Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.01.2000 Cuma Sayı: 23929 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13814


            Ekli "Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 24/12/1999 tarihli ve 70773 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

Litvanya Menşeli Bazı Tetstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar


           Madde 1- 6/2/1998 tarihli ve 98/10615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması hükümleri uyarınca, 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, ekli listede kategori numaraları ile gümrük tarife ve istatistik pozisyonları belirtilen Litvanya menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlar ile 2000 yılında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.

           Madde 2- Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında firmalarca ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

           Madde 3- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar Dış ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

           Madde 4- 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi oranları, bunun dışında yapılacak Litvanya menşeli ithalatta ise bu maddeler için İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listenin "Litvanya" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

           Madde 5- Bu Karar'da yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

           Madde 6- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kararı Dış Ticarte Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

İLGİLİ TABLOLAR 06/01/2000 TARİHLİ VE 23928 SAYILI RESMİ GAZETENİN 21-47 SAYFALARI ARASINDADIR.