sermaye piyasası kurulu  
Resmi Gazete: 27.01.1993 Çarşamba Sayı: 21478 (Asıl)  
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma  
                                     Senetleri İhraç Limitlerine Dair Karar 
 
KARAR SAYISI:93/3983
                 
              1- 29.4.1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun'la değişik 30/7/1981 sayılı ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13üncü maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmelerin tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanmaa senetleri ihraç  limitlerine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  

              A) HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR  

              1. Kanun'un 13 üncü Maddesi Uyarınca:  

              Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yeralan, çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme değer artış fonunun toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.  

              2. Kat Sayı:  

              a) Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesi birinci fıkrasında ifadesini bulan tahvil ve diğer borçlanma senetleri toplam tutarının 6 katına kadar tahvil ve diğer sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerini aşağıdaki şartlarla halka arzedebilirler:  

              - Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış mali tablolarına göre ortaklığın son yılda net dönem karı elde etmiş olması;  

              - Dönem karı gösteren son yıla ait mali tabloların bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olması,  

              - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ortaklıkça öngörülen borçlanma miktarının onaylanmış olması.  

              b) Son yıla ait mali tablolarına göre net dönem karı elde etmemiş olan halka açık anonim ortaklıklar, bu yıla ait mali tabloları bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesi birinci fıkrasında belirlenen toplam tutarın 3 katına kadar tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini SPK'ca onaylamak kaydıyla halka arzedeilirler.  

              c) Son yıla ait mali tabloları bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmemiş halka açık anonim ortaklıklar ise , katsayı uygulamasından yararlanamazlar.  

              d) Halka açık anonim ortaklıkların yurt dışında ihraç ettikleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin tutarı yukarıdaki limitlerin hesabında dikkate alınmaz.  

              B) HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLAR  

              1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü Maddesi Uyarınca:  

              Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, Türk Ticaret Kanunu'nun 422 nci maddesinde belirlenen miktarı aşamaz.  

              2. Kat Sayı:  

              a) Halka açık olmayan anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesi üçüncü fıkrası uyarınca, T.Ticaret Kanunu'na göre çıkarabilecekleri tahvil miktarına ait sınırın 6 katına kadar tahvil ve diğer sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerini aşağıdaki şartlarda halka arzedebilirler.  

              - Ortaklığın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış son yıla ait mali tablolarına göre net dönem karı elde etmiş olması,  

              - Son yıla ait mali tabloların bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olması,  

              - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ortaklıkça öngörülen borçlanma miktarının onaylanmış olması.  

              b) Son yıla ait mali tablolarına göre net dönem karı elde etmemiş ve halka açılmamış anonim ortaklıklar, bu yıla ait mali tablolarıı bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olmak kaydıyla, (a) bendinde belirtilen limitin yarısı kadar tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini halka arzedebilirler.  

              c) Son yıla ait mali tabloları bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmemiş halka açık olmayan anonim ortaklıklar katsayı uygulamasından yararlanamazlar.  

              C) KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN ÇIKARILACAK BANKA BONOSU VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR  

              Kalkınma ve yatırım bankaları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen tedavül limitlerinin 6 katına kadar banka bonosu ve banka garantili bono ihraç edebilirler.  

              D) HALKA ARZEDİLMEKSİZİN ÇIKARILAN SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ BORÇLANMA SENETLERİ  

              Halka arzedilmeksizin sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerinin çıkarılmasında; halka açık veya açık olmama durumlarına göre, anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarının en çok yarısı çıkarma limiti olarak kabul edilir.  

              Halka arzedilmeksizin çıkarılmış olan borçlanma senetleri toplamı, halka arz limitinden düşülür.  

              E) KİT'LER  

               Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüslerinin tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki  diğer borçlanma senetleri, tabi oldukları mevzuat uyarınca tahvil ve sermaye piyasası aracı yolu ile borçlanmalarına izin verilmiş olmak kaydıyla, ihraç limitleri son bilançolarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenir. Bu limitler Kurul'un ilgili olduğu Bakan'ın onayı ile tekemmül eder.  

              F) MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ KURULUŞLAR  

              I- Mahalli idarelerle ilgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, tabi oldukları mevzuatın gerektirdiği izin ve şartları yerine getirmek suretiyle Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kayda alma işlemini tamamlayarak tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilirler; bu borçlanma senetlerine ilişkin limitler Sermaye Piyasası Kurulu'nun teklif ve ilgili Bakan'ın onayı ile belirlenir.  

              II- 30 Ekim 1986 tarihli ve 19266 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 17/10/1986 tarih ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.  

              III- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

              IV- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.