Belediye ve İmar Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.12.2004 Cumartesi Sayı: 25674 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

GenelBütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35’inin İller Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2004/8176


                        2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine GenelBütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerine tahakkuk eden payların % 35’inin İller Bankasınca ayrılarak büyükşehir belediyelerine verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 9/8/2004 tarihli ve 81196 sayılı yazısı üzerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

.