Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranlarının Düzenlenmesi İle Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Karar  
Resmi Gazete: 30.06.1999 Çarşamba Sayı: 23741 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   

  

KONU : Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranlarının Düzenlenmesi İle Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Karar
 
KARAR SAYISI:99/12868
    
            Ekli "Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranlarının Düzenlenmesi ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 4/5/1999 tarihli ve 22072 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ İLE BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA DAİR KARAR

            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin 25-97. Fasılları kapsamında bulunan maddelerin (İlişik Ek: 1 ve Ek: 2 sayılı listelerde yer alan maddeler hariç) Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalinde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.

            İlişik Ek: 2 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ise, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            Madde 2- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, ilişik Ek: 1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli olanları için 1999 yılında geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

            Madde 3- 2 nci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, ilişik Ek: 1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranları, bu maddelerin tarife kontenjanları dışında yapılacak ithalatında ise 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

            Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

            Ek: 1
 
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Tarife Kontenjanı Miktarı G.V. (%)
2710.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (2710.00.11.00.00; 2710.00.15.00.00; 2710.00.41.00.00; 2710.00.45.00.00; 2710.00.61.00.00; 2710.00.65.00.00; 2710.00.66.00.11; 2710.00.66.00.12; 2710.00.66.00.19; 2710.00.67.00.11; 2710.00.67.00.12; 2710.00.67.00.19; 2710.00.71.00.00; 2710.00.72.00.00; 2710.00.81.00.00 ve 2710.00.83.00.00 hariç) 210.000 Ton 0
2711.12.11.00.00 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus Olanlar    
2711.12.94.00.00 %90'dan daha fazla saflıkta fakat %99'dan daha az saflıkta olanlar    
2711.12.97.00.00 Diğerleri    
2711.13.91.00.00 %90'dan daha fazla saflıkta fakat %95'den daha az saflıkta olanlar    
2711.13.97.00.00 Diğerleri    
2712.10.90.00.00 Diğerleri    
2712.20.90.00.11 Ham parafin    
2712.20.90.00.19 Diğerleri    
2712.90.39.00.00 Diğer amaçlar için kullanılanlar    
2712.90.99.10.00 Parafin    
2712.90.99.90.00 Diğerleri    
2713.90.90.00.19 Diğerleri    
31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler (3102.10.10.00.00; 3102.50.10.10.00; 3102.50.10.90.00 ve 3102.70.00.10.00 hariç) 9.630 Ton 0
3102.10.10.00.00 Kuru anhidrit ürün üzerinden içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %45'den fazla olan üre 1.097 Ton 0
31.05 Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya bürüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanları (3105.90.10.00.00 hariç) 15.865 Ton 0
3916.90.90.00.11 Yalnız rejenere selülozdan olanlar 338 Ton 0
3916.90.90.00.12 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3916.90.90.00.13 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3916.90.90.00.19 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3917.10.90.00.00 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3917.29.19.00.11 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3917.29.19.00.19 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3917.32.51.00.00 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3917.39.19.00.00 Yalnız rejenere selülozdan olanlar    
3919.10.90.00.00 Yalnız rejenere selülozdan olanlar 338 Ton 0
3919.90.90.00.00 Yalnız rejenere selülozdan olanlar (Devamı)  
3920.71 Rejenere selülozdan olanlar    
3921.14.00.00.00 Rejenere selülozdan olanlar    
3912.20 Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil) (3912.20.11.00.19 ve 3912.20.19.00.19 hariç) 211 Ton 0
3916.90.90.00.11 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3916.90.90.00.12 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3916.90.90.00.13 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3916.90.90.00.19 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3917.29.19.00.11 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3917.29.19.00.19 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3917.32.51.00.00 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3917.39.19.00.00 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3919.10.90.00.00 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3919.90.90.00.00 Yalnız selüloz nitrattan olanlar    
3920.72.00.00.00 Vulkanize fiberden olanlar    
3921.19 Diğer plastiklerden olanlar (3921.19.00.90.13 hariç)    
3921.90.90.10.00 Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar    
3921.90.90.90.00 Diğerleri    
40.11 Kauçuktan yeni dış lastikler (4011.30.10.00.00; 4011.40 ve 4011.50 hariç) 957 Ton 0
4013.10 Otomobiller (steyşın ve yarış otoları dahil), otobüsler ve    
  kamyonlarda kullanılanlar.    
4013.90 Diğerleri (4013.90.10.00.00 hariç)    
       
42.03 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı (4203.29.10 hariç) 121 Ton 0
44.10 Yonga levha ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden benzeri levhalar (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın) 4.035 Ton 0
44.12 Kontraplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar 32.823 m3 0
4420.90.11.19 Üzerine kakma yapılmış ağaçlar    
64.01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, Perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle Tutturulmamış veya birleştirilmemiş) 150 Ton 0
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar    
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan Ayakkabılar 178 Ton 0
64.04 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar 75 Ton 0
6405.90.10 Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu    
  ile elde edilen köseleden olanlar    
7004.20.99 Diğerleri 2.110 Ton 0
7004.90 Diğer camlar (7004.90.10 hariç)    
72.01 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, 7.533 Ton 0
  blok veya diğer ilk şekillerde) (7201.50.10 hariç)    
7202.99.11 Ağırlık itibariyle %3'den fazla fakat %15'den az fosfor içerenler    
7203.90.00 Diğerleri    
7202.21 Ağırlık itibariyle %55'den fazla silisyum içerenler 1.984 Ton 0
7202.29 Diğerleri    
7202.30.00 Ferro-siliko-manganez 410 Ton 0
7202.41 Ağırlık itibariyle %4'den fazla karbon içerenler 496 Ton 0
7202.49 Diğerleri    
72.08 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) (7208.40; 7208.51; 7208.52; 7208.53; 7208.54 ve 7208.90 hariç) 9.067 Ton 0
7211.14.10 Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla olan yassı hadde mamulleri    
7211.19.20 Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla olan yassı hadde mamulleri    
7207.19.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 7.206 Ton 0
7207.19.16 Diğerleri    
7207.20.55 Ağırlık itibariyle %0.25 veya daha fazla fakat %0.6'dan az karbon içerenler    
72.13 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak    
  haddelenmiş, kangal halinde) (7213.20; 7213.91.70.10 ve    
  7213.99.90.10 hariç)    
7213.91.70.10 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içerenler    
7213.99.90.10 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içerenler    
72.14 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece    
  dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş,    
  haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil)    
  (7214.10.00; 7214.30; 7214.91.90 ve 7214.99.90 hariç)    
7214.91.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içerenler    
7215.90.10 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)    
7228.80.90 Alaşımsız çelikten    
       
7207.19.31 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 1.027 Ton 0
7207.20.71 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7216.10 U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş,    
  sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm.den az olanlar)    
7216.21 L şeklinde profiller 1.027 Ton 0
7216.22 T şeklinde profiller (Devamı)  
7216.31 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler    
7216.32 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler    
7216.33 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler    
7216.40 L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş,    
  sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm.den veya daha fazla    
  olanlar)    
7216.50.91 Lama demiri    
7216.50.99 Diğerleri    
7216.99.10 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)    
7301.10 Palplanşlar    
       
7211.14.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen 1.764 Ton 0
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler    
7211.19.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler    
7211.23.51 Rulo halinde teneke yapmaya mahsus olanlar    
7212.60.91 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler    
       
7208.40 Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup 10.940 Ton 0
  üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar    
7208.51 Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler (7208.51.10 hariç)    
7208.52 Kalınlığı 4.75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi    
  geçmeyenler (7208.52.10 hariç)    
7208.53 Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4.75 mm.'den az    
  olanlar (7208.53.10 hariç)    
7208.54 Kalınlığı 3 mm.'den az olanlar    
7208.90 Diğerleri (7208.90.90 hariç)    
72.09 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri    
  (genişliği 600 mm veya daha fazla, soğuk haddelenmiş,    
  kaplanmamış) (7209.15; 7209.25 ve 7209.90.90 hariç)    
7210.11.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.12.11 Teneke    
7210.12.19 Diğerleri    
7210.20.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.30.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden 10.940 Ton 0
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş (Devamı)  
7210.41.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.49.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.50.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.61.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.69.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden    
  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
7210.70 Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle    
  kaplanmış olanlar (7210.70.90 hariç)    
7210.90 Diğerleri (7210.90.10 ve 7210.90.90 hariç)    
7211.14.10 Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla yassı    
  hadde ürünleri ihtiva etmeyenler    
7211.19.20 Genişliği 500 mm.'yi geçenler    
7211.23.10 Genişliği 500 mm.'yi geçenler    
7211.29.20 Genişliği 500 mm.'yi geçenler    
7211.90.11 Sadece yüzeyi işlenmiş    
7212.10.10 Teneke (sadece yüzeyi işlenmiş)    
7212.10.91 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7212.20.11 Sadece yüzeyi işlenmiş olanlar    
7212.30.11 Sadece yüzeyi işlenmiş olanlar    
7212.40.10 Teneke (sadece cilalanmış)    
7212.40.91 Sadece yüzeyi işlenmiş    
7212.50.31 Kurşunla kaplanmış olanlar    
7212.50.51 Diğerleri    
7212.60.11 Sadece yüzeyi işlenmiş    
7206.10 Külçeler 7.180 Ton 0
7207.11.11 Otomat çeliğinden    
7207.19.11 Otomat çeliğinden    
7207.20.11 Otomat çeliğinden    
7207.20.17 Ağırlık itibariyle %0.6 veya daha fazla karbon içerenler    
7207.20.32 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7207.20.51 Otomat çeliğinden    
7207.20.57 Ağırlık itibariyle %0.6 veya daha fazla karbon içerenler    
7207.51.10 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7208.52.10 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen 7.180 Ton 0
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında (Devamı)  
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7208.53.10 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7211.13 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7211.14.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7211.19.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7212.60.91 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7213.20 Otomat çeliğinden olanlar    
7213.91.20 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7213.91.70 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7213.91.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7213.99.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7214.30 Otomat çeliğinden olanlar    
7214.91.90 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6 veya daha fazla karbon    
  içerenler    
7214.99.90 Ağırlık itibariyle %0.6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.31 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7216.32 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7216.33 Yalnız ağırlık itibariyle %0.6'dan az karbon içermeyen    
  ve ayrı ayrı alındığında %0.04'den ve birlikte alındığında    
  %0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler    
7218.10.00 Külçe veya diğer ilk şekillerde    
       
7218.91 Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar 7.180 Ton 0
  (7218.91.90 hariç) (Devamı)  
7218.99.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7218.99.20 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
72.19 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600    
  mm. veya daha fazla olanlar) (7219.31.00; 7219.32 ve    
  7219.90.90 hariç)    
7220.11 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar    
7220.12 Kalınlığı 4,75 mm.den az olanlar    
7220.20.10 Genişliği 500 mm.yi geçenler    
7220.90.11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)    
7220.90.31 Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış    
7221.00 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal    
  halinde)    
7222.11 Enine kesiti daire şeklinde olanlar    
7222.19 Diğerleri    
7222.30.10 Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj    
  ameliyesine tabi tutulmuş    
7222.40.10 Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş    
7222.40.30 Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj    
  ameliyesine tabi tutulmuş    
7224.10 Külçe veya diğer ilk şekillerde    
7224.90.01 Yüksek hız çeliğinden olanlar    
7224.90.05 Ağırlık itibariyle %0.7 veya daha az karbon ve %0.5 veya    
  daha fazla fakat %1.2 veya daha az manganez ve %0.6    
  veya daha fazla fakat %2.3 veya daha az silisyum    
  içerenler; ağırlık itibariyle %0.0008 veya daha fazla bor    
  ile bu faslın 1(f) notunda belirtilen minimum miktarlardan    
  az oranda herhangi bir elementi içerenler    
7224.90.08 Diğerleri    
7224.90.15 Diğerleri    
7224.90.31 Ağırlık itibariyle en az %0.9 en fazla %1.15 karbon, en    
  az %0.5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0.5    
  molibden içerenler    
7224.90.39 Diğerleri    
7225.11 Taneleri yönlendirilmiş    
7225.19 Diğerleri    
7225.20.20 Sadece haddelenmiş, sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)    
  veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe    
  kesilmiş    
7225.30 Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde)    
7225.40 Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde    
  olmayanlar)    
7225.50.00.12 Kalınlığı 3 mm.den az olanlar    
7225.91.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya    
  dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe    
  kesilmiş    
7225.92.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya 7.180 Ton 0
  dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe (Devamı)  
  kesilmiş    
7225.99.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya    
  dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe    
  kesilmiş    
7226.11.10 Genişliği 500 mm.'yi geçenler    
7226.19.10 Sadece sıcak haddelenmiş olanlar    
7226.19.30 Genişliği 500 mm.'yi geçenler    
7226.20.20 Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece    
  plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500    
  mm.'yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya    
  yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi    
  geçenler    
7226.91 Sadece sıcak haddelenmiş    
7226.92.10 Genişliği 500 mm.'yi geçenler    
7226.93.20 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi    
  tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece    
  yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi    
  geçenler    
7226.94.20 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi    
  tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece    
  yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi    
  geçenler    
7226.99.20 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi    
  tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler, sadece    
  yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi    
  geçenler    
72.27 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş,    
  kangal halinde)    
7228.10.10 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş    
7228.10.30 Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)    
7228.20.11 Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç) dört    
  yüzeyi de haddelenmiş olanlar    
7228.20.19 Diğerleri    
7228.20.30 Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)    
7228.30 Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş)    
7228.60.10 Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)    
7228.70.10 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş    
7228.70.31 Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)    
7228.80.10 Alaşımlı çelikten    
       
7304.10 Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın 3.986 Ton 0
  borular    
7304.29 Diğerleri    
7304.31 Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş (7304.31.10    
  hariç)    
7304.39 Diğerleri (7304.39.20 ve 7304.39.30 hariç)    
7304.41.90 Diğerleri 3.986 Ton 0
7304.49 Diğerleri (7304.49.30 hariç) (Devamı)  
7304.51 Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş (7304.51.30    
  hariç)    
7304.59 Diğerleri (7304.59.50 hariç)    
7304.90.90 Diğerleri    
73.05 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli,    
  perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış    
  kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı 406.4 mm.'yi    
  geçenler)    
73.06 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş    
  profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin    
  yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) (7306.30.10;    
  7306.40.10; 7306.50.10; 7306.60.10 hariç)    
74.07 Bakır çubuklar ve profiller 1.348 Ton 0
74.08 Bakır teller    
74.11 Bakırdan ince ve kalın borular    
       
74.09 Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 332 Ton 0
  0.15 mm.'yi geçenler)    
76.04 7604.21.00 haricindeki alüminyumdan çubuklar ve 415 Ton 0
  profiller    
76.05 Alüminyum teller    
       
76.06 Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0.2 mm.'yi 897 Ton 0
  geçenler)    
79.01 İşlenmemiş çinko 768 Ton 0
85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim 1.125 Ton 0
  (elektrojen) grupları hariç) (8501.20.10.10.00;    
  8501.20.10.20.00; 8501.31.10.00.11; 8501.31.10.00.12;    
  8501.32.10.11.00; 8501.32.10.12.00; 8501.32.10.20.00;    
  8501.33.10.10.00; 8501.33.10.21.00; 8501.33.10.22.00;    
  8501.33.10.23.00; 8501.34.10.00.11; 8501.34.10.00.12;    
  8501.34.10.00.13; 8501.40.10.10.00; 8501.40.10.20.00;    
  8501.51.10.00.00; 8501.52.10.10.00; 8501.52.10.20.00;    
  8501.53.10.00.00; 8501.61.10.00.00; 8501.62.10.10.00;    
  8501.62.10.20.00; 8501.62.10.30.11; 8501.62.10.30.12;    
  ve 8501.63.10.00.00 hariç)    
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif    
  elektrik konvertörleri (8502.11.10.00.00;    
  8502.12.10.10.00; 8502.12.10.20.00; 8502.12.10.30.00;    
  8502.13.10.00.00; 8502.20.10.00.00; 8502.39.10.10.00;    
  8502.39.10.20.00; 8502.39.10.30.00 ve    
  8502.40.10.00.00 hariç)    
8503.00 Sadece veya esas itibariyle 85.01 ve 85.02 595 Ton 0
  pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli    
  aksam ve parçalar    
8504.90 Aksam ve parçalar    
85.44 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş 757 Ton 0
  olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve    
  diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları    
  ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış    
  liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla    
  veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın);    
  (8544.30.10.00.00 ve 8544.70.00.00.00    
  pozisyonlarındakiler hariç)    
85.46 Her tür maddeden elektrik izolatörleri 130 Ton 0
87.03 Yalnız binek otomobilleri 1.200 Ton 0
87.16 Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; 441 Ton 0
  hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar;    
  bunların aksam ve parçaları (8716.39.10.00.00; 8716.80    
  ve 8716.90 hariç)    
94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler 1.825 Ton 0
  hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve    
  bunların aksam ve parçaları (9401.10; 9401.20.00.00.00    
  ve 9401.90.10.00.00 hariç)    
94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1.626 Ton 0
  (9403.20.10.10.00; 9403.20.10.90.00 ve    
  9403.70.10.00.00 hariç)    
9405.91.19.00.11 Gloplar 586 Ton 0
9405.91.19.00.19 Diğerleri    
            Ek: 2
 
  MADDE İSMİ
2713.90.90.00.11 Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
3912.20.11.00.19 Diğerleri
3912.20.19.00.19 Diğerleri
3915.90.91.00.00 Epoksi reçinelerinden olanlar
3915.90.93.00.00 Yalnız selüloz nitrattan olanlar
3915.90.99.00.00 Diğerleri
4012.10.30.00.00 Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış
  otomobilleri dahil)
4012.10.50.00.00 Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar
4012.10.80.00.00 Yalnız bisiklet, yardımcı motorları olan bisikletler ile
  motorsikletler veya trotinetlerde kullanılanlar haricinde
  olanlar
4012.20.90.00.00 Yalnız bisiklet, yardımcı motorları olan bisikletler ile
  motorsikletler veya trotinetlerde kullanılanlar haricinde
  olanlar