Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1995 Pazar Sayı: 22510 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı  

KONU : HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI 

 
KARAR SAYISI:95/7617
   
I. BÖLÜM
            Amaç ve Kapsam 
            Madde 1-Bu Karar; Hariçte İşleme Rejiminin esaslarını belirlemek ve bu husustaki tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

            Tarifler 
            Madde 2- Bu Kararda kullanılan deyimlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir. 

            Üçüncü Ülke: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeleri, 

            Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulup muaf olarak veya gümrük vergileri ödenerek, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyayı, 

            Geçici İhracat Eşyası: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir amacıyla veya daha ileri safhada işlem görmek üzere üçüncü ülkelere gönderilen geçici ihracat eşyasını , 

            İşleme Faaliyeti: Eşyanın montajı, işlenmesi, yenilenmesi veya tamir edilmesi ile benzeri işlemleri, 

            İşlem Görmüş Ürünler: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri, 

            Tali Ürünler: İşleme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve üretimi amaçlanan maddeler dışında kalan ve ekonomik değere haiz yan ürünleri, 

            Zayiat: Eşyanın işleme faaliyeti sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen, ekonomik değeri olmayan atıkları veya imha olunan kısmını, 

            Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda bu miktardan elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranını, 

            Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri, 

            Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen bütün mali yükleri, 

            Tam Muafiyet : İthalde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini, 

            Kısmi Muafiyet: Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlenmiş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergilerin, bu ürünlerin üretimi için dışarı gönderilen eşyanın aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmına muafiyet uygulanmasını, 

            Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, ifade eder. 

 
II. BÖLÜM
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

            Madde 3- Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak üçüncü ülkelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden, tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle (ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak koşuluyla) tekrar serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar. 

            Ancak, Hariçte İşleme Rejimi; 

            a) İhracı, ödenmiş veya teminata bağlanmış gümrük vergilerinin geri verilmesine veya kaldırılmasına yol açan, 

            b) İhracatlarından önce, özel amaçlı kullanımları nedeniyle ithalat vergilerinden tamamen muaf tutularak serbest dolaşıma sunulan ve bu muafiyetin elde edilmesi için saptanan koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği, 

            c) İhracı, ihracatta vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikaları çerçevesinde vergi iadesi dışında mali bir avantaj sağlayan, serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. 

 
III. BÖLÜM
            Müracaatları Değerlendirecek Merciler 
            Madde 4- Hariçte işleme izni için; 

            a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere üçüncü ülkelere gönderilmek istenilmesi halinde Müsteşarlığa, 

            b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi amacıyla üçüncü ülkelere gönderilmek istenmesi halinde Maden İhracatçı Birliklerine, 

            c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilen eşya yerine ithal edilecek ürünler için Gümrük Müsteşarlığı’na, müracaat edilir. 

            Hariçte İşleme İzni Şartları 

            Madde 5- Bu Karar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere; 

            a) Geçici ihraç eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması, 

            b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar vermemesi, kaydıyla ilgili mercilerce 5 inci maddenin (a) bendi için Hariçte İşleme İzin Belgesi, (b) ve (c) bendleri için hariçte işleme izni verilir. 

            Yukarıda belirtilen çerçevede işlenmek üzere çıkışına izin verilen eşyanın , ihracında herhangi bir ödemeye tabi olması durumunda , ihracatı esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat, ilgili gümrükçe alınarak çıkışına müsaade edilir. 

            Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Süreleri ve Ek Süreler 
            Madde 6- Hariçte İşleme İzin Belgelerinin süreleri azami 12 aydır. Ayrıca ilgilinin gerekçeli talebi üzerine 1 yıla kadar ek süre verilebilir. 

            Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması 
            Madde 7- Bu Karar çerçevesinde düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Müsteşarlık ve/veya Müsteşarlığın belirleyeceği kurumlarca kapatılır. 

            İthalatın Gerçekleştirilmesi 
            Madde 8- İthalatın gerçekleştirilmesi, Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen malın, İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişi (Serbest Bölgeler hariç) anlamındadır. Hariçte işleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun, sigorta vb. bedelleri, serbest dolaşımdaki eşya veya hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile de ödenebilir. 

            İthalatın Gerçekleşmemesi 
            Madde 9- Hariçte İşleme Rejimi kapsamında üçüncü ülkelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede belirtilen şartlara ve/veya yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde Kambiyo Mevzuatı hükümleri uygulanır. 

            Denetim 
            Madde 10- Müsteşarlık, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, firmaların Hariçte İşleme İzin Belgelerini ibrazı üzerine Hariçte İşleme Tedbirlerini, belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Bu Karar’da belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge istemeye Müsteşarlık yetkilidir. 
 

IV.BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            Yetki 
            Madde 11- Müsteşarlık Hariçte İşleme Rejimi ile ilgili usul ve esasları bu Karar hükümlerine istinaden tebliğ ve talimatlarla düzenler. Müsteşarlık, Hariçte İşleme İzin Belgelerinin revize edilmesi ve taahhüt hesabının kapatılması ile ilgili görev ve yetkilerini kısmen veya tamamen uygun göreceği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne devredebilir. 

            Yürürlük 
            Madde 12- Bu Karar 1/1/1996 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 13- Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.