22540  
Resmi Gazete: 31.01.1996 Çarşamba Sayı: 22540 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 

KONU : SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 

KARAR SAYISI:96/7782
  
   
            Ekli "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 28/12/1995 tarihli ve 87780 sayılı yazısıüzerine 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi ile  2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu'nca 5/1/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
 
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar

            Amaç ve Kapsam
            Madde 1- Bu Karar'ın amacı,doğu ve güneydoğu illerine kara sınırı bulunan ülkeler ile bu illerde yaşayan gerçek kişilerin yapacakları sınır ticaretinin esaslarını düzenlemek ve bu kapsamındaki ihracat ve ithalatta uygulanacak kuralları belirtmektir.

            Sınır Ticareti
            Madde 2- Sınır ticareti,Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan sınır illerinde mukim gerçek kişilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı olarak yaptıkları ticari işlemlerdir.

            Sınır ticareti yapılacak iller ve kapılar
            Madde 3- Sınır ticareti ekli listede yeralan illerden ve karşılarında gösterilen gümrük kapılarından alınır.

            Madde 4- Sınır ticareti yapılacak iller ve gümrük kapılarının bu ticarete açılması veya kapatılması Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden müteşekkil bir Komisyonun teklifi üzerine ilgili Devlet Bakanlığınca kararlaştırılır.

            Sınır ticareti belgesi
            Madde 5- Sınır ticareti yapılması için şekil ve esasları ilgili Valiliklerce belirlenecek sınır ticareti belgesi alınması mecburidir. Ekli listede yer alan illerde yerleşik gerçek kişilerden ilgili Valilikçe uygun görülenlere sınır ticareti belgesi verilir. Valilik bu Kararın 7 nci maddesinde söz konusu edilen Değerlendirme Kurulunun görüşünü almak suretiyle sınır ticareti belgesinin süreli veya süresiz olarak iptali cihetine gidebilir.

            İhracat
            Madde 6- İhraç edilen malın cins, miktar ve değerlerini gösterir bir listenin faturaları ile birlikte yetkilendirilmiş gümrük idarelerince ibrazı zorunludur. Gümrük idareleri beyan ve belgelere dayanarak yapılan çıkışlarda gümrük beyannamesi düzenler. Sınır ticareti yoluyla yapılan ihracat, ihracata sağlanan desteklerden yararlanmaz.

            İthalat
            Madde 7- İthal işlemlerinde, Vali veya  Vali Yardımcısı başkanlığında Gümrük İdare Amiri, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü, İl Tarım Müdürü ve Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi ile Valinin tayin edeceği iki kişiden müteşekkil toplam yedi üyeden oluşan Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak uygunluk belgesi aranır. 

            Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalata konu mallar ormancılık, hayvancılık, arıcılık ve bahçecilik ürünleri ile sınırlıdır. Bu Karar'da yeralan şartları havi gerçek kişilere iştigal alanları dahilindeki ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle İl Değerlendirme Kurulunca belirlenecek miktar ve değerlerde ithalat yapma hakkı verilir.

            Madde 8- Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat esas olarak, gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerinden muaftır. Ancak, sınır ticareti yoluyla ithal edilecek malların miktar itibariyle ticari mahiyette olduğunun tespiti halinde tahakkuk edecek vergiler tahsil edilir. 

            Sınır ticareti yapacak gerçek kişilere ayda dört defadan fazla olmamak üzere sınır ticareti yoluyla ithal hakkı tanınır. Bu hak gümrüklerce tutulacak kayıtlarla takip olunur.

            Madde 9- İlgili mevzuat gereğince ithalinde sağlık,standart ve kalite kontrolü uygulanan maddelerin bu ticarete konu edilmesinde, kontrollerin yapıldığına dair belge gümrüklerce aranır.

            Madde 10- Gümrük hattı üzerinde sınır ticareti yapmak amacıyla mağaza depo ve açık pazar yerleri kurulmaz, kurulmuş olanlar ise bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

            Yetki
            Madde 11- Bu Kararda yeralan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, talimatlar vermeye, sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve madde bazında sınırlayıcı önlemler almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

            Ortak Hükümler
            Madde 12- Sınır ticaretine ilişkin işlemlerde Gümrük İdarelerince düzenlenen gümrük beyannamesi dışında herhangi bir belge aranmaz.

            İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler sınır ticaretine konu edilmez. İthalat Rejimi Kararı ile İhracat Rejimi Kararı ve diğer mevzuatla ithali ve ihracı izne bağlı olan maddelerin bu tür ticarete konu edilmesi ilgili mercilerin izni ile mümkündür.

            Madde 13- İthalatta ve ihracatta düzenlenen gümrük beyannamelerinin birer örneği Gümrük İdarelerince müteakip ayın ilk haftası içinde ilgili Valiliğe ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına gönderilir. 

            Valilikler, ithalat ve ihracat işlemlerine ait istatistiksi bilgileri gümrüklerde düzenlenen belgelere dayanarak takip eder ve aylık devreler halinde Müsteşarlığa bildirir.

            Madde 14- Bu Kararda yer almayan hususlarda Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             Madde 15- Sınır ticaretinin amacına uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesi konusunda ilgili valiler yetkili ve sorumludur.

            Yürürlükten kaldırılan mevzuat
            Madde 16- 13/8/1993 tarihli ve 93/4723 sayılı Kararname ile eki "Sınır ve Kıyı Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili Valiliklerce verilen uygunluk belgeleri konusu başlanmış işlemler 13/8/1993 tarih ve 93/4723 sayılı Kararname hükümlerine tabidir.

            Yürürlük
            Madde 17- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 18- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sınır Ticareti Yapmaya Yetkilendiren İller, Sınır Kapıları ve Ülkeleri Gösterir Liste

      İLİ      SINIR KAPISI   KARŞI ÜLKE
    ---------- ------------ -------------------------------
    AĞRI       GÜRBULAK     İRAN
    VAN        KAPIKÖY      İRAN
    HAKKARİ    ESENDERE     İRAN
    ARTVİN     SARP         GÜRCİSTAN VE DİĞER BDT ÜLKELERİ
    IĞDIR      DİLUCU       NAHCIVAN
    ARDAHAN    TÜRKGÖZÜ     GÜRCİSTAN VE DİĞER BDT ÜLKELERİ
    GAZİANTEP  KARAKAMIŞ    SURİYE
    KİLİS      ÖNCÜPINAR    SURİYE
    HATAY      CİLVEGÖZÜ    SURİYE
    MARDİN     NUSAYBİN     SURİYE 
    ŞIRNAK     HABUR        IRAK