Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13891


            Ekli "Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 28/12/1999 tarihli ve 71466 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar           Madde 1- 16/2/1998 tarihli ve 98/10589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması hükümleri uyarınca, 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları belirtilen Macaristan menşeli bazı binek otomobilleri için karşılarında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranları ile 2000 yılı için tarife kontenjanı açılmıştır.
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Miktar (Adet)
Gümrük Vergisi
8703.22.10.10.00
Binek Otomobilleri
1.470
Muaf
8703.23.19.11.00
Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 1600 cm3.ü geçmeyenler
8703.31.10.10.00
Binek Otomobilleri (Silindir hacmi 1000 cm3.ü geçen fakat1500 cm3.ü geçmeyenler)
8703.32.19.11.00
Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 1600 cm3.ü geçmeyenler

           Madde 2- 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak Macaristan menşeli ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı Liste'de Macaristan için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

           Madde 3- Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında firmalarca ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

           Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

           Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

           Madde 6- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.