanıtımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü eşya,

            f) Numuneler (Üretilmiş olan belli bir mal grubunu temsil eden ya da üretilmesi planlanan eşyanın örnekleri olabilir. Ancak tek bir şahıs tarafından getirilen aynı cinsten çok miktarda eşya ile tek bir şahsa gönderilen çok sayıda eşya numune olarak addedilemez.) için tanınır.

            2) Yukarıda belirtilen eşyaya ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için;

            a) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında  yerleşik bir kişiye ait olması,

            b) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (f) bendinde belirtilen numunelerin; Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilecek benzer eşyanın siparişinin sağlanması amacıyla bu bölgede tanıtım ve gösterim için ithal edilmesi gerekir.

            3) Numuneler, Türkiye Gümrük Bölgesindeyken herhangi bir şekilde kullanılamaz ya da gösteri amacı dışında kullanıma sokulamaz veya satılamaz.

            Üretim araçlarının parçaları
            Madde 10- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, üretim araçlarının değiştirilmesi gereken parçaları için tanınır. Bunların tamirinde gerekli alet, cihaz ve makineler için de aynı hükümler uygulanır.

            Üretim araçlarının değiştirilmesi gereken parçaları deyimi, bir tamirci veya tedarikçi tarafından müşteriye tamirata ilişkin alet, cihaz ve makinelerin temin edilmesi veya tamir edilen eşyaya benzer eşyanın teslimi anlamına gelir.

            Tamirata konu olan üretim araçlarının tamiri için gönderilen alet, cihaz ve makinelerin ya da benzer eşyanın ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanarak geçici ithaline izin verilebilmesi için;

            a) Eşyanın bedelsiz ve geçici olarak gönderilmesi,

            b) Tamirat süresi içerisinde yollanması gerekir.

            Bu maddede sözü geçen alet, cihaz, makine veya benzer eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre 6 aydır.

            Sanat eşyası, antika eşya ve mücevherat
            Madde 11- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi;

            a) Müzayede yoluyla satılmak amacıyla getirilen elden düşme eşya,

            b) Satış sözleşmesine göre, uygulanacak testlerin sonucunda ithal edilecek eşya,

            c) Olası bir satış amacıyla, sergilenmek üzere getirilen sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antikalar,

            d) Değerli taşların, kürklerin, mücevherlerin ve halıların muhayyer olarak gönderilen numuneleri için tanınır.

            Bu maddede geçen;

            Elden düşme eşya deyimi; yeni üretilmiş eşyadan başka bir eşya,

            Muhayyer olarak gönderme deyimi; göndericinin kendince satmak istediği, alıcının ise inceleme sonucunda alıp almamaya karar vereceği eşya anlamına gelir.

            Sanat eserleri, koleksiyoncu malzemesi ve antika eşya EK-4'de tanımlanmıştır.

            Birinci fıkrada belirtilen eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre (a), (b) ve (c) bentlerindeki eşya için 24 ay, (d) bendindeki eşya için 6 aydır.

            Ticari nitelikte olmayan sinema filmleri
            Madde 12- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi,

            a) Ticari kullanımdan önce görülmek üzere gönderilen sinema filmlerinin pozitifleri, basılı ve işleme tabi tutulmuş ve diğer kayıtlı görüntü taşıyan eşya,

            b) Ses, dublaj veya çoğaltma amacıyla gönderilen filmler, manyetik bantlar ve teller ile diğer ses veya görüntü taşıyan eşya,

            c) Ücrete tabi olarak toplu gösterime sunulmadığı sürece, yabancı ürünlerin işlevini veya mahiyetini tanıtan filmler,

            d) Otomatik veri işlemede kullanılmak üzere ücretsiz olarak gönderilen veri taşıyan eşya,

            e) Nitelikleri gereği, özel bir amacın dışında tanıtma veya özel maddelerin reklamını yapmaktan başka bir amaca uygun olmayan eşya (Taşıt araçları dahil) için tanınır.

            Sportif amaçlarla ithal edilen kişisel eşya ve spor malzemesi
            Madde 13- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, EK-5'de yer alan kişisel eşya ve sportif amaçlarla ithal edilen eşya için tanınır.

            2) Bu maddede geçen;

            a) Yolcu deyimi; normal olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde ikamet etmediği halde, bu bölgeye geçici olarak giren kişi,

            b) Kişisel eşya deyimi; bir yolcunun seyahati sırasında, her tür seyahat şartları göz önüne alınarak kişisel kullanımı için makul olarak gereken yeni veya kullanılmış eşya,

            c) Sportif amaçlarla ithal edilen eşya deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesi içinde yapılan antrenman, gösteri ve yarışmalarda kullanılmak üzere, yolcular tarafından getirilen spor aletleri ve diğer malzemeler anlamına gelir.

            3) Kişisel eşyanın;

            a) Ticari amaçla ithal edilmemesi,

            b) İthal eden kişi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi gerekir.

            4) Kişisel ve sportif amaçla ithal edilen eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre 12 aydır.

            Turistik tanıtım materyali
            Madde 14- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi EK-6'da yer alan turistik tanıtım materyalleri için tanınır.

            Turistik tanıtım materyali deyimi; insanların yabancı ülkelere seyahat etmelerini ve bu ülkelerde düzenlenen kültürel, turistik, sportif veya mesleki toplantı veya olaylara katılmalarını teşvik eden eşya anlamına gelir.

            Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat
            Madde 15- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, EK-7'de yer alan amaçlar için ithal edilen malzeme ve her türlü canlı hayvan için tanınır.

            Sınır bölgesi deyimi, bu konudaki mevcut anlaşmalar saklı kalmak üzere, kuş uçuşu olarak sınırdan içeriye 15 km.yi geçmeyen bir bölge anlamına gelir. Bu konudaki istisnalara bakılmaksızın arazisinin bir kısmı bu bölgenin içinde kalan yerel idari bölgeler de sınır bölgesinin bir parçası kabul edilir.

            Bu maddede sözü edilen malzeme ve hayvanların ithalinde gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanması için;

            a) Hayvanların sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi olması,

            b) Malzemenin sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesine komşu bir sınır bölgesinde yerleşik bir kişi olması,

            c) Ağır yük çekmeye elverişli hayvanlar ve malzemenin Türkiye Gümrük Bölgesine komşu bir sınır bölgesinde yerleşik bulunan bir kişi tarafından tarımsal veya arazi temizliği ve kereste taşıması da dahil olmak üzere ormancılık veya balıkçılık işlerinde kullanılmak ve Türkiye Gümrük Bölgesinde çalıştırılmak üzere ithal edilmiş olması gerekir.

            Deniz adamlarının ihtiyaç malzemesi
            Madde 16- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi EK-8'de yer alan, deniz yolculuğuna çıkan gemi adamlarının ihtiyaç malzemeleri için tanınır.

            Bu maddede geçen;

            a) Deniz adamı deyimi, deniz aracının tüm hizmet ve işlerinden sorumlu olan ve gemide çalışan kişiler,

            b) İhtiyaç malzemeleri deyimi, kültür, eğitim, eğlence, dini veya sportif faaliyetlerin yerine getirilmesinde gerekli olan eşya,

            c) Kültürel ya da sosyal kurumlar deyimi, resmi kurumlar veya kar amacı gütmeyen başka kuruluşlar tarafından yönetilen ve gemi adamları için düzenli hizmet veren kulüp, otel ve eğlence yerleri anlamına gelir.

            Gemi adamlarının ihtiyaç malzemelerine ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların; uluslararası deniz ticareti yükümlülüğü altında bulunan bir geminin limanda kalış süresini aşmamak üzere geçici olarak mürettebat tarafından kullanılması ve kıyıya indirilmemesi gerekir.

            Kültürel ya da sosyal kurumlar tarafından ithal edilen, gemi adamlarının ihtiyaç malzemelerinin geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre 12 aydır.

            Sınır bölgelerinin alt yapı inşaatında kullanılan teçhizat
            Madde 17- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal rejimi, sınır bölgelerinde önemi olan genel altyapıların inşası, bakımı ve tamiri için gerekli teçhizat için tanınır.

            Bu maddede belirtilen teçhizata ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların, kamu kuruluşlarının denetimi ve sorumluluğu altında kullanılması gerekir.

            Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya
            Madde 18- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi; ekonomik etkisi bulunmayan, özel bir durumda Türkiye Gümrük Bölgesine geçici bir süreyle ithal edilen eşya için tanınır.

            Ekonomik etkisi olmayan özel durum deyimi, değeri 4000 EURO'dan az olan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geçici ithali anlamına gelir.

            Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda uygulanan ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulaması için; aynı cins eşyanın geçici ithalinin süreklilik arzetmemesi gerekir.

            Ekonomik etkisi olmayan ve özel bir durumda ithal edilen eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre üç ayı geçemez.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Taşıt Araçlarının Geçici İthali
 
BİRİNCİ AYIRIM
Kara Taşıt Araçları

            Ticari kullanıma mahsus taşıt araçları
            Madde 19- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, ticari kullanıma mahsus kara taşıt araçları için tanınır.

            Ticari kullanıma mahsus kara taşıt araçları deyimi, her türlü kara taşıt araçları ve bu taşıtlarla birlikte kullanılabilecek her türlü römork anlamına gelir.

            Ticari kullanıma mahsus kara taşıt araçlarının ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilebilmesi için;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına ithal edilmiş olması,

            b) (a) bendinde belirtilen kişiler adına ticari amaçla kullanılması,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması ya da tescil şartının aranmaması için taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi,

            d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında başlayan ve sona eren taşıma işlerinde kullanılması gerekir.

            Söz konusu taşıt araçları, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik herhangi bir kişiye ödünç verilemez, kiralanamaz, rehnedilemez, devredilemez ve başka bir kişinin tasarrufuna verilemez.

            Bir römorkun, Türkiye Gümrük Bölgesinde tescilli bir motorlu taşıtla birlikte kullanılması halinde, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar yerine getirilmemiş olsa dahi geçici ithalat rejiminin uygulanmasına izin verilir.

            Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına hareket edenin, ilgili kişi tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olması gerekir.

            Ticari kullanıma mahsus kara taşıt araçları, yolcuların taşınması, alınması ve yerleştirilmesi, eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması, nakliye ve bakım işleri gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca ve üçüncü fıkrada öngörülen şartlara tabi olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir.

            Özel kullanıma mahsus kara taşıt araçları
            Madde 20- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, özel kullanıma mahsus kara taşıt araçları için tanınır.

            Özel kullanıma mahsus kara taşıt araçları deyimi; motorlu taşıtlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorklar da dahil olmak üzere, her türlü kara taşıt aracı anlamına gelir.

            2) Özel kullanıma mahsus kara taşıt araçları için ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ithal edilmiş olması,

            b) İlgili kişiler tarafından özel amaçlarla kullanılması,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması gerekir.

            Ancak taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi halinde, tescil şartı aranmaz.

            2 nci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca geçici ithaline izin verilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları geçici ithalat süreleri içerisinde bir başkasına kiralanamaz, ödünç verilemez ve başkasının kullanımına bırakılamaz. Bu durumda olduğu tespit edilen araçlar derhal yurtdışı edilir.

            3) 2 nci fıkra hükümlerine uygun olarak, gümrük idareleri, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, ancak ikametgahlarını söz konusu bölge dışına nakletmeye hazırlanan gerçek kişilerin yukarıda öngörülen geçici ithalat rejiminden yararlanmasına, aşağıdaki şartlarla izin verebilir;

            a) Söz konusu kişinin, ikametgahının nakline ilişkin kanıtları, Gümrük idarelerinin kabul edebileceği bir şekilde sunması.

            b) Taşıt aracının, tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi.

            4) Geçici ithalat rejimi aşağıdaki durumlarda da uygulanır.

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişinin ikamet ettiği yer ile Türkiye'deki mevcut işyeri arasında yapacağı seyahatlerde kullanacağı ve ikamet ettiği yerde trafiğe tescil edilen özel taşıt aracına süre sınırlaması yapılmaksızın geçici ithal izni verilir.

            b) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen bir öğrencinin ikamet yerinde üzerine kayıtlı olan özel taşıt aracına ilgilinin Türkiye'deki ikamet süresi esas alınarak geçici ithal izni verilir.

            c) (b) bendinin hükümleri, belirli bir süredeki görevlerini yerine getirmek için Türkiye'ye gelen kişilere, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

            Bu kişilerin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri söz konusu bölge dışında bulunan kişiler, geçici ithalat rejimine göre girişine izin verilmiş özel bir taşıtı kullanabilir.

            Gümrük idareleri, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup, 4 üncü fıkranın (c) bendinde belirtilen bir kişi tarafından istihdam edilen gerçek bir kişinin, kendisini istihdam eden kişiye ait bir taşıtı geçici ithal ederek özel amaçlarla veya bir menfaat karşılığı yapılmakla birlikte ticari kullanım tanımı dışında kalan bir faaliyetin gerçekleştirilmesinde kullanmasına, bu hususun hizmet akdinde hükme bağlanmış olması şartıyla izin verebilir.

            5) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek bir kişi, ikamet ettiği ülkeye dönmek amacıyla, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından, 2 nci fıkranın (c) bendinde sayılan şartlara uygun özel bir taşıtı kiralayabilir veya ödünç alabilir. Bu taşıtın yeniden ihraç edilmesi için gereken süre, şartlara göre gümrük idareleri tarafından tespit edilir.

            6) Bu maddede yer alan ve ilgili fıkralarında Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süreleri belirtilmeyen taşıt araçları herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız olarak 6 ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir.

            Belirtilen sürenin uzatılması için gümrük idarelerince taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesinde tespit edilen kalış süresi içerisinde olmak koşuluyla ilgili kişi tarafından gümrük idarelerine başvuruda bulunulması ve idarece alınan önlemlere riayet edilmesi gerekir.

            Binek ve yük hayvanları
            Madde 21- Kara taşıt araçlarına ilişkin süre uzatım hükmü hariç olmak üzere 20 nci madde hükümleri Türkiye Gümrük Bölgesine giren binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektiği taşıtlar için de uygulanır.

            Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar ile bunların çektiği taşıtlar, Türkiye Gümrük Bölgesinde üç ay süreyle kalabilir.
 

İKİNCİ AYIRIM
Diğer Taşıt Araçları

            Demiryolu taşıt araçları
            Madde 22- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, demiryolu taşıt araçları için tanınır.

            Demiryolu taşıt araçları deyimi, insan ve/veya eşya naklinde kullanılan lokomotif, vagon, katar ve ray üzerinde hareket eden her türlü çekici ve çekilen taşıt anlamına gelir.

            2) Demiryolu taşıt araçları için gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanması için bunların;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olması,

            b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan bir demiryolu şebekesine kayıtlı olması gerekir.

            3) Gümrük idarelerince;

            a) Demiryolu taşıt araçlarının, her şebekenin diğer şebekelerin lokomotif ve vagonlarını kendi lokomotif ve vagonları olarak kullanılmasına imkan veren bir anlaşma çerçevesinde ortak kullanılmaları şartı ile Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişinin tasarrufuna bırakılmasına,

            b) İstisnai durumlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişinin, tespit edilmiş sınırlı bir süre için geçici ithal rejimine tabi tutulmuş bulunan eşyanın taşınmasına mahsus vagonları geçici ithal ederek kullanmasına izin verilebilir.

            4) Demiryolu taşıt araçlarının geçici ithalat rejimi altında kalma süresi 12 aydır.

            Hava taşıt araçları
            Madde 23- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, hava taşıt araçları için tanınır.

            Ticari amaçlı hava taşıt araçlarının ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilebilmesi için bunların;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına ithal edilmiş olması,

            b) (a) bendinde belirtilen kişiler adına ticari amaçla kullanılması,

            c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına hareket edenin, ilgili kişi tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olması gerekir.

            Ticari kullanıma mahsus hava taşıt araçları, geçici ithal talebine esas olan yolcuların taşınması, alınması, yerleştirilmesi ve eşyanın yüklenmesi, boşaltılması, nakliye ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gereken süre kadar Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir.

            Özel kullanıma mahsus hava taşıt araçları
            Madde 24- 1) Özel kullanıma mahsus hava taşıt araçlarının ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilebilmesi için bunların;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ithal edilmiş olması,

            b) İlgili kişi tarafından özel amaçlarla kullanılması,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması gerekir.

            2) 1 inci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca geçici ithaline izin verilen özel kullanıma mahsus hava taşıtları, geçici ithal süreleri içerisinde bir başkasına kiralanamaz, ödünç verilemez ve başkasının kullanımına bırakılamaz. Bu durumda olduğu tespit edilen araçlar derhal yurtdışı edilir.

            3) 1 inci fıkra hükümlerine uygun olarak gümrük idareleri, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup olağan ikametgahlarını söz konusu bölge dışına nakletmeye hazırlanan gerçek kişilerin geçici ithal rejiminden yararlanmasına, aşağıdaki şartlarla izin verebilir.

            a) Söz konusu kişinin, ikametgahının nakline ilişkin kanıtları, gümrük idarelerinin kabul edebileceği bir şekilde sunması.

            b) Hava taşıt aracının, tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi.

            4) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek bir kişi, asıl ikamet ettiği ülkeye dönmek amacıyla, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından, 1 inci fıkranın (c) bendinde sayılan şartlara uygun özel bir hava taşıtını kiralayabilir veya ödünç alabilir. Bu taşıtın yeniden ihraç edilmesi için gereken süre, mevcut şartlara göre gümrük idareleri tarafından tespit edilir.

            Bu maddede yer alan ve ilgili fıkralarında Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süreleri belirtilmeyen hava taşıt araçları, herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız olarak 6 ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir.

            Belirtilen sürenin uzatılması için gümrük idarelerince taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesinde tespit edilen kalış süresi içerisinde olmak koşuluyla, ilgili kişi tarafından gümrük idarelerine başvuruda bulunulması ve idarece alınan önlemlere riayet edilmesi gerekir.

            Deniz veya iç su yolları taşıt araçları
            Madde 25- 1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal rejimi, deniz veya iç su yolları taşıt araçları için tanınır.

            2) Ticari amaçlı deniz veya iç su yolları taşıt araçlarının ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilebilmesi için bunların;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına ithal edilmiş olması,

            b) (a) bendinde belirtilen kişiler adına ticari amaçla kullanılması,

            c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına hareket edenin, ilgili kişi tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olması gerekir.

            3) Ticari kullanıma mahsus deniz veya iç su yolları taşıt araçları, geçici ithal talebine esas olan yolcuların taşınması, alınması, yerleştirilmesi ve eşyanın yüklenmesi, boşaltılması, nakliye ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gereken süre kadar Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir.

            4) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişiler bu maddenin 2 nci fıkrasının hükümlerine göre yetkili kılınmak koşuluyla, ticari kullanıma mahsus deniz veya iç su yolları taşıtlarını kullanabilir.

            5) Özel kullanıma mahsus deniz veya iç su yolları taşıt araçlarının ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilebilmesi için bunların;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ithal edilmiş olması,

            b) İlgili kişiler tarafından özel amaçlarla kullanılması,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması gerekir.

            6) Bu maddede yer alan ve ilgili fıkralarında Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süreleri belirtilmeyen taşıt araçları herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız olarak 6 ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir. Ancak, özel yatların Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süreler Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan sürelere tabidir.

            Belirtilen sürenin uzatılması için, söz konusu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinde tespit edilen kalış süresi içerisinde olmak koşuluyla, ilgili kişi tarafından gümrük idarelerine başvuruda bulunulması ve idarece alınan önlemlere riayet edilmesi gerekir.

            Paletler
            Madde 26- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi paletler için uygulanır.

            Palet, üzerinde bir miktar eşyayı mekanik avadanlık yardımıyla istiflemeye ve taşımaya uygun olarak, yekpare olacak şekilde birleştirmeye imkan veren bir araçtır. Bu araç, taşıyıcılarla ayrılmış iki düzlemden ya da ayaklar üzerine oturtulmuş tek bir düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel bir düzlemden oluşur. Yüksekliği forklift veya paletli bir çekici ile kaldırmaya uygun olabilecek asgari ölçüde olmalıdır. Palet operatörü, aracın sahibi olsun ya da olmasın, aracın hareketleri üzerinde fiili kontrolü olan kişidir.

            Palet rejimi kullanıcısı, palet işletmecisi veya temsilcisi anlamına gelir.

            Üzerindeki sabit etiketlerinden tanımlanabilen paletler Türkiye Gümrük Bölgesinde 12 ay süreyle kalabilir. Bu süre ilgili kişinin talebi üzerine kısaltılabilir.

            Tanımlanamayan paletler, Türkiye Gümrük Bölgesinde 6 ay süreyle kalabilir. Bu süre ilgili kişinin talebi üzerine kısaltılabilir.

            Konteynerler
            Madde 27- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal rejimi 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak 2/6/1994 tarihli ve 21948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi şartlarını taşıyan konteynerler için uygulanır.

            Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik şartlarını taşımayan konteynerlerin, geçici ithaline ilişkin talepler, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulmak suretiyle karşılanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthalat Vergilerinden Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya

            Kısmi muafiyet
            Madde 28- İthalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden EK-9'da yer alan eşya yararlanamaz.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

            Madde 29- Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılan eşya, bu Kararla belirlenen hükümlere aykırı olarak Türkiye Gümrük Bölgesine giremez, bir başkasına kiralanamaz, ödünç verilemez ve bir başkasının kullanımına bırakılamaz. Bu durumda oldukları tespit edilen eşya derhal yurtdışı edilir ve eşya sahibi ve/veya ilgililer hakkında duruma göre Gümrük Kanunu ve kaçakçılık mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

            Madde 30- Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılan eşya için teminat alınacak haller Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenir. Türkiye Gümrük Bölgesi içinde rekabet koşullarını kötü yönde etkileyeceği veya ülke ekonomisine zarar verdiği tespit edilen eşya, Müsteşarlıkça tam muafiyet rejimi kapsamından çıkarılır.

            Özel bir durumda kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için üç ayı aşmamak üzere tam muafiyet tanımaya Müsteşarlık yetkilidir.

            Madde 31- Bu Karar uyarınca ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşya ile kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.

            Madde 32- Karar uyarınca geçici muafiyet rejimi kapsamında yurda girecek eşya için bu Kararda belirtilmeyen süreler, geçici ithalatın amacı, eşyanın kullanım yeri ve başvuruyu yapan kişinin beyanı dikkate alınarak, gümrük idarelerince tespit edilir. Ancak, bu süre 24 ayı geçemez.

            Madde 33- 2/4/1965 tarihli ve 565 sayılı Teşhis ve Tedavi Maksadıyla Sağlık Kurumlarına Ariyeten ve Meccanen Tahsis Edilecek Tıbbi-cerrahi ve Laboratuar Malzemesinin Gümrük Resminden Muafen Muvakkat İthaline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, 2/4/1965 tarihli ve 570 sayılı Ambalajların Muvakkat İthaline Müteallik Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 8/5/1973 tarihli ve 1721 sayılı Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTİF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Otokar ve Otobüslerle yapılan Karayolu ile Uluslararası Arızi Yolcu Taşımalarına İlişkin Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2(b) paragrafına Türkiye tarafından konulan çekince ile birlikte onaylanması hakkındaki 15/10/1982 tarihli ve 8/5454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri saklıdır.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Geri Gelen Eşya İçin İthalat Vergilerinden Muafiyet Tanınmasına İlişkin Özel Haller

            Muafiyet tanınacak eşya
            Madde 34- Kanunun 169 uncu maddesi hükmü çerçevesinde aşağıdaki durumlardan birine uygun olarak geri gelen eşya ayniyeti değişmeden yeniden ithal edilen eşya olarak kabul edilerek ithalat vergilerinden muaf tutulur:

            a) Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra sadece görünümü ile ilgili bakımın sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulmuş eşya ithalat vergilerinden muaftır.

            b) Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra, sadece görünüşü ile ilgili bakımın sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulduğu halde, amaçlanan kullanıma uygun olmadığı ya da kusurlu olduğu saptanmakla birlikte;

            i- Bu tür bir bakım veya kontrol sadece eşyayı iyi durumda tutmak veya tamir etmek için yapılmış,

            ii- Amaçlanan kullanım için uygun olmadığı ancak bu tür bir bakım veya kontrol işleminden sonra ortaya çıkmış olan eşya için de gümrük vergileri aranmaz.

            Muafiyet tanınması için gerekli olan şartlar
            Madde 35-a) 34 üncü maddenin (b) bendi hükmü çerçevesinde bakım veya kontrol işlemine tabi tutulması sonucunda eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği, dolayısıyla vergi yükümlülüğü doğduğu takdirde ithalat vergileri tahsil olunur.

            Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında mücbir sebeplerle eşyayı iyi durumda tutmak için tamir veya bakım işlemine tabi tutmak zorunluluğu doğduğu durumlarda, gümrük idarelerine yeterli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle bu durumun tevsiki halinde ithalat vergileri aranmaz. Bu durumda, geri gelen eşyanın kıymeti, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiği tarihteki kıymetinden daha yüksek olmamalıdır.

            b) Eşyayı iyi durumda tutmak için gerekli tamir veya bakım işlemi deyiminden, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunduğu süre içerisinde yapılmadığı takdirde, bunların normal olarak amaçlanan kullanımını imkansız hale getirecek bir çalışma bozukluğunu ya da maddi hasarını önlemek için zorunlu olan işlem anlaşılır.

            c) Eşyayı iyi durumda tutmak için yapılması gereken tamir veya bakım işlemi yedek parça kullanımını gerektirdiğinde, bu parçaların kullanımı eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiği tarihteki biçiminde tutmakla sınırlı kalmalıdır.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller

            Teminat aranmayacak haller
            Madde 36- Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca teminat aranmayacak haller aşağıda belirtilmiştir:

            a) Genel ve katma bütçeli idarelerin, belediyelerin, sermayesinin tamamı Devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşlarının ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin garanti mektupları vermeleri halinde, bunlardan ayrıca teminat aranmaz.

            b) Ticari miktar ve mahiyette olmakla beraber Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girecek ve sözle beyana tabi eşyadan, sevkiyatının düzenli haldeki benzer sevkiyatların bir parçası olmaması ve daha büyük bir nakliyatın bir parçası olup da bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmaması kaydıyla kıymeti sevkiyat ve beyan başına 500 EURO'yu geçmemek üzere teminat aranmaz.

            c) Kanunun 85 inci maddesi çerçevesinde Transit Rejimi hükümlerine tabi olarak;

            i- Deniz ve havayolu ile yapılan taşımalardan,

            ii- Boru hattı ile yapılan taşımalardan,

            iii- Demiryolu ile yapılan taşımalardan

            teminat aranmaz.

            d) Gümrük Antrepo Rejimi altında fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.

            e) Kanunun 167 nci maddesi hükümleri çerçevesinde serbest dolaşıma girişte sözle beyan edilecek ticari nitelikte olmayan eşya için teminat aranmaz.

            f) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimi kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde aşağıda belirtilen hallerde teminat aranmaz:

            i- Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

            ii- Üzerlerinde ayniyetlerini tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan ve boş olarak ithal edilip ihraç edilirken doldurulacağı beyan edilen ambalajlar,

            iii- Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırdedici biçimde işaretlenmiş malzeme,

            iv- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik radyo ve televizyon kuruluşları temsilcilerinin mesleki teçhizat kapsamında getirdikleri radyo vetelevizyon prodüksiyon ve yayın teçhizatı ve bu amaçla kullanım için özel olarak uyarlanmış taşıtlar ve bunların teçhizatı,

            v- Mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletler,

            vi- Eşyanın Geçici Kabulü İçin A.T.A. Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesi hükümleri uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici olarak ithal edilen eşya.

            g) Yolculara ait eşya ve taşıtların dahili transit kapsamında naklinde ve bu taşıtların Taşıt Formu kapsamında geçici olarak Türkiye'de kaldıkları süre için teminat alınmaz.

            h) Kanunun 103 üncü maddesi hükmü çerçevesinde teminat aranmak suretiyle Antrepo Rejimine tabi tutulmuş eşyanın bir gümrük antreposundan diğerine naklinde ayrıca teminat alınmaz.

            Bu maddenin (a) bendinde belirtilen kuruluşların taahhütlerini ihlal ettiklerinin belirlenmesi halinde müteakip işlemleri için garanti mektubu yerine teminat istemeye Müsteşarlık yetkilidir.

            Kısmi teminat uygulanacak haller
            Madde 37- Aşağıda belirtilen hallerde kısmi teminat uygulanır.

            a) Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmiş kısmi teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

            b) Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergileri tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

            c) Kanunun 133 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla vergileri tutarının %3'ü olarak alınacak ithalat vergileri dışında kalan vergi miktarı kadar teminat alınır.

            d) Deniz ve karayolu taşımacılığında global teminat uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

            e) Kanunun ekonomik etkili rejimlere ilişkin maddelerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, yükümlünün güvenilirliği ve geçmiş performansı dikkate alınarak, belirlenecek teminat tutarını ithalat veya ihracat vergilerinin %10'una kadar indirme konusunda genel düzenleme yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
 

BEŞİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılmasına İlişkin Şartlar

            Geri verme veya kaldırma
            Madde 38- Kanunun 214 üncü maddesi hükmü çerçevesinde;

            Geri verme deyimi, ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi,

            Kaldırma deyimi, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi anlamına gelir."

            Vergilerin geri verileceği veya kaldırılacağı durumlar
            Madde 39- Kanunun 211, 212 ve 213 üncü maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük vergileri ilgili kişiye atfedilecek hata veya açık ihmal bulunmadığının anlaşılması üzerine aşağıda belirtilen hallerde geri verilir veya kaldırılır.

            a) İthalat vergilerinden kısmi veya tam muafiyet öngören bir gümrük rejimi altında veya nihai kullanımları nedeniyle tercihli bir tarife uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma girmiş iken çalınan eşyanın derhal bulunarak yeniden tabi olduğu gümrük rejimi altına alınması,

            b) İthalat vergilerinden kısmi veya tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithal edilmesi gereken bir rejime tabi iken yanlışlıkla başka bir rejime tabi tutulan eşyanın, kasıt bulunmadığının tespiti kaydıyla bu durumun anlaşılmasıyla birlikte derhal tabi olması gereken gümrük rejimi altına alınması,

            c) Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın teslimi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan kusurlarının giderilmesi ya da ithallerine esas teşkil eden sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla Hariçte İşleme Rejimi kapsamında bedelsiz olarak yabancı ülkedeki satıcısına geri gönderildiği durumlarda, satıcı tarafından, eşyanın kusurlarının giderilmemesi ya da bu şekildeki işlemin ekonomik olmaması nedeniyle daimi olarak kendisinde kalmasına karar verilmesi,

            d) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın adli makamlarca iç piyasada satışının yasaklanmış olması nedeniyle; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi veya gümrük idaresinin kontrolü altında imha edilmesi ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanılmadığının tespit edilmesi,

            e) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine giren bir eşyanın, beyan sahibinin hatasından kaynaklanmayan bir nedenle alıcısına tesliminin mümkün olmaması,

            f) Gönderen kişi tarafından yapılan yanlışlık nedeniyle eşyanın yanlış adrese gönderilmesi,

            g) Sipariş verenin yaptığı yanlışlık nedeniyle eşyanın, alıcısı tarafından amaçlanan kullanıma uygun bulunmaması,

            h) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın, bu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde dahilde kullanım veya satışının mümkün olmaması nedeniyle, alıcısı tarafından amaçlanan kullanıma uygun bulunmaması,

            ı) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufları sonucunda kullanımının önemli ölçüde kısıtlanmış veya yasaklanmış olması,

            j) Yürürlükteki mevzuat gereğince gümrük vergilerinden kısmi veya tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithal edilmesi gereken eşya için ilgili kişiye atfedilecek bir hata olmaksızın gümrük idaresince vergi tahakkuk ettirilmiş olması,

            k) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın, ithale esas teşkil eden sözleşme hükümlerine göre teslimi gereken tarihten sonra alıcıya ulaşmış olması,

            l) Türkiye Gümrük Bölgesinde satışı mümkün olmayan eşyanın, bedelsiz olarak yabancı memleketlerde sosyal, kültürel, hayri ve sıhhi maksatlarla kurulmuş dernek, vakıf ve teşekküllerin Türkiye Gümrük Bölgesinde temsil edildikleri kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ya da benzeri eşyanın, gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye Gümrük Bölgesine ithal etme hakkı bulunan bahsi geçen kurum ve kuruluşlara devredilmesi,

            m) Kanunun 181 inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, doğmuş olan bir gümrük yükümlülüğü için, bu Kararın 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan diğer koşulların sağlanmış olması kaydıyla, yükümlü tarafından eşyanın tercihli rejim uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma girmesini sağlayan menşe şahadetnamesi, dolaşım belgesi veya benzeri geçerli bir belge ibraz edilmesi.

            Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin şartlar
            Madde 40- 1) Bu maddenin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 39 uncu maddenin (d) ila (l) bentlerinde belirtilen geri verme veya kaldırma; söz konusu eşyanın imha edilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak devredilmesi halleri hariç olmak üzere eşyanın gümrük kontrolü altında yabancı bir ülkeye ihraç edilmesi halinde mümkündür.

            2) Gümrük idareleri, ilgilinin talebi üzerine, eşyanın ihracı yerine; imhasına, ihraç amacıyla transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına veya serbest bölgeye konulmasına izin verir. Söz konusu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir.

            Gümrük idareleri, bu eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilmesi hususunda gerekli tüm önlemleri alır.

            3) 39 uncu maddenin (b) bendinde yer alan eşya, yeniden tabi olması gereken gümrük rejimi altına alınmadan ihraç edilmişse, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması Kanunun 212 nci maddesinde yer alan diğer şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mümkündür.

            4) 39 uncu maddenin (f) bendinde yer alan eşyaya ait vergilerin geri verilmesi veya alınmaması, eşyanın yabancı ülkedeki satıcısına veya satıcısının gösterdiği adrese ihraç edilmesi şartıyla mümkündür.

            5) İthalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, eşyanın yabancı bir ülkeye ihraç edilmeden önce Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılmamış ve satılmamış olması şartına bağlıdır.

            6) 39 uncu maddenin (m) bendi hükmü çerçevesinde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına esas teşkil etmek üzere ibraz edilen belgelerin söz konusu eşya ile ilgili olması ve tercihli tarife uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartları taşıması gerekir.

            Bu durumda, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması için eşyanın gümrük idaresine sunulması şarttır. Eşyanın gümrük idaresine sunulamadığı durumlarda, ibraz edilen belgelerin söz konusu eşya ile ilgili olduğunun tevsiki gerekir.

            7) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılabilmesi için, ihracı öngörülen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden fiili ihracatının gerçekleştirildiğine; imhası öngörülen eşyanın gümrük denetimi altında imha edildiğine dair tevsik edici tüm bilgi ve belgenin ibrazı gerekir.

            8) Gümrük idareleri, bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek kötüye kullanımları önlemek üzere her türlü tedbiri alır.

            Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin başvuru
            Madde 41- 1) Bu Kararda bahsi geçen geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine yapılır.

            2) Mücbir sebeplerin varlığı ve bunların tespiti halinde, bir yıllık sürenin aşılmasına Müsteşarlıkça izin verilir.

            3) Yükümlü, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına yönelik olarak alınacak karara esas teşkil etmek üzere, gümrük idarelerince talep edilecek her türlü tevsik edici bilgi ve belgeyi ibraz etmeye mecburdur.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Verilmeyecek veya Kaldırılmayacak Vergi

            Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasının kabul edilmeyeceği durumlar
            Madde 42- Aşağıdaki hallerde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin başvurular kabul edilmez.

            a) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girip ihraç edilen eşyanın, bu Kararın 40 ıncı maddesinde yer alan nedenler dışında satılamamış olması,

            b) Kanun ve bu Kararda açıkça belirtilen haller saklı kalmak üzere, vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma giren eşyanın herhangi bir nedenle gümrük idaresi tarafından imhasına karar verilmesi,

            c) İlgili kişiye atfedilecek hata bulunmasa dahi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girişi esnasında tercihli tarife uygulanmasına esas teşkil etmek üzere ibraz edilen belgelerin sahte, geçersiz veya usulsüz olarak düzenlendiğinin anlaşılması.
 

ALTINCI KISIM
Gümrük Kanununun 195 ve 215 inci Maddelerine İlişkin Uygulama

            Madde 43- 1) Kanunun 195 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Vergi tutarının belirlenen seviyenin altında kaldığı hallerde, hesaplanan vergilerin Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmekle birlikte, bunların özel durumu defterde belirtilir" hükmünde yer alan vergi tutarı ile,

            2) 215 inci maddesinde yer alan "Geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak" gümrük vergileri miktarı,

            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin" başlıklı 106 ncı maddesinde yer alan miktar olarak tespit edilmiştir.
 

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler, Yetki, Yürürlük ve Yürütme
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler ve Yetki

            Son hükümler
            Madde 44- Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma veya sözleşme hükümleri saklıdır.

            Yetki
            Madde 45- Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve bu Kararda öngörülen durumlarda ortaya çıkan sorunları değerlendirerek sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

            Yürürlük
            Madde 46- Bu Karar 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 47- Bu Kararı Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

EK-1
MESLEKİ TEÇHİZAT LİSTESİ

            A) Basın için veya ses veya televizyon yayını için donanım

            a) Basın için donanım

            1) Kişisel bilgisayarlar
            2) Telefaks donanımı
            3) Daktilolar
            4) Her türlü kamera (film ve elektronik kameralar)
            5) Ses veya görüntü iletici, kaydedici veya kaydedilenleri tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp veya video kaydedicileri ve video göstericileri, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)
            6) Test ve ölçüm aletleri ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multi metreler, alet kutu ve torbaları, vektörskoplar, video jeneratörleri, vs.)
            7) Aydınlatma donanımları (projektörler, konvektörler, tripodlar)
            8) İşletme aksesuarları (kasetler, pozmetreler, mercekler, tripodlar)

            b) Ses yayını donanımı

            1) Yayın ileticileri veya yayın iletici-alıcıları
            2) Yayın ağı veya kablosuna bağlanabilecek terminaller
            3) Uydu bağlantıları benzeri telekomünikasyon donanımı
            4) Sesli frekans üretici donanımı (ses alıcı, kaydedici veya kaydedilmiş olanı vermeye mahsus cihazlar)
            5) Test ve ölçüm aletleri ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multimetreler, alet kutu ve torbaları, video jeneratörleri, vs.)
            6) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, seslendirme masaları, ses bandı, jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma havalandırma ve klima cihazları vb.)
            7) Ses kaydetmeye mahsus eşya (boş veya kaydedilmiş)

            c) Televizyon yayın donanımı

            1) Televizyon kameraları
            2) Telesinema
            3) Test ve ölçüm cihaz ve aletleri
            4) İletim ve tekrar-iletim cihazları
            5) Komünikasyon cihazları
            6) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilenleri tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp ve video kaydedicileri, video kaydedicileri ve video göstericileri, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)
            7) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvektörler, tripodlar)
            8) Yazıcı donanımı
            9) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mercekler, pozmetreler, tripodlar, jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma, klima ve havalandırma cihazları vs.)
            10) Ses veya görüntü kaydetmeye mahsus eşya, (boş veya kaydedilmiş)
            11) Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne malzemesi

            d) Yukarıda belirtilen amaçlar için özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar

            1) Televizyon iletim taşıtları
            2) Televizyon aksesuarları için taşıtlar
            3) Video bandı kayıt taşıtları
            4) Ses kaydedici veya kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus taşıtlar
            5) Yavaş çekim taşıtları
            6) Işık taşıtları

            B) Sinematografik donanım
            a) Aşağıdaki donanım
            1) Her türlü kamera (film ve elektronik kameraları)
            2) Test ve ölçüm alet ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve torbaları, vektörskoplar, video jeneratörleri, vs.)
            3) Kamera kaydırma arabaları ve vinçleri
            4) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvertörler, tripodlar)
            5) Yazım donanımı
            6) Ses veya görüntü kaydetmeye veya kaydedilmiş olanı tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp ve video kayıt cihazları ve video görüntü verici cihazlar, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)
            7) Ses veya görüntüyü kaydetmeye mahsus eşya (boş veya kaydedilmiş)
            8) İşletme aksesuarları
            9) Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne malzemesi
            b) Yukarıda belirtilen amaçlar için özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar

            C) Diğer donanım
            a) Montaj test, işletmeye alma, kontrol, makinelerin bakım ve tamiri, tesis, taşıma vasıtaları, vb. için donanım
            1) Alet edevat;
            2) Elektrik cihazları (voltmetre, ampermetre, ölçüm kabloları, karşılaştırma devreleri, transformatörler, kayıt cihazları, vb.) ve itenekli ayırıcılar (jig) de dahil olmak üzere ölçüm, kontrol veya test alet ve donanımı (sıcaklık, basınç, uzaklık, yükseklik, yüzey, hız, vb.)
            3) Makine veya tesislerin montajı sırasında veya montaj sonrasında fotoğraflarını çekmek için cihaz ve donanım
            4) Gemilerin araştırmaları için cihazlar
            b) İş adamları, iş verimliliği danışmanları, üretkenlik uzmanları, muhasebeciler ve benzeri uzmanlık alanlarındaki kişiler için gerekli donanım
            1) Kişisel bilgisayarlar
            2) Daktilolar
            3) Ses veya görüntü iletimi, kaydın ve kaydedilmiş olanların yeniden verilmesi için cihazlar
            4) Hesap makineleri ve cihazları
            c) Topografik araştırma veya jeofiziksel olasılık araştırmaları yapan uzmanlar için gerekli donanım

            1) Ölçüm cihaz ve aletleri
            2) Delme donanımı
            3) İletim ve iletişim donanımı
            d) Kirlilikle mücadele uzmanları için gerekli donanım
            e) Doktor, cerrah, veteriner-cerrahlar, ebeler ve benzeri uzmanlık alanlarındaki kişiler için gerekli alet ve cihazlar
            f) Bilim adamları için gerekli donanım
            g) Özel veya kamuya açık gösterilerde kullanılacak tüm eşya (müzik aletleri, kostümler, dekorlar, vb.) da dahil olmak üzere, sunucular, tiyatro kumpanyaları ve orkestralar için gerekli donanım
            h) Öğretmenlerin ders verirken kullanacakları gerekli donanım
            ı) Fotoğrafçılık gezileri için gerekli donanım (her türden kamera, bantlar, pozmetreler, mercekler, tripodlar, monitörler, aydınlatma donanımı, modeller için moda eşya ve aksesuarları, vb.).
 

EK-2
PEDAGOJİK MALZEME LİSTESİ

            a) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilmiş olanı yeniden vermeye mahsus cihazlar

            1) Slayt ve saydam-resim projektörleri
            2) Sinematografik projektörler
            3) Geriden-gösterici projektörler ve episkoplar
            4) Manyetofon, manyetoskoplar ve video donanımı
            5) Kapalı devre televizyon donanımı

            b) Ses ve görüntü medyası kaydedici eşya

            1) Slayt, saydam-resim ve mikrofilmler
            2) Sinematografik filmler
            3) Ses kaydetmeye mahsus eşya (manyetik bantlar, diskler)
            4) Video bantları

            c) Özel uzmanlık malzemesi

            1) Kütüphaneler için bibliyografik donanım ve sesli-görsel malzeme
            2) Hareketli kütüphaneler
            3) Lisan laboratuarları
            4) Simültane yorum (veya tercüme) donanımı
            5) Programlanmış öğretim makineleri, mekanik veya elektronik
            6) Özürlü kişilerin eğitim veya mesleki eğitimi için özel olarak tasarlanmış materyal

            d) Diğer materyaller

            1) Duvar haritaları, modeller, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve çizimler
            2) Gösterim amaçları ile tasarlanmış model, alet ve cihazlar
            3) Bir konunun öğretimine yönelik olarak hazırlanmış, görsel veya işitsel bilgi içeren kalemlerin toplamı (çalışma kitleri)
            4) Bir zanaat veya mesleğin öğrenilmesi için aletler, cihazlar ve makine-aletler
            5) Yardım operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar dahil olmak üzere, yardım operasyonlarında çalışan kişilerin eğitimi için ithal edilen donanım
 

EK-3
EĞİTİM, BİLİM VEYA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BAĞLANTILI OLARAK İTHAL EDİLEN DİĞER EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

            a) Drama gruplarına veya tiyatrolara bedelsiz ödünç olarak gönderilen kostümler ve sahne dekorları,
            b) Müzik tiyatrolarına veya orkestralara bedelsiz ödünç olarak gönderilen müzik partitürleri gibi eşya.
 

EK-4
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYONCU MALZEMELERİ VE ANTİKA EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

            a) Sanat eserleri deyimi;

            1) Resimler, kolajlar ve dekoratif süs tabakları,
            2) Sanatçı tarafından tamamiyle elle yapılmış, mimari, mühendislik, ticari, topografik veya benzer amaçlara uygun plan ve çizimler hariç olmak üzere boyamalar ve çizimler, elle süslenmiş imalat malzemeleri, tiyatro dekorları, stüdyoların arka planları veya boyanmış tuvaller (G.T.İ.P. 9701),
            3) Orijinal gravürler, resimler ve litoğrafyalar,
            4) Sınırlı sayıda siyah ve beyaz veya renkli olarak üretilmiş, mekanik veya fotomekanik işlem içermemesi kaydıyla, uygulanan işlem veya kullanılan malzeme hesaba katılmaksızın sanatçı tarafından tamamen elle yapılmış bir veya birden çok kaplama (G.T.İ.P. 9702.00.00)
            5) Orijinal heykeller ve oyma işleri,
            6) Bir sanatçı tarafından yapılmış olması halinde her çeşit malzemeden, sanatçı veya onun varisinin gözetimi altında ve sekiz kopya ile sınırlı olmak üzere heykel kalıpları (G.T.İ.P. 9703.00.00),
            7) Duvar halıları (G.T.İ.P. 5805.00.00) ve duvar mefruşatı (G.T.İ.P. 6304.00.00) sanatçı tarafından tasarlanan orijinalinden el yapımı, her birinden sekizden fazla kopya olmaması halinde,
            8) Tek parça seramikler. Tamamıyla sanatçı tarafından yapılmış ve imzalanmış,
            9) Emay işi bakır, tamamıyla el yapımı, stüdyonun veya sanatçının imzasını taşıyan sekiz adet kopya ile sınırlı, (mücevherat ile altın ve gümüş vb. madenlerden mamul eşya hariç).
            10) Sanatçı tarafından çekilen, onun tarafından veya gözetimi altında basılan, onun tarafından imzalanan, numaralanan ve 30 kopya ile sınırlı olan fotoğraflar (her boyutta ve çerçevelenmiş olanlar dahil) anlamına gelir.

            b) Kolleksiyon parçaları deyimi;

            1) Posta pulları, harç pulları, posta işaretleri, ilk gün kapakları, önceden damgalanmış kırtasiye ve benzeri eşya, (iptal edilmiş veya eğer iptal edilmemişse tedavülde olmayan veya tedavüle çıkarılmayacak olanlar) (G.T.İ.P. 9704.00),
            2) Kolleksiyon ve kolleksiyon parçaları, zoolojik, botanik, mineralojik, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya numizmatik bilimlerine ait eşya (G.T.İ.P 9705.00.00) anlamına gelir.

            c) Antikalar deyimi, 100 yaşından eski olan ve sanat eserleri ile koleksiyoncu malzemeleri dışında kalan maddeler anlamına gelir (G.T.İ.P. 9706.00.00).
 

EK-5
SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

            a) Seyahat edenlere ait kişisel eşya

            1) Giysi
            2) Tuvalet malzemesi
            3) Kişisel mücevherat
            4) Sabit ve hareketli resim kameraları ile birlikte bunlara ait makul miktarda film ve aksesuar
            5) Taşınabilir slayt ve film projektörleri ve aksesuarları ile birlikte bunlara ait, makul miktarda slayt ve film
            6) Video kameraları ve taşınabilir video kaydedicileri ile makul miktardaki bant;
            7) Taşınabilir müzik aletleri
            8) Taşınabilir gramofon ve plaklar
            9) Taşınabilir ses kaydediciler ve kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (dikte edici makineler ve bantları dahil)
            10) Taşınabilir telsiz alıcıları
            11) Taşınabilir televizyon setleri
            12) Taşınabilir daktilolar
            13) Taşınabilir hesap makineleri
            14) Taşınabilir kişisel bilgisayarlar
            15) Dürbünler
            16) Çocuk arabaları
            17) Özürlüler için tekerlekli arabalar
            18) Çadır ve diğer kamp malzemeleri, dalgıçlık malzemeleri, avcılık silahları ve mühimmatı, motorize olmayan bisikletler, 5,5 metre uzunluğun altındaki kano ve eskimo kayıtları, skiler, deniz raketleri, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri
            19) Taşınabilir diyaliz ve benzeri tıbbi donanım ve bunlarla birlikte kullanılmak üzere ithal edilmiş, tek kullanımlık malzeme
            20) Kişisel olduğu açıkça belli olan diğer eşyalar

            b) Sportif amaçlarla ithal edilen eşya

            1) Pist ve saha donanımı
            a) Engeller
            b) Ciritler, diskler, sırıklar, gülleler, çekiçler
            2) Top oyunları donanımı
            a) Her türlü toplar
            b) Raketler, sopalar, golf sopaları, çubuklar ve benzerleri
            c) Her türlü net (ağ)
            d) Gol potaları
            3) Kış sporları donanımı
            a) Kar kayak ve sopaları
            b) Patenler
            c) Kızaklar
            d) Körling donanımı
            4) Her türlü spor elbiseleri, ayakkabılar, eldivenler, başlıklar, vs.
            5) Su sporları donanımı
            a) Kano ve eskimo kayıkları
            b) Yelkenli ve kürekli kayıtlar, yelken, kürek ve kısa kürekler
            c) Sörf tahtaları ve yelkenleri
            6) Motorlu taşıtlar ve araçlar
            a) Arabalar
            b) Motorlu bisikletler
            c) Motorlu kayıklar
            7) Diğer sportif amaçlar için donanım
            a) Spor silahları ve mühimmatı
            b) Motorsuz ok ve yayları
            c) Okçuların ok ve yayları
            d) Eskrim aletleri
            e) Jimnastik aletleri
            f) Pusulalar
            g) Güreş minderi
            h) Ağırlık-kaldırma donanımı
            i) Binicilik donanımı, tek kişilik, iki tekerlekli, tek atlı arabalar
            j) Asılı planörler, delta kanatlar, rüzgar sörfleri
            k) Dağcılık donanımı
            l) Performansa eşlik edecek müzik kasetleri
            8) Yardımcı donanım
            a) Ölçme ve puanlama gösterim donanımı
            b) Kan ve idrar testleri cihazları
 

EK-6
TURİST REKLAM MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

            a) Resmi ulusal turist ajansları tarafından saptanmış tanınmış temsilciliklerin veya muhabir bürolarında veya geçici ithalat gümrük idaresince onaylanmış diğer yerlerde sergilenmesi hedeflenmiş malzeme; resim ve çizimler, çerçevelenmiş fotoğraf veya büyütülmüş fotoğraflar, sanat kitapları, tablolar, kabartma veya litograflar, heykeller goblenler ve benzeri sanat yapıtları

            b) Gösteri malzemesi (gösteri-takımları, standlar ve benzeri eşya) ile birlikte böyle bir gösteride kullanılacak olan elektriksel ve mekanik donanım

            c) Ücretsiz gösterilerde kullanılması hedeflenen belgesel filmler, kayıtlar, bant kayıtları ve diğer ses kayıtları, (ticari reklam konusu olanlar ve genel satışa sunulmuş olanlar hariç)
            d) İhtiyaca yetecek miktarda bayrak

            e) Dioramalar, ölçekli modeller, slaytlar, baskı hurufatı, fotoğraf negatifleri

            f) Ulusal elişi, yerel kostüm ve benzeri folklor eşyalarından yeterli sayıda örnekler
 

EK-7
HAYVANLARA İLİŞKİN LİSTE

            a) Terbiye amacıyla,
            b) Eğitim amacıyla,
            c) Islah amacıyla,
            d) Nallamak veya tartmak amacıyla,
            e) Veteriner tedavisi amacıyla,
            f) Test etmek amacıyla (Örneğin, satın almak için),
            g) Şovlarda, sergilerde, yarışmalarda, gösterilerde veya rekabetlerde yer almak üzere,
            h) Eğlence amacıyla (Sirk hayvanları gibi),
            i) Tur amacıyla (Yolcuların evcil hayvanlarını kapsar),
            j) Görev antrenmanı amacıyla (Polis köpekleri veya atları, dedektör köpekler, kör köpekleri gibi),
            k) Kurtarma operasyonlarında yer almak üzere,
            l) Otlak için veya sürülerin mevsim göçü nedeniyle,
            m) Çalışma veya taşıma performansı amacıyla,
            n) Tıbbi amaçlar için (Yılan zehri teslimatı gibi) getirilenler.

 

EK-8
DENİZ ADAMLARI İÇİN YARDIMCI MALZEMEYE İLİŞKİN LİSTE

            a) Okumak için malzeme

            1) Her türlü kitap
            2) Muhabere yolları
            3) Gazeteler, bülten ve periyodik dergiler
            4) Limanlardaki yardım tesisleri üzerine kitapçıklar

            b) Görsel-işitsel malzeme

            1) Kaydedilmiş ses veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar
            2) Bant kaydediciler
            3) Radyo ve televizyon setleri
            4) Sinematografik ve diğer projektörler
            5) Bant veya disk üzerine yapılmış kayıtlar (lisan dersleri, radyo programları, kutlamalar, müzik ve eğlendirici malzeme)
            6) Filmler (ekspoze (expose) edilmiş ve banyosu yapılmış)
            7) Film slaytları
            8) Video bantlar

            c) Sportif amaçlı eşya

            1) Sportif elbise
            2) Toplar
            3) Raket ve ağlar (net)
            4) Güverte oyunları
            5) Atlet donanımı
            6) Jimnastik donanımı

            d) Hobi (özel uğraş) malzemesi

            1) Müzik aletleri
            2) Amatör drama için malzeme
            3) Resim, heykel, ağaç işi ve metal işi, halı yapımı, vb. için malzeme
 

EK-9
KISMİ MUAFİYETTEN FAYDALANMAYACAK EŞYA LİSTESİ

            a) Türkiye'ye sokulması yasak olan eşya
            b) Tüketilebilen ürünler (sarf malzemeleri)
            c) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresine bağlı olarak kullanım süresinin uzunluğu nedeniyle ülke ekonomisine zarar verecek eşya
            d) Ülke sanayii ve ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek eşya
            e) Geçici ithal rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde 10 yaşından eski olan eşya (10 yaş hariç)
            f) Gerçek ve tüzel kişilerce bir gelir temin etmek amacıyla umuma mahsus yerlerde kullanılmak veya kullandırılmak üzere getirilen eşya
            g) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya
            h) Tüm su sporlarında kullanılan eşya
            ı) Komple tesis (Kamu kurumları tarafından getirilecek olanlar hariç)
            j) Büro eşyası (Bilgisayar, fotokopi cihazı, çok amaçlı telli telefon, faks cihazı vb. alet ve cihazlar)
            k) Kara taşıtları (özel amaçlı olanlar hariç)
            l) Yedek parça
            m) Ülke sanayi ve ekonomisine bir katkı sağlamayacak kişisel kullanım amacıyla getirilecek ev eşyası ve diğer eşya
            n) Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri
            o) Deniz taşıtları (Araştırma amacıyla getirilenler hariç)
            p) Hava taşıtları (Kamu kuruluşları tarafından orman yangınlarını söndürmek amacıyla getirilenler hariç)