Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.02.1999 Perşembe Sayı: 23601 (Asıl)  
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ve Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına ve Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 
 
KARAR SAYISI:98/12328
                
            Ekli "Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ve Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına ve Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 15/1/1999 tarihli ve 2485 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
              Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ve Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına ve Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 

              Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortak Komitenin 11/12/1998 tarihli ve 98/2 sayılı Kararı uyarınca, 30 Nisan 1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife ve istatistik pozisyonları belirtilen Macaristan Cumhuriyeti menşeli ve çıkışlı tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır. 
 

G.T.İ.P
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Miktarı
Tarife Kontenjanı Dönemi
Uygulanacak 
G.V. (%)
1005.90 Diğerleri 40.000 Ton 01.01.1999-31.05.1999
30
1206.00.91 Kabuklu;gri beyaz çizgili kabuklu 15.000 Ton 01.01.1999-31.08.1999
0

              Madde 2- 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi uygulanır. 

              Madde 3- Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir. 

              Madde 4- 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşleri alınmak suretiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir. 

              Madde 5- 4/3/1998 tarihli ve 98/10771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın 1 inci maddesi kapsamında yer alan tabloda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 
  

 
 
 
 
 
 
G.T.İ.P
 
 
 
 
 
 
Madde İsmi
 
 
 
 
 
Tarife Kontenjanı Miktarı
 
 
 
 
 
Tarife Kontenjanı Dönemi
Uygulanacak Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu
 
G.V. (%)
Tarım Payı Olarak fona Ödenecek Euro (Karşılığı TL)
2005.80 Tatlı mısır (Zea mays var. 
Saccharata
500 Ton
01.01-31.12
0
2,91 Euro/ 100kg/net
 

              Madde 6- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

              Geçici Madde- Bu Kararın 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı maddeleri 1/9/1999 tarihine kadar geçerlidir. 

              Madde 7- Bu Karar 1/1/1999 tarihinde yürürlüğe girer. 

              Madde 8- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.