Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.02.1999 Salı Sayı: 23606 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
   
Konu              :  95/7615 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 
KARAR SAYISI:9912367
       
            Ekli "95/7615 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 1/2/1999 tarihli ve 99/1 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

95/7615 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

            Madde 1- 25.12.1995 tarih ve 95/7615 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 4- Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalara, Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretimi için gerekli olan (kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihtiyacı) hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithali esnasında Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın alınması gereken her türlü vergi ve fondan muaf olarak ithaline müsaade edilir."

            Madde 2- Aynı Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 5- Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir.

            Ancak, indirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

            - Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

            - İmalatçı-ihracatçı firmalar ile son üç takvim yılı itibariyle ihracatları her bir yıl için 5 Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibariyle ihracatları her bir yıl için 1 Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçı firmaların; müracaat tarihinden önce iki yıl içerisinde düzenlenmiş ve kapatılmış belgeler kapsamında toplam 1 Milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

            Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları ithalatlarına; bu ithalattan doğacak her türlü vergi (KDV dahil) ve fon tutarının %10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, ilgili gümrüklerce müsaade edilir. Teminata ilişkin bu husus, Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilir. 

            İndirimli teminat uygulamasından; henüz taahhüt hesapları kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde yararlandırılır.

            Bu çerçevede, indirimli teminat uygulamasından doğabilecek Devlet zararı ilgili firmalardan 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, bu firmaların kamudan olan alacakları da teminat hükmündedir."

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.