gumruk  
Resmi Gazete: 07.03.1999 Pazar Sayı: 23632 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Ortaklık Oluşturan Ankara Anlaşması Uyarınca Akdedilen Katma Protokol Gereğince Uygulanmasında Mutabık Kalınan 2/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Bazı Eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine Uyumu Konusunda Karar  
   
KARAR SAYISI:99/12468
     
            Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortaklık oluşturan Ankara Anlaşması uyarınca akdedilerek 22/7/1971 tarihli ve 1448 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 21/12/1972 tarihli ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 1/1/1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol'ün 19/2 nci maddesine dayanarak, 6/3/1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 15 inci maddesi gereğince uygulanmasında mutabık kalınan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde bazı eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine uyumu konusunda ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/2/1999 tarihli ve 003917 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

10/2/1999 Tarihli ve 99/12468 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında geçiş dönemini düzenleyen 21/12/1972 tarihli ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan Katma Protokol'ün 19/2 nci maddesi uyarınca, 6/9/1996 tarihli ve 96/8613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan eşyanın üçüncü ülkelerden yapılan ithalatında, Türk Gümrük Tarifesi ile Topluluk Ortak Gümrük Tarifesi arasında yapılması gereken %15 oranındaki üçüncü gümrük vergisi uyumu 1/1/1999 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.