Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.07.2000 Çarşamba Sayı: 24100 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/788


            Ekli "Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 10/5/2000 tarihli ve 29290 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sa yılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


            Madde 1- 27/9/1996 tarihli ve 96/8703 sayılı Kararnamenin eki Kararın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı"

            Madde 2- Aynı Karar'ın 2 nci maddesinin (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Hariçte İşleme Faaliyeti: İşlem görmüş ürün şeklinde geri ithal edilmek üzere Gümrük Birliği gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri (bundan sonra işleme faaliyeti olarak anılacaktır),"

            "d) Eşya: İşleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Gümrük Birliği gümrük bölgesinden üçüncü bir ülkeye geçici olarak ihraç edilen eşyayı,"

            Madde 3- Aynı Karar'ın 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) İşleme faaliyetleri için geçici olarak ihraç edilen eşya, Türkiye veya Avrupa Birliği menşeli olmalıdır. Bu bent hükümlerine sadece, Türkiye'de üretimi yetersiz olan eşya için Müsteşarlıkça istisna getirilebilir."

            Madde 4- Aynı Karar'ın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İzin Belgesi sadece, geçici olarak ihraç edilen eşyanın geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olduğu durumlarda verilir."

            Yürürlük
            Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 6- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.