Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13880


            Ekli "Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 24/12/1999 tarihli ve 70762 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar           Madde 1- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve madde tanımları verilen Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye Cumhuriyeti ile arasında serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girmiş bulunan ülkeler dışında kalan diğer ülkeler menşeli maddelerin ithalatına ilişkin olarak 2000 yılında geçerli olmak üzere karşılarında belirtilen miktar ve gümrük vergisi oranları ile tarife kontenjanı açılmıştır.
 
G.T.İ.P.
Madde Tanımı
Miktar (Ton)
Gümrük Vergisi (%)
72.08
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla, sıcak haddelenmiş, kaplanmamış) (7208.90.90.10.00 ve 7208.90.90.90.00 hariç)
Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği 150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm.den az olmayan (rulo halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler bulunmayanlar
800.000
0
7211.13
72.09
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış) (7209.90.90.10.00 ve 7209.90.90.90.00 hariç) Genişliği 500 mm.yi geçenler Rulo halinde teneke yapmaya mahsus olanlar
200.000
0
7211.23.10.00.00
7211.23.51.00.00

           Madde 2- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

           Madde 3- Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, sadece 2'nci maddede anılan tebliğde belirtilen süre içerisinde başvuran firmalara Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında firmalarca ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

           Madde 4- Bu Karar hükümlerine göre düzenlenen ithal lisansları dışında yapılan söz konusu maddelerin ithalatında 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı'na ekli listelerde tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

           Madde 5- Bu Karar'da yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

           Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.