Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.06.1999 Çarşamba Sayı: 23741 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı  

 

KONU : Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:99/12889
   
            Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 18/6/1999 tarihli ve 99/50 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

              DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

            Madde 1- 25/12/1995 tarihli ve 95/7615 sayılı Kararnamenin eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

           "Geçici Madde 5- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/1999 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve taahhüt hesapları kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi
taahhütlerine sayılır."

            "Geçici Madde 6- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/1999 tarihine kadar yapılan ihracat, taahhüt hesapları kapatılmamış ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredi taahhütlerine sayılır ve kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.