Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.08.2000 Pazartesi Sayı: 24140 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1043


            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 8/7/2000 tarihli ve 9317 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar           Madde 1- Deprem, su baskını, heyelan, çığ, kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii afetler nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan belediyelerin, 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre tahakkuk edecek payları, 2000 yılının 8, 9, 10, 11 ve 12 nci aylarında, ekli listede belirtilen katsayılarla çarpılarak artırılmıştır.

           Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

           Madde 3- 2000 yılının son 5 ayı için belirlenen bu miktarlar, takip eden dönemler için yeniden belirlenir.

           Madde 4- 13/1/2000 tarihli ve 2000/9 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 5- Bu Karar 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İLGİLİ TABLOLAR 14/08/2000 TARİH VE 24140 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.