Üniversiteler Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.09.2001 Salı Sayı: 24520 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 2001 - 2002 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2917

  
            Ekli "2001 - 2002 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31/7/2001 tarihli ve 21032 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun değişik 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 

2001 - 2002 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar            I. BÖLÜM

            Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları ile İlgili Esaslar
            Madde 1- 2001 - 2002 Öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkının tutarları ekli I sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

            Madde 2- Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.

            Madde 3- Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

            Madde 4- Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından karşılanır. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanları çerçevesinde kredi olarak verilebilir.

            Bu kredinin verilmesine ilişkin esas ve usuller ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğine göre belirlenir.

            Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra, ikincisine katılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kredi olarak verilmez.

            Ancak, önlisans öğrenimini bitirdikten sonra ara vermeden lisans öğrenimine devam eden öğrencilere intibak programı süresi hariç katkı payı kredi olarak verilebilir.

            Herhangi bir sebeple harç veya katkı payı olarak öğrencinin almış olduğu kredi ile ilgili olarak, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödenmeyen borçlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

            Madde 5- Öğrenci katkı payı, iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci sömestr başında kayıt yenilenirken, sömestr sistemi uygulanmayan eğitim programlarında da Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

            Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2001 - 2002 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmaz. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte öderler.

            Öğrenci katkı payları ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp, yıllık olarak alınır.

            Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç, muhtelif sebeplerle kaydını sömestr usulü uygulayanlarda en az iki yarı yıl, yıl esası uygulayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

            Madde 6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonucu girdiği yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi kesinlik kazanan öğrenciler, ikinci yükseköğretim kurumuna ait cari maliyet miktarlarına tabidirler.

            Madde 7- Lisansüstü öğretimde öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit, kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenir.

            Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de diğer normal örgün öğretim öğrencilerinin yararlanmış oldukları hizmetlerden yararlanırlar.

            Madde 8- Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden (yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) öğrenci katkı payı iki katı olarak alınır.

            Madde 9- Yabancı uyruklu öğrencilerden, ikili anlaşmalar veya mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı o günkü kur üzerinden döviz olarak defaten alınır. Ancak, Türk asıllı olmakla birlikte yabancı uyruklu statüsünde olan öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

            İkili anlaşmalar hükümleri kapsamına dahil olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden normal öğrenim süresi içerisinde başarısız olanlara bu esasların 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bunların yapacakları fazla ödemeler, döviz olarak o günkü kur üzerinden defaten alınır.

            Madde 10- Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı ilgili bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

            Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, otuzbeş milyon lira katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır.

            Madde 11- Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı olarak hesaplanan miktar, öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca kamu bankalarından birinde açtırılan hesaba yatırılır. Yatırılan öğrenci katkı payları rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar, bütçe dairesi başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar özel ödenek kaydedildikten sonra, başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri olmak üzere üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılmak üzere rektörlükçe kamu bankalarından birinde açılan hesaba bütçe dairesince defaten yatırılır.

            Madde 12- Kanun veya kararnamelerle adları değiştirilen, fakülte ve yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler yeni fakülte ve yüksekokul adına göre öğrenci katkı payını öderler.

            Madde 13- Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş, altı yıllık lisans öğreniminden süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur.

            Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı %100 fazlası ile alınır. Ancak, mezuniyet veya staj durumunda olup da, öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarı yıl için katkı payı alınmaz.

            Madde 14- Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz (Ancak ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapanlar hariç).

            Madde 15- Ekli I sayılı cetveldeki miktarları üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibariyle %20 oranına kadar arttırarak uygulamaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir.

            Madde 16- Anadolu Üniversitesinde açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokulların 2001 - 2002 eğitim-öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı payları toplamının %20'sine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren üniversitelere aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır.

            Madde 17- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23.4.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.

            II. BÖLÜM

            İkinci Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar
            Madde 18- 2001 - 2002 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretim için öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ekli II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

            Madde 19- Öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise sömestr başında kayıt yenilenirken, sömestr sistemi uygulamayan eğitim programlarında da Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

            Öğrenim ücretleri, ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır.

            Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç, muhtelif sebeplerle kaydını sömestr usulü uygulayanlarda en az iki yarı yıl, yıl esası uygulayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için öğrenim ücreti alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmez. Aynı zamanda mezuniyet veya staj durumunda olup da, öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarı yıl için öğrenim ücreti alınmaz.

            Madde 20- Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir arttırma yapılmaz.

            Madde 21- Öğrenim ücreti Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez.

            Madde 22- Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden (yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) öğrenim ücreti %50 fazlasıyla alınır.

            Madde 23- Yabancı uyruklu öğrencilerden ikili anlaşmalar veya mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenim ücreti %100 fazlasıyla defaten alınır.

            Madde 24- Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve bulundukları sınıf mevcudunun ilk yüzde onuna girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

            Yatay geçiş şartlarına uygun olarak ikinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.

            19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktar öğrenim ücreti olarak alınır.

            Madde 25- Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından örgün veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ile yurtdışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye'deki bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilen ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Örgün öğretime geçiş yapan öğrencilerden alınacak ücretler hakkında bu Esasların 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, bu öğrenciler için 15 inci madde hükümleri uygulanmaz.

            Madde 26- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğrenim gören öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri rektörlükçe, en geç ilgili ayın sonuna kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına bir yandan gelir diğer yandan özel ödenek kaydedilmek üzere aktarılır. Aktarılan bu miktar özel ödenek kaydedildikten sonra, normal örgün öğretimde aynı öğrenimi gören öğrencilerden alınan katkı payının yarısına isabet eden miktarı bu öğrencilerin başta beslenme olmak üzere sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere rektörlükçe kamu bankalarından birinde açılacak hesaba üniversite adına defaten yatırılır.

            Geriye kalan ödenek üniversite katma bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esas ve usullere göre harcanır.

            III. BÖLÜM

            Madde 27- Maliye Bakanlığı bu Esasların uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

            Madde 28- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 29- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

            I SAYILI CETVEL (A)
            ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ
 

GRUP
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI
ORTALAMA ÖĞRENCİ MALİYETİ (Bin TL.)
2001 – 2002 CARİ HİZMET MALİYETİ
ÖĞRENCİ KATKISI (Bin TL.)
DEVLET KATKISI (Bin TL.)
I
TIP FAKÜLTELERİ
6,100,000
230,000
5,870,000
II
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
2,200,000
190,000
2,010,000
III
VETERİNER FAKÜLTESİ
1,675,000
150,000
1,525,000
IV
TIBBİ BİYOLOJİK BİL.PROG.FİZİK TEDAVİ VE REHA.PROG.
1,675,000
110,000
1,565,000
V
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
900,000
110,000
790,000
VI
İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MÜH.
1,100,000
155,000
945,000
VII
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ F.İNŞAAT FAKÜLTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MADEN FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. KİMYA METALURJİ FAK. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. ZİRAAT FAKÜLTESİ ORMAN FAKÜLTESİ
1,200,000
150,000
1,050,000
VIII
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİL.FAK.DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1,510,000
120,000
1,390,000
IX
FEN FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)
1,005,000
110,000
895,000
X
HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.
906,000
120,000
786,000
XI
DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK.İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SAN.EĞT.FAK. TİCARET TURİZM EĞT.FAK. MESLEKİ YAYGIN EĞT.FAK. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK. EDEBİYAT FAKÜLTESİ
804,000
110,000
694,000
XII
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos.Prog.) İLETİŞİM BİLİMLERİ FAK. İLETİŞİM FAKÜLTESİ
755,000
110,000
645,000
XIII
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
77,000
25,000
52,000
XIV
YABANCI DİL DESTEK BİRİMLERİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YABANCI DİL HAZIRLIK OKULLARI
Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder.
   
 
            I SAYILI CETVEL (B)
            ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ
 
GRUP
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI
ORTALAMA ÖĞRENCİ MALİYETİ (BİN TL.)
2001 – 2002 CARİ HİZMET MALİYETİ
ÖĞRENCİ KATKISI (Bin TL.)
DEVLET KATKISI (Bin TL.)
I
DEVLET KONSERVATUVARI
3,350,000
230,000
3,120,000
II
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
3,350,000
185,000
3,165,000
III
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4,690,000
155,000
4,535,000
IV
MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. EV EKONOMİSİ Y.O.
1,510,000
90,000
1,420,000
V
BANKACILIK VE SİG.Y.O. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. İLAHİYAT MESLEK Y.O. SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI HAYVAN SAĞLIĞI Y.O.ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O.SPOR BİLİMLERİ TEK.Y.O.FİZİK TED. VE REH.Y.O. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ Y.O. HEMŞİRELİK Y.O. SOSYAL HİZMETLER Y.O. SAĞLIK İDARESİ Y.O. ULAŞTIRMA Y.O.
906,000
75,000
831,000
VI
ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.
1,510,000
75,000
1,435,000
VII
TAPU KADASTRO MESLEK Y.O.MESLEK YÜKSEKOKULLARI SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.TURİZM VE OTELCİLİK İŞL.Y.O.TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O.SİVİL HAVACILIK M.Y.O. SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU
604,000
75,000
529,000
VIII
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖN.Y.O.
755,000
75,000
680,000
IX
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM
602,000
100,000
502,000
 
            II SAYILI CETVEL (A)
            YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 
GRUP
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI
2001 – 2002 İKİNCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ (Bin TL.)
ORT.CARİ HİZMET MAL.GÖRE ALINAN ÖĞRENİM ÜCRETİ (Bin TL.)
I
VETERİNER FAKÜLTESİ
1,675,000
840,000
II
TIBBİ BİYOLOJİK BİL.PROG.FİZİK TEDAVİ VE REHA.PROG.
1,675,000
840,000
III
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
900,000
450,000
IV
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.İNŞAAT FAKÜLTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MADEN FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. KİMYA METALURJİ FAK. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. ZİRAAT FAKÜLTESİ ORMAN FAKÜLTESİ
1,200,000
600,000
V
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİL.FAK.DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1,510,000
755,000
VI
FEN FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)
1,005,000
505,000
VII
HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.
906,000
455,000
VIII
DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK.İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SAN.EĞİT.FAK. TİCARET TURİZM EĞİT.FAK. MESLEKİ YAYGIN EĞİT.FAK. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
804,000
405,000
IX
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sosyal Prog.) İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
755,000
380,000

            II SAYILI CETVEL (B)
            YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 

 
 
 
2001 - 2002 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
GRUP
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI
ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ (Bin TL.)
ORT.CARİ HİZMET MAL.GÖRE ALINAN ÖĞRENİM ÜCRETİ (Bin TL.)
I
DEVLET KONSERVATUVARI
3,350,000
1,675,000
II
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
3,350,000
1,675,000
III
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4,690,000
2,345,000
IV
MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O.TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O EV EKONOMİSİ Y.O.
1,510,000
755,000
V
BANKACILIK VE SİGORTA.Y.O.UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.İLAHİYAT MESLEK Y.O.SAĞLIK YÜKSEK OKULLARI HAYVAN SAĞLIĞI Y.O.ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O SPOR BİLİMLERİ TEK.Y.O FİZİK TED. VE REH.Y.O SAĞLIK TEKNOLOJİSİ Y.O HEMŞİRELİK Y.O SOSYAL HİZMETLER Y.O SAĞLIK İDARESİ Y.O ULAŞTIRMA Y.O
906,000
455,000
VI
ENGELLİLER ENTEGRE Y.O
1,510,000
755,000
VII
TAPU KADASTRO M.Y.O MESLEK YÜKSEKOKULLARI SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O TURİZM VE OTELCİLİK İŞL.Y.O TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O SİVİL HAVACILIK M.Y.O SOSYAL BİLİMLER M.Y.O TEKNİK BİLİMLER M.Y.O ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
604,000
305,000
VIII
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖN.Y.O
755,000
380,000