İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.08.1999 Perşembe Sayı: 23784 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
    
KONU : T.Sağlık-İş (Türkiye Sağlık İşçileri) Sendikası ile Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Arasında Sağlık İşkolunda  Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar 
  
KARAR SAYISI:99/13116
               
             T. Sağlık-İş (Türkiye Sağlık İşçileri) Sendikası ile Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi arasında sağlık işkolunda akdedilen toplu iş sözleşmesinin, ilişik Karar'ın eki listede belirtilen aynı işkolunda faaliyette bulunan işyerlerine bu Karar çerçevesinde teşmili; Yüksek Hakem Kurulu'nun 6/1/1999 tarihli ve Esas: 1998/109, Karar: 1999/1 sayılı görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 14/7/1999 tarihli ve 016781 sayılı yazısı üzerine, 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

 

16/7/1999 Tarihli ve 99/13116 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

             MADDE-1- TEŞMİL KARARININ AMACI: 
             Bu teşmil kararının amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır. 

             MADDE-2- YÜRÜRLÜK VE SÜRE: 
             Bu teşmil kararı Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girip 31 Aralık 1999 tarihinde sona ermek üzere yürürlükte kalacaktır. 

             MADDE-3- KAPSAM: 
             A- Yer Olarak: 

             İşbu teşmil kararı ekte yer alan işyerlerini ve eklentilerini kapsar. 

             B- Kişi Olarak: 

             İşbu teşmil kararı kişi olarak işyerinde çalışan işçileri kapsar. Ancak, Doktorlar, Yöneticiler (Genel Müdür Yardımcıları, Koordinatörler, Direktörler, Müdürler ve bunların yardımcıları), Diyetisyenler, Şef, Supervisor ve Başhemşire gibi idare adına yönetim yetkisi kullanan kişiler, Kardiyovasküler Cerrahi, Mali İşler, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem, Satınalma Ofisi ve Güvenlik bölümlerinde çalışan kişiler, Yönetici Sekreterleri, Mühendisler ve İnşaat Kontrol Grubu personeli işbu teşmil kararının kapsamı dışındadır. 

             MADDE-4- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ: 
             İşçiler, gerektiği takdirde, işyeri içinde ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. 

             Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı ve Belediye hudutları içindeki bir başka işyerine işverence nakledilmeleri mümkündür. 

             İşçilerin aynı işverene bağlı ve Belediye hudutları dışındaki işyerlerine daimi olarak nakledilebilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz, ancak bu süre 3 ayı geçemez. 

             Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza göstermemeleri halinde hizmet akitleri bildirimli olarak işverence feshedilebilir. Nakle rıza gösteren işçilerin yerine 6 ay içinde işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli yapılan işçi eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi alınabilir. 

             İş ve işyeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. 

             MADDE-5- ÇALIŞMA SÜRELERİ: 
             A. Günlük Çalışma Süresi: 

             1. Günlük normal çalışma süresi konusunda yasa hükümleri uygulanır. 

             2. Röntgen, Radyum, Kateter Laboratuvarı, Nükleer Tıp ve benzeri hizmetlerde çalışan ve fiilen şuaya maruz kalan işçilerin çalışma süreleri günde beş saati geçemez. 

             3. Kardiyoloji ve Endoskopi bölümünde çalışan işçiler, şuaya maruz kaldıkları günlerde beş saatten fazla çalıştırılamaz. 

             B. Günlük Çalışma Sürelerinden Sayılan Haller: 

             1. İşçinin işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın boşta geçen süreler. 

             2. İşçilerin, işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderildiklerinde o işi yapmakla yolda geçen süreler.              3. İşçilerin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenin evinde veya bürosunda veyahut işverenle ilgili herhangi bir yerde çalışarak veya çalışmayarak hazır bir halde geçirdiği süreler. 

             4. Emzikli kadın işçiler için 45 dakika öğleden evvel, 45 dakika öğleden sonra verilecek süt izninde geçirdiği süreler. 

             5. İşçilerin hastalık sebebi ile viziteye çıkması sırasında geçen süreler, çalışma süresinden sayılır. 

             MADDE-6- ÇALIŞMA POSTALARI: 
             A. Çalışma postaları, çalışma sürelerine uygun olarak işverence düzenlenir ve işçilere duyurulur. Çalışma postaları listesi, bir hafta önceden ilan tahtasına asılarak ilan edilir. 

             B. Çalışma postalarının değişiminde aradan en az 16 saat geçmeden işçilere herhangi bir iş verilemez. Verildiği takdirde işçinin her saat başına isabet edecek ücreti gündüz ve gece dönemi için %100 zamlı olarak ödenir. Normal çalışma süresi sonunda verilecek hizmetler üç saati geçemez. 

             C. 15.00 - 23.00 vardiyasında çalışan işçilere brüt 275,000.- TL./Gün, 

             23.00 - 07.00 vardiyasında çalışan işçilere ise brüt 375,000.- TL./Gün vardiya primi ödenir. 

             MADDE-7- SAKLI HAKLAR: 
             Bu teşmil kararı ile kabul edilmiş olan konuların dışında, bu teşmil kararının yürürlük tarihinden önce işyerinde süreklilik gösterecek biçimde hizmet akdi olarak uygulanmış olan ve bu teşmil kararında bulunmayan hak ve menfaatler, emredici mevzuata aykırı olmadığı takdirde, aynı şekilde uygulanır. 

             İşbu teşmil kararı ile tesbit edilmiş hak ve menfaatlerin üstünde bir uygulama var ise mükerrer olmamak kaydıyla aynen devam eder. 

             MADDE-8- EMZİRME ODASI VE KREŞ: 
             Emzirme odası ve kreş konusunda bu konu ile ilgili yasa hükümleri uygulanır. 

             MADDE-9- YILLIK İZİNLER: 
             Her işçi yıllık iznini kullanmak zorundadır. İşçinin rızası olmadan yıllık izni bölünüp durdurulamaz. Bu toplu iş sözleşmesi ile yılda ve aşağıda belirtilen günler tutarınca her işçinin yıllık izin hakkı vardır. 

             A. Hizmeti 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 18 gün, 

             B. Hizmeti 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 21 gün, 

             C. Hizmeti 15 yıl ve daha fazla olanlara 26 gün ücretli izin verilir. 

             D. Ulusal bayram, genel tatil günleri ile hafta tatili günleri yıllık izine tesadüf ettiği takdirde bu günlere ait izinler, yıllık izinlere ilave edilerek, yıllık izinle birlikte kullandırılır. 

             MADDE-10- GENEL TATİL GÜNLERİ: 
             Ulusal bayram, dini bayram, genel tatil ve hafta tatili mevzuunda yasa hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen tatil günleri Cuma gününe rastlarsa onu takip eden Cumartesi günü de bütün gün tatil olarak kabul edilir. 

             MADDE-11- HAFTA TATİLİ: 
             Her işçinin bir gün (24 saat) ücretli haftalık izin hakkı vardır. Haftada 45 (kırkbeş) saat çalışan bir işçi bu izni kullanmak zorundadır. İşçinin 45 saatlik çalışmasının sonunda işveren işçiye bu izini vermez ve işçiyi çalıştırırsa, 45 saatten sonra yapılacak her çalışma günü için işçiye, esas ücreti ile birlikte toplam üç yevmiye ödenir. 

             MADDE-12- MAZERET İZİNLERİ: 
             A. Doğum İzni: 

             İşçinin eşinin doğum yapması halinde 3 işgünü ücretli izin verilir. 

             B. Evlenme İzni: 

             İşveren, evlenen işçiye 5 işgünü ücretli izin vermeyi kabul eder. 

             C. Ölüm İzni: 

             İşçinin eş ve çocuklarından, ana, baba veya kardeşlerinden birisinin ölümü halinde 5 işgünü ücretli izin verilir. 

             D. Olağanüstü Haller İzni: 

             Sel, yangın, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara işçilerin kendi istekleri üzerine üç güne kadar ücretli olmak üzere yeteri kadar olağanüstü haller izni verilir. Bu izni alan işçiler izin dönüşünde mazeretlerini tevsik edeceklerdir. 

             E. Şua İzni: 

             Röntgen, radyum ve benzeri işlerde çalışan ve fiilen şuaya maruz kalan işçilere yılda 30 gün şua izni verilir. 

             MADDE-13- FAZLA MESAİ: 
             A. Hizmetin özelliğine göre normal günlerde, hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram veya dini bayramlarda fazla çalışma yapılması gerektiğinde işçiler bunu kabul etmek zorundadırlar. Fazla çalışma normal çalışma süresi bittiği andan itibaren başlar. B. Her işçiye Ramazan ve Kurban bayramında bir gün izin verilmesi zorunludur. 

             MADDE-14- FAZLA MESAİ ÜCRETİ: 
             A. Normal Günlerde: 

             Her saat başına isabet eden fazla çalışma ücreti, gündüz ve gece döneminde %75 (Yüzde yetmişbeş) zamlı ödenir. 

             B. Ulusal bayram, dini bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalışıldığı takdirde %100 zamlı ödeme yapılır. 

             MADDE-15- İŞÇİ SAĞLIĞI: 
             İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak mevzuat hükümleri uygulanmakla beraber: 

             A. Hastalanan işçiye SSK'ya müracaat edebilmesi için gerekli sigorta kağıdı doldurulur ve verilir. 

             B. Sigorta kağıdı (vizite kağıdı) alması için herhangi bir engel çıkarılmaz ve bu hususta görevlendirilecek kişiler işverence tesbit edilerek ilan tahtaları ile duyurulur. 

             C. Sigortaya çıkacak işçi, sigorta kağıdını tanzim etmekle görevli kişilere başvurmadan önce çalıştığı kısım şefi veya yardımcılarından herhangi birini haberdar eder, işyeri yetkililerince kısım şeflerinden işçinin viziteye çıkmasına engel teşkil edecek herhangi bir belge istenmez. 

             D. Müracaat eden işçiye sigorta kağıdı yarım saat zarfında verilir, işçinin rahatsızlığı ağır ise işveren tarafından en yakın sigorta hastanesine gönderilir ve vizite kağıdı ulaştırılır. 

             E. İş kazası, doğum ve hastalık nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinden bir defada 8 (Sekiz) gün ve daha fazla istirahat alan işçilere kurumca ödenen işgöremezlik ödenekleri ile esas ücretleri arasındaki fark işverence ödenir. 

             MADDE-16- İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI: 
             İhbar ve kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. 

             MADDE-17- ÜCRET ZAMMI: 
             Teşmil kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere, işyerinde hizmet akdi devam eden işçilerin aylık ücretlerine brüt 17,000,000.- (Onyedimilyon) TL. zam yapılmıştır. 

             MADDE-18- DOĞUM-ÖLÜM YARDIMI: 
             A. DOĞUM YARDIMI: 

             Doğumu tevsik eden işçiye brüt 3,000,000.- (Üçmilyon) TL. doğum yardımı ödenir. 

             B. ÖLÜM YARDIMI: 

             Ölen işçinin eşi ve çocuklarına yoksa ana, baba ve kardeşlerine brüt 10,000,000.- (Onmilyon) TL. ölüm yardımı yapılır. 

             İşçinin eşi, çocuğu, anası veya babasının ölümü halinde 5,000,000.- (Beşmilyon) TL. ödenir. Ölüm yardımı talebiyle ilgili gerekli belgeler işverene verilir. 

             MADDE-19- EVLENME YARDIMI: 
             Evlenen işçiye, evlendiğini tevsik etmek şartıyla 5,000,000.- (Beşmilyon) TL. evlenme yardımı yapılır. 

             MADDE-20- YEMEK VE YATAK YARDIMI: 
             İşçilere verilecek yemek ve kahvaltının cinsi, kalitesi ve miktarı konusunda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ilgili yönetmelik esaslarına uyulur. 

             Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde ve Ramazan ayında oruç tutan işçilere 300,000.- (Üçyüzbin) TL. yemek parası ödenir. 

             MADDE-21- YAKACAK YARDIMI: 
             İşçilere her ay 1,500,000.- (Birmilyonbeşyüzbin) TL. yakacak yardımı ödenir. 

             MADDE-22- TAHSİL YARDIMI: 
             İşçilerin öğrenime devam eden her çocuğu için yılda bir defa: 

             - İlköğrenimde okuyanlara 3,000,000.- (Üçmilyon) Tl., 

             - Lise ve dengi okullarda okuyanlara 4,000,000.- (Dörtmilyon) TL., 

             - Yüksek öğrenimde okuyanlara 7,500,000.- (Yedimilyonbeşyüzbin) TL.

             tahsil yardımı ödenir. 

             MADDE-23- İKRAMİYE: 
             İşçilere her yıl Eylül ayında 30 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. İkramiye ödemesinde kıst esası uygulanır. 

             MADDE-24- YILLIK İZİN HARÇLIĞI: 
             Yıllık ücretli izne çıkan işçiye 4,000,000.- (Dörtmilyon) TL. izin harçlığı verilir. 

             MADDE-25- BAYRAM PARASI: 
             Dini bayramlardan önce işçilere 5,000,000.- (Beşmilyon) TL. bayram parası ödenir. 

             MADDE-26- VASITA YARDIMI: 
             Bu konuda mevcut işyeri uygulamalarına devam olunur. 

             MADDE-27- KASA TAZMİNATI: 
             Kasa ve vezne görevinde çalışan işçilere bu işi yaptıkları sürece ayda 3,000,000.- (Üçmilyon) TL. brüt kasa tazminatı ödenir. 

             EK: Kapsama giren işyerleri listesi. 

KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ LİSTESİ 
 
1. İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
    Sıraselviler Cad. No: 119 Beyoğlu/İSTANBUL 

2. İtalyan Hastanesi 
    Defterdar Yokuşu No: 37 Tophane/İSTANBUL 

3. Tepebaşı Vatan Hastanesi 
    Aynalı Çeşme İncekaş Sok. No: 45 İSTANBUL 

4. Aksaray Vatan Hastanesi 
    Vatan Cad. No: 19 Aksaray/İSTANBUL 

5. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. 
    Acıbadem Hastanesi 
    Tekin Sok. No: 18 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL 
 
6. İhlas Holding A.Ş. 
    Türkiye Gazetesi Hastanesi 
    Kaptan Paşa Mah. Çifte Cevizler Sok. No: 2/2 Şişli/İSTANBUL 

7. Özel Merter Vatan Hastanesi Üniversal Hospitals Group 
    Gülbayır Sok. No: 10 Merter-Bakırköy/İSTANBUL 

8. Özel Kadıköy Vatan Hastanesi 
    Gazhane Karşısı Hasan Paşa Mevkii Kurbağalı Dere Cad. No: 4 Kadıköy/İSTANBUL 

9. Fulya Sağlık Tesisleri ve Tic.A.Ş. 
    Mehmetcik Cad. Cahit Yalçın Sok. No: 1 Mecidiyeköy-Beşiktaş/İSTANBUL 

10. Fulya Sağlık Tesisleri ve Tic.A.Ş. 
       Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe-Beşiktaş/İSTANBUL 

11. Karataş Hastanesi 
       İnönü Cad. 336. Sok. No: 30 İZMİR 

12. Özel Sağlık Hastanesi 
       Alsancak 1399 Sok. No: 25 Alsancak/İZMİR 

13. Özel Hayat Hastanesi 
       452 Sokak No: 17 Konak-İZMİR 

14. Kocaman Ege Özel Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri 
      Kocaman Ege Özel Hastanesi 1138/1 Sok. No: 1 Yenişehir/İZMİR 

15. Sakarya Vatan Hastanesi 
       İtfaiye Cad. No: 7 SAKARYA 

16. Can Sağlık Tesisleri İşlt.San. ve Tic.Ltd.Şti. 
      Çorlu Vatan Hastanesi 
      Cumhuriyet Meydanı Akıncılar Sok. No: 3 Çorlu-TEKİRDAĞ 

17. Doğu Karadeniz Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
      Karadeniz Hastanesi 
      İnönü Mah. Şifa Sok. No: 110 TRABZON 

18. Özel Karabük Vatan Hastanesi 
      Yenişehir Mevkii KARABÜK 

19. Ortadoğu Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. 
      Ziyapaşa Mah. 677. Sok. No: 25 ADANA 

20. Güven Hastanesi A.Ş. 
      Paris Cad. No: 58 Kavaklıdere/ANKARA 

21. Çankaya Sağlık Hizmetleri Tıbbi Aletler San. ve Tic.Ltd.Şti. 
      Bülten Sok. No: 44 Kavaklıdere/ANKARA 

22. Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
     Sevgi Hastanesi 
     Tunus Cad. No: 28 Kavaklıdere/ANKARA 

23. Özel Yaşam Hastanesi 
       1- Ankara Ferah Laboratuvarı Hizmetleri Ltd.Şti. 
       2- Akın Sağlık Tesisleri ve Tic.A.Ş. 
       3- Ankara Kardiyoloji Ltd.Şti. 
       Maltepe Özveren Sok. No: 17 Çankaya/ANKARA 

24. Dr. Azmi OFLUOĞLU 
       1- Bursa Vatan Hastanesi 
       Fevzi Çakmak Cad. No: 55 BURSA 

2- Osmangazi Vatan Polikliniği 
       Karaman Mah. Polat Cad. No: 110 BURSA 

25. Konur Teşhis ve Tedavi Özel Hastanesi 
       Çekirge Mah. Zübeydehanım Cad. No: 12 BURSA 

26. Özel Hayat Sağlık Tesisleri A.Ş. 
       Yeniyol İnönü Cad. No: 51 BURSA 

27. Bursa Vatan Hastanesi 
       Fevzi Çakmak Cad. No: 55 BURSA 

28. Özel Pamukkale Ü. Tıp Fakültesi Vakfı Hast. 
       Saraylar Mah. Hastane Cad. No: 42 DENİZLİ 

29. Amerikan Hastanesi GAZİANTEP 
       Tepebaşı Mah. Yüksek Sok. No: 3/A Şahinbey/GAZİANTEP 

30. Özel Florence Nightingale Hastanesi 
       İzzetpaşa Mah. Abedi-i Hürriyet Cad. No: 1 Şişli/İSTANBUL 

31. İnternational Hospital İstanbul A.Ş. 
       İstanbul Cad. No: 82 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL 

32. Sen Jorj (Avusturya) Hastanesi 
       Bereketzade Medresesi Sok. No. 5/7 Karaköy/İSTANBUL