Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.07.2000 Cumartesi Sayı: 24117 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da ve Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/894


            İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 30/6/2000 tarihli ve 2000/44 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

 
30/6/2000 Tarihli ve 2000/894 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Kararnamenin eki İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'ın geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 1- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/2000 tarihine kadar yapılan ihracat; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış kredi taahhütlerine sayılır. Kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır."

            Madde 2- 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu sistemden yararlanabilmek için, Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idarelerince ithalat esnasında gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili bilgiler gümrük beyannamesi üzerinde belirtilir ve belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir."

            Madde 3- 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 5- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/2000 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1998 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüdüne sayılır.

            Ancak, ihracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/2000 tarihine kadar yapılan ihracat, 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçelerinde üretim tesisi bulunan firmalar adına 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüdüne sayılır. Bu haktan yararlanabilmek için, belirtilen tesiste yapılan üretim ile belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün aynı olması zorunludur."

            Madde 4- Bu Karar 1/7/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.