Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.07.1999 Çarşamba Sayı: 23748 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
  
KONU : Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esaslarında Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar Karar 
 
KARAR SAYISI:99/12971
    
            Ekli "Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esaslarında Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 9/6/1999 tarihli ve 12863 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esaslarında Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar 

            Madde 1- 5/6/1980 tarihli ve 8/984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları'nın değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 7- 2 nci maddenin kapsamına giren taşımalarda, taşıtların boyutları, dingil ve dingil grubu ağırlıkları ile toplam ağırlıkları Karayolları Trafik yönetmeliğinde belirlenen sınırları geçemez.  

            Dingil ve dingil grubu ağırlıkları, tahriksiz tek dingilde 10 tonu, tahrikli tek dingilde 11.5 tonu; iki dingilli aks grubu için, motorlu araçlarda, dingil mesafesine bağlı olarak en çok 19 tonu, römork ve yarı römorklarda dingil mesafesine bağlı olarak en çok 20 tonu ve üç dingilli aks grubu ağırlığı dingil mesafesine bağlı olarak en çok 24 tonu aşmamak kaydı ile toplam ağırlıkları en çok;  

    a) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda                          : 18 ton,  
    b) Üç dingilli motorlu araçlarda                                        : 25 ton,  
    c) Üç dingilli motorlu araçlarda (Aks grubu tahrikli, hava süspansiyonlu  
       ve çift lastikli olması halinde)                                     : 26 ton,  
    d) Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde             : 28 ton,  
    e) Dört dingilli motorlu araçlarda                                      : 32 ton,  
    f) Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda                    : 36 ton,  
    g) Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı  
       20 ton olan araçlarda                                                : 38 ton,  
    h) Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu ve römorklu katarlarda      : 40 ton,  
    ı) Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda                            : 44 tonu,  

            geçemez.  

            Ancak, karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı zorunlu ve istisnai durumlarda, sadece bölünemeyen yüklerin taşınabilmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki boyutlar ile yukarıdaki ağırlıkların aşılmış olması halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin belgesi alınması zorunludur.  

            İzin verildiği takdirde 2 nci maddenin (a) ve (b) bentlerine göre eşya taşıması yapan taşıtlardan 45 tona kadar (45 ton dahil) 250 DM ve sonra gelen her 5 tonluk dilim için 300 DM veya karşılığı T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen konvertibl döviz cinsinden 6 ncı maddenin (A) bendindeki geçiş ücretlerine ek olarak alınır.  

            Yukarıda belirlenen ücretler, transit mal taşıyan ve sadece bölünemeyen yükler için Karayolları Genel Müdürlüğünden her sefer için özel izin alınması şartı ile taşıma müsaadesi verilen Türk plakalı taşıtlardan aynı miktar döviz karşılığı Türk Lirası olarak alınır."  

            Madde 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. 

         14/07/1999 tarih ve 23755 sayılı resmi gazete ile yapılan düzeltme
            (Düzeltmeden önceki biçimi: ".....dingil grubu ağırlıkları ile ağırlıkları....")