Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.03.1999 Pazartesi Sayı: 23633 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
   
KARAR SAYISI:99/12480
     
            Ekli "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 24/2/1999 tarihli ve 8743 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatındaTarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

            Madde 1- 30 Nisan 1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife ve istatistik pozisyonları belirtilen yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı için, tohum cinsinden 250.000 ton veya bu miktara eşdeğer olarak ham yağ cinsinden 100.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanının dağıtımı ham ayçiçeği yağı cinsinden izlenecek olup, yağlık ayçiçeği tohumu %40 randımanla ham ayçiçeği yağına çevrilecektir. 
 
 

G.T.İ.P.
Madde İsmi
Uygulanacak G.v.(%)
Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
1206.00.91,99 Yalniz yağlık ayçiçeği tohumu
0
31.08.1999
Yalnız ham ayçiçeği yağı
0
31.08.1999
 

            Madde 2- 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı miktarları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi oranları uygulanır. 

            Madde 3- Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir. 

            Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşleri alınmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak tebliğle belirlenir. 

            Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

            Madde 6- Bu Karar 31/8/1999 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 7- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.