Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.08.1999 Pazar Sayı: 23773 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
  
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
KARAR SAYISI:99/13047
    
            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 1/7/1999 tarihli ve 34242 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                        Süleyman DEMİREL
                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na, 15/1/1999 tarihli ve 99/12331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave edilen V sayılı listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

            a) İlişik Ek: 1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları, kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, V sayılı listeye ilave edilmiştir.

            b) İlişik Ek: 2 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları, kayıt numaraları ve madde isimleri belirtilen ürünler, V sayılı listeden çıkartılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK: 1
İTHALAT REJİMİ KARARINA EKLİ (V) SAYILI LİSTEYE EKLENEN ÜRÜNLER
G.T.İ.P. 
KAYIT
NO 
MADDE İSMİ 
GÜMRÜK 
VERGİSİ
2903.30.80.10.19 843 * 1,1-difloretan  0
2903.69.90.00.13 844 * 1-(klorometil)naftalen  0
2907.29.00.90.19 845 * 6,6'6"-Trisiklohekzil-4,4',4"-bütan-1,1,3-triiltri(m-kresol)  0
2909.30.90.90.19 846 * 1,2-Bis(m-toliloksi)etan  0
2909.30.90.90.19 847 * 1,2-Difenoksietan  0
2916.12.90.00.11 848 * Isobutil akrilat  0
2922.21.00.00.19 849 * 6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit  0
2922.21.00.00.19 850 * 7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit  0
2924.21.90.00.19
3824.90.95 
851 * 4,4'-Dihidroksi-7,7'-üretilenedi(naftalen-2-sülfonik asit) ve bunun sodyum tuzları  0
2924.29.90.00.29 852 * 7-Asetamido-4-hiroksinaftalen-2-sülfonik asit ve bunun sodyum tuzları  0
2930.90.70.90.69 853 * Metil fenil sülfit  0
2931.00.95.90.59 854 * Trietilboran  0
2933.39.95.00.21 855 * 3,5 Dimetilpiperidin  0
2933.59.70.00.39 856 * 2,4-Diamino-6-kloroprimidin  0
2934.90.96.90.29 857 * Naft[1,2-d] [1,2,3]okzadiazol-5-sülfonik asit  0
3208.20.10.00.11 858 * Bir hidrokarbon çözücü içerisindeki dibutil meleat ile izobutil metakrilat kopolimerinden ve diundesil ftalat'dan oluşan çözelti
3815.19.90.00.00 859 * Esas olarak dikrom bakır tetraoksit ve bakır (II) oksit'den oluşan, bakır (II) olarak değerlendirildiğinde ağırlık itibariyle %38 veya daha fazla fakat %48'den fazla olmayan bakır içeren, silikon dioksit bir destek üzerine sabitlenmiş, asetefenonların hidrojenizasyonuna mahsus katalizör (a)
3815.90.90.00.00 860 * 1,4-diazabisiklo [2.2.2] oktan, 2-hidroksietiliminodi (asetikasit) ve dibutiltin di(asetat) karışımından oluşan, ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan 1,4-diazabisiklo[2.2.2] oktan içeren katalizör
3815.90.90.00.00 861 * Ağırlık itibariyle %38 veya daha fazla fakat %48'den fazla olmayan (2-hidroksi-1-metiletil) trimetilamonyum 2-etilhekzanat içeren katalizör
3815.90.90.00.00 862 * Ağırlık itibariyle %35 veya daha fazla fakat %55'den fazla olmayan (2-hidroksi-1-metiletil) trimetilamonyum format ve formik asit içeren katalizör
3815.90.90.00.00 863 * Aluminyum magnezyum hidroksit hidrat, nadir toprak metal oksitleri ve divanadyum pentaoksit içeren toz halinde katalizör 0
3815.90.90.00.00 864 * Alkil aromatik hidrokarbonların veya olefin oligomerizasyonunun transalkilasyonunda kullanılan aluminyumsilikat (zeolit) esaslı katalizör (a)
3824.90.95  865 * Tetrahidrofuran içerisinde çözelti halinde trietilboran  0
3824.90.95  866 * Çapı aşağıda belirtilen küreler şeklinde aluminyum sodyum silikat 
- 1,6 mm veya daha fazla fakat 3,4 mm'yi geçmeyen
- 4 mm veya daha fazla fakat 6 mm'yi geçmeyen
0
3824.90.95  867 * Alkoksi grupları, metoksi ve bütoksi olan tris(alkoksikarbonilamino)-1,3,5-triazinler karışımı  0
3824.90.95  868 * Birincil tert-alkilaminler karışımı  0
3824.90.95  869 * Organik çözücüler içerisinde dağılmış indiyum kalay oksit'den oluşan müstahzar  0
3904.30.00.00.00 870 * 32.15 başlığındaki ürünlerin ve gıda saklamada kullanılan kap ve kaplamaların imalinde kullanılmaya mahsus olan ve ağırlık itibariyle aşağıdakileri içeren, vinil klorür'ün vinil asetat ve maleik asit ile kopolimeri (a)
- %81,5 veya daha fazla fakat %84,5'den fazla olmayan vinil klorür
- %13,8 veya daha fazla fakat %16,2'yi geçmeyen vinil asetat
- %0,8 veya daha fazla fakat %1,2'den fazla olmayan maleik asit
0
3906.90.60.00.00 871 * Ağırlık itibariyle %50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin ve sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubu içeren monomerin kopolimeri
3906.90.90.00.00 872 * Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla kloroetilvinil eter veya klorometil akrilat içeren, 39. fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birindeki akrilik polimerler  0
3911.90.19.00.00 873 * Siklopentadien ve 1,3-pentadien'in reaksiyonundan elde edilen hidrokarbon prepolimeri  0
3919.90.69.00.19 874 * Aşağıdaki tabakalardan oluşan lamine edilmiş yansıtıcı levha, 
- bir yüzü düzenli piramidel veya diğer desenler ile kabartılmış polimetilmetiakrilat bir film
- camdan mikro kürecikler veya prizmalar, bir yapışkan tabaka ve bir kaygan tabaka içeren polimetilmetakrilat bir film
0
3920.30.00.00.00 875 * Stiren-butadien-stiren'in (SBS) termoplastik elastomeri (TPE) ile polietilen veya polipropilen karışımı bir filmden oluşan, aşağıdaki özellikleri haiz lamine edilmiş tabaka veya şerit
- kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 200 mikrometreyi geçmeyen
- her iki yüzü kalınlığı 20 mikrometreyi geçmeyen polipropilen bir film ile kaplanmış
0
3920.51.00.00.00 876 * Kalınlığı 3,5 mm veya daha fazla fakat 19 mm'yi geçmeyen, aluminyum trihidroksit içeren polimetil metakrilat plaka 0
3920.62.19.00.00 877 * Kalınlığı 185 mikrometre veya daha fazla olan fakat 253 mikrometreyi geçmeyen her iki yüzü antistatik bir tabaka ile kaplanmış, kütlesel olarak boyanmış, beyaz polietilen tereftalat film
3920.62.19.00.00 878 * Toplam kalınlığı 4,5 (+/- 0,16) mikrometre olan ve aşağıdakilerden oluşan film 
- kalınlığı 4,4 mikrometre olan tek eksenli yönlendirilmiş, elastik modülü (makine yönünde) 12 (+/- 2) kg/mm2 olan ve yüzey mukavemeti (makine yönünde) 28 kg/mm2'den fazla olan polietilen tereftalat film
- kalınlığı 0,1 mikrometre olan yapışmayan bir kaplama
0
3920.62.90.00.00 879 * Kalınlığı 500 (+/- 25) mikrometre olan polietilen tereftalat film  0
3920.91.00.00.00 880 * Isı yansıtıcı lamine edilmiş camların imaline mahsus, aşağıdaki özelliklere sahip, bir veya her iki yüzü metalize edilmiş polietilen tereftalat film veya sadece dış yüzleri metalize edilmiş lamine haldeki polietilen tereftalat filmler (a)
- görülebilir ışık geçirimi %50 veya daha fazla olan
- her iki yüzü polivinil butiral bir tabaka ile kaplanmış fakat bundan başka herhangi bir malzeme veya yapışkan ile kaplanmamış
- polivinil butiral tabaka göz önüne alınmaksızın toplam kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen
0
3920.99.59.00.00 881 * Florlanmış plastik malzemeden iyon geçirgen membranlar (3920.99.53 başlığında yer alanlar hariç) 0
3921.90.60.00.19 882 * Politetrafloretilen liflerden dokunmuş aşağıdaki özelliklere haiz mensucat 
5407.71.00.90.19
5903.90.99.90.00
- karboksilik asit veya sülfonik asit grupları ile sonlanan perflorlanmış alkoksi yan zincirlerine sahip trifloroetilen ve tetrafloroetilen'in bir kopolimeri ile kaplanmış 
- potasyum veya sodyum tuzu şeklinde olsun olmasın
0
3926.90.99.90.19 883 * 85.23 başlığındaki ürünlerin imaline mahsus bant yastığı (kulak) (a)  0
3926.90.99.90.19 884 * 8523.11.00, 8523.12.00 ve 8523.13.00 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imaline mahsus kılavuz pim ve kule (a) 0
5607.50.90  885 * Cerrahi ipliklerin imaline mahsus, sterilize edilmemiş, tümüyle poliglikollik asitten, çekirdekli, örülmüş kalın sicim (a) 0
5907.00.90.00.00 886 * İçerisinde çapı 75 mikrometreyi geçmeyen küreler bulunan bir yapışkan ile kaplanmış, dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat 0
7212.50.99.90.00 887 * İki tarafı nikel-çinko tabaka ile kaplanmış, genişliği 40,15 (+/- 0,08)mm ve kalınlığı 0,3 (+/- 0,01) mm olan şeritler halinde ve ağırlık olarak aşağıdakileri içeren soğuk haddelenmiş çelik,
- %0,1'den fazla olmayan karbon 
- %0,04'den fazla olmayan fosfor 
- %0,05'den fazla olmayan sülfür 
- %0,2 veya daha fazla fakat %0,5'den fazla olmayan manganez 
0
8424.89.95.00.00
8479.89.98.90.29
888 * Baskılı devre levhaları üzerine yapışkan, lehim veya epoksi reçine (epoxy dot) tatbikini sağlayan makina ve teçhizatlar  0
8479.89.98.90.29 889 * Baskılı devre levhaları üzerine aktif/pasif komponentlerin veya bağlantı elemanlarının yerleştirilmesini veya baskılı devre levhaları üzerinden bunların kaldırılmasını sağlayan makina ve teçhizatlar 0
8520.90.90.10.00 890 * Manyeto optikal sinyal kaydedibilen ve optik sinyal üretebilen sürücü ünitesi, en az bir optik ünite, DC motorlar ve dış çapı en fazla 70 mm. olan optik okuma diskleri için sürme ve sinyal işleme fonksiyonları sağlayan entegre devre üzerine monte edilmiş bir baskılı devre içeren, fakat yükselteç fonksiyonu veya güç sağlama sürücü fonksiyonu olan devreleri içermeyen 0
8533.40.10.00.12 891 * Potansiyometre demeti (odak bloğu olarak da adlandırılır), besleme gerilimi 9,3 kV. ile 28 kV. arasında olan, bağlantılı muhafazasında  0
8536.50.19.00.00 892 * Hidrolik basınç anahtarı, basınca duyarlı bir sustalı hareket diski içeren, 6 V. ile 18 V. arasında besleme geriliminde çalışan 0
8536.90.85.00.00
8544.49.80.10.11
8544.49.80.10.19
893 * Elastomer konnektör, bir veya daha fazla iletken eleman ve bir kauçuk veya silikon alt tabakadan oluşan 0
8540.11.70.00.00 894 * Ekran köşegen uzunluğu en az 85,5 cm. olan renkli katod-ışın tüpü  0
8543.89.95.00.19 895 * Frekans konvertörü, çift kutuplu bir anten içermeyen, 10,7 GHz. ile 12,75 GHz. arasındaki frekansları 950 MHz. ile 3 GHz. Arasındaki frekanslara çevirebilen, 11 V. ile 20 V. Arasında besleme geriliminde çalışan
9022.30.00.00.00 896 * X-ışın tüpü, karşı katod gerilimi 4 kV. ile 30 kV. arasında olan, gücü en fazla 9 W. olan ve karşı katod akımı 2 mA.yı geçmeyen 0
9026.20.30.00.00 897 * Otomotiv sektörü ürünleri için basınç ölçüm cihazı, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlar ile bir algılayıcı içeren, tamamı bir muhafaza içinde 0
9026.90.90.00.11
9026.90.90.00.19
898 * Seramik basınca duyarlı modül, pasif komponentler ve bir baskılı devre içeren, otomobiller için basınç ölçüm cihazı imaline mahsus (a)  0
9110.12.00.00.00 899 * Üzerine 1 quartz osilatör, en az 1 saat devresi ve birleştirilmiş olsun olmasın en az bir kapasitör monte edilmiş baskılı devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat  0
9110.90.00.00.00 900 * Üzerine en az bir saat devresi, bir quartz osilatör ve bir piezo elektrik ses elemanı monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat  0
9110.90.00.00.00 901 * Üzerine bir saat devresi ya da bir saat devresi ve quartz osilatör monte edilmiş bir baskılı 
9114.90.00.00.00 devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat  0
 
EK: 2
İTHALAT REJİMİ KARARINA EKLİ (V) SAYILI LİSTEDEN ÇIKARTILAN ÜRÜNLER
 
G.T.İ.P. 
KAYIT
NO 
MADDE İSMİ 
2825.10.00.00.12 012 * Ağırlıkça %49 veya daha fazla stabilize edilmiş serbest hidroksilamin içeren sulu çözelti 
2905.39.80.90.00 050 * 2-etilhekzan-1,3-diol 
3815.90.90.00.00 329 * Aluminyum silikat (zeolit) esaslı katalizör, alkilaromatik hidrokarbonların transalkilasyonu için (a) 
3920.30.00.00.00 471 * Kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla olan fakat 200 mikrometreyi geçmeyen, stiren-butadien-stiren (SBS) termoplastik elastomeri (TPE) ile polietilen veya polipropilenin karıştırılmasından oluşan, iki yüzü kalınlığı 20 mikronu geçmeyen polipropilen film ile sıvanmış veya kaplanmış, lamine edilmiş levha veya şerit
3920.62.19.00.00 490 * Kalınlığı 4,4 mikron olan, çift taraflı yönlendirilmiş bir polietilen tereftalat film, gerilme kuvveti (makine yönünde) 28 kg/mm2'den fazla olmayan 12 kg/mm2 (+-2 kg/mm2) bir elastik modül ve kalınlığı 0,1 mikron olan yapışmayı önleyici bir kaplamadan oluşan, toplam kalınlığı 4,5 (+- 0,16) mikron olan film
5402.39.10.10.00
5402.39.10.20.00
533 * Silikon esaslı su geçirmez malzeme ile emprenye edilmiş polipropilen tekstürize iplik 
5407.71 
5903.90.99.10.00
545 * Politetrafloroetilen lifden dokunmuş mensucat, bir yüzü; potasyum veya sodyum tuzu şeklindeki karboksilik asit 
5903.90.99.90.00 kopolimeri ile sıvanmış veya kaplanmış, aynı yüz bir metalik inorganik bileşik ile kaplanmış olsun olmasın 
5907.00.90.00.00 563 * İçinde çapı 75 mikronu geçmeyen küresel tanecikler bulunan bir yapışkan ile sıvanmış, ağırlığı 550 gr/m2'yi geçmeyen mensucat 
8536.50.80.00.19 750 * Dış boyutları 17x22x32 mm.yi geçmeyen bir muhafaza içerisinde yer alan, 500 volt sürekli voltaj altında 100 Mohm veya daha fazla yalıtım direnci ve 2 ms. (+- 1 ms) period için 2 A (+- 0,5 A) akım altında 150 Mohm'u geçmeyen kontakt kapama direnciyle 26 V. gerilimde üç açma/kapamadan sonra 20 A anahtarlama akımı sağlayabilen hava yastığı algılayıcısı (sensor)
8536.90.85.00.00 754 * Elastomer konnektör, karbon veya altın ile kaplanmış bir veya daha fazla iletken elemanlar ve bir kauçuk veya silikon alt tabakadan oluşan
8543.89.95.00.19 791 * Frekans dönüştürücü, çift kutuplu anten içermeyen, 10,7 GHz ile 12,75 GHz aralığındaki frekansların 950 MHz ile 3 GHz aralığındaki frekanslara dönüşümünü sağlayan, 11 V ile 20 V arasındaki besleme geriliminde çalışan, uydu yolu ile televizyon yayınlarının alış sistemlerinin üretiminde kullanılmaya mahsus (a)
9031.80.39.00.19 829 * Otomotiv sektörü ürünleri için basınç ölçüm cihazı, tümüyle bir muhafaza içinde bulunan, bir algılayıcı (sensör) ve bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlar
9110.12.00.00.00 837 * Üzerine 1 quartz osilatör, en az 1 saat devresi monte edilmiş baskılı devre ve birleştirilmiş olsun olmasın en az bir kondansatörden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat, 91. fasıldaki ürünlerin imaline mahsus (a)
9110.90.00.00.00 838 * Üzerine en az bir saat devresi, bir quartz osilatör ve bir piezo elektrik ses elemanı monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan tertibat, kalınlığı 5 mm.yi geçen, 91. fasıldaki ürünlerin imaline mahsus (a)
9110.90.00.00.00 839 * Üzerine bir saat devresi ya da bir saat devresi ve quartz osilatör monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan 
9114.90.00.00.00 tertibat, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen, 91. Fasıldaki ürünlerin imaline mahsus (a)