Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/70


            Ekli "Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26/1/2000 tarihli ve 4613 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar           Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortak Komitenin, 17/12/1999 tarihli ve 99/13804 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 5/11/1999 tarihli ve 5/1999 sayılı Kararı uyarınca, 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife  Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife ve istatistik pozisyonları belirtilen Romanya Cumhuriyeti menşeli ve çıkışlı tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Miktarı
Tarife Kontenjanı Dönemi
Uygulanacak G.V. (%)
04.05
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt Ürünleri
200 Ton
31.12.2000 tarihine
35
04.06
Peynir ve lor
300 Ton
31.12.2000 tarihine kadar
41

23

(0406.10.20.00.12,13
0406.20.90.10.11,12
0406.40
0406.90.02.20.11,12
0406.90.03.20.11,12
0406.90.04.20.11,12
0406.90.05.20.11,12
0406.90.06.20.11,12
0406.90.15.00.11,12
0406.90.21.00.00
0406.90.31.00.12
0406.90.33.00.12
0406.90.99.10 hariç)
0406.20.90.10.11,12
Mavi damarlı peynirler, Sbrinz, Çedar,

Gravyer, Çester, Parmezan, Felemenk

Ve benzeri peynirler

0406.40
0406.90.02.20.11,12
0406.90.03.20.11,12
0406.90.04.20.11,12
0406.90.05.20.11,12
0406.90.06.20.11,12
0406.90.15.00.11,12
0406.90.21.00.00
0406.90.99.10
0713.33
Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)
600 Ton
31.12.2000 tarihine kadar
11
0713.39
Diğerleri
1005.90
Diğerleri
45.000 Ton
31.05.2000 tarihine kadar
0
22.04
Taze üzüm şarabi (kuvvetlendirilmişşaraplar dahil); üzüm şirasi (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
1.200 hl
31.12.2000 tarihine kadar
25
2302.30
Buğdaydan elde edilenler
10.000 Ton
31.12.2000 tarihine
0

            Madde 2- 1 inci maddede belirlenen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu oranları uygulanacaktır.

           Madde 3- Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarligi'nca (Ithalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

           Madde 4- 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Diş Ticaret Müsteşarligi'nca yayimlanacak tebligle belirlenir.

           Madde 5- 9/2/1998 tarihli ve 98/10587 sayılı Kararnamenin eki Romanya Menşeli ve Çikişli Bazi Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yeralan 2009.90 gümrük tarife pozisyonlu "Karışık haldeki meyva ve sebze suları" için uygulanan %30 oranındaki gümrük vergisi, 1/1/2000 - 31/12/2000 tarihleri arasında %15 olarak uygulanır.

            Madde 6- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

           Madde 7- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve 31/12/2000 tarihinde yürürlükten kalkar.

           Madde 8- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.