Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13892


            Ekli "Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 28/12/1999 tarihli ve 71465 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun Hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar           Madde 1- 30 Nisan 1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları belirtilen maddelerin Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli olanları için, 2000 yılında geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranları ile tarife kontenjanı açılmıştır.

           Madde 2- 1 inci Maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranları, bu maddelerin tarife kontenjanları dışında yapılacak ithalatında ise 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı Eki II Sayılı Liste'nin "Bosna-Hersek" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

           Madde 3- Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında firmalarca ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

           Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.

           Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

           Madde 6- Bu Karar 01/01/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

30/12/1999 Tarihli ve 99/13892 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

İLGİLİ TABLOLAR 05/02/2000 TARİHLİ VE 23955 SAYILI RESMİ GAZETENİN 9-18 NOLU SAYFALARINDADIR.