Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (2. Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:99/13817


            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 13/12/1999 tarihli ve 67376 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar


           Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki listeler yürürlükten kaldırılmış ve aynı Karara I, II, II-A, III, IV ve V sayılı listeler ilave edilmiştir.

           Madde 2- Aynı Karar'ın değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 9- İthalatta uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Ödenecek Toplu Konut Fonunu Gösterir Listeler (Liste I, II, II-A, III, IV, V), kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

            Ancak, AB ve EFTA dışında kalan ülkeler için, II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

            II sayılı listenin Bosna-Hersek Cumhuriyeti sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları, bu ülke menşeli maddeler için uygulanır. II sayılı listenin Bosna-Hersek Cumhuriyeti sütununda "*" işareti bulunan maddelerin II-A sayılı listede yer alanlarının, bu ülke menşeli olarak ithalatı için, II-A sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları, II-A sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alanları için ise, V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda (Ek: 1) belirtilen temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, Ek: 2'de yer alan tabloda tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarları tahsil olunur."

           Madde 3- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

İLGİLİ TABLOLAR 31/12/1999 TARİHLİ VE 23923 (2. MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETENİN 3 - 992 SAYFALARI ARASINDADIR.