Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13879


            Ekli "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 24/12/1999 tarihli ve 70753 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

 
Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar


            Madde 1- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife ve istatistik pozisyonları belirtilen yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı için, tohum cinsinden 250.000 ton veya bu miktara eşdeğer olarak ham yağ cinsinden 100.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanının dağıtımı ham ayçiçeği yağı cinsinden izlenecek olup, yağlık ayçiçeği tohumu %40 randımanla ham ayçiçeği yağına çevrilecektir.
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Uygulanacak G.V. (%)
Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
1206.00.91,99
Yalnız yağlık ayçiçeği tohumu
0
31.08.2000
1512.11
Yalnız ham ayçiçeği yağı
0
31.08.2000

            Madde 2- 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı miktarları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            Madde 3- Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

            Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

            Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Madde 6- Bu Karar 31/8/2000 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.