İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.08.2000 Perşembe Sayı: 24150 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)'nin Uygulanmasını Sağlamak Amacıyla Başta Ramsar Sözleşmesi Listesine Dahil Edilen Sulak Alanlar Olmak Üzere Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1082


            Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)'nin uygulanmasını sağlamak amacıyla başta Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilen sulak alanlar olmak üzere uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çevre Bakanlığı'nın 4/7/2000 tarihli ve 1923 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
Cunhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
  
24/7/2000 Tarihli ve 2000/1082 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


           Madde 1- Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (Ramsar Sözleşmesi) ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre Bakanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının karar almada tam yetkili genel müdür, başkan veya bunların yardımcılarından oluşan "Ulusal Sulak Alan Komisyonu" oluşturulur.

            Ulusal Sulak Alan Komisyonu toplantılarına gerektiğinde ilgili belediyeler ve mevcut veya bu amaçla kurulacak hizmet birliklerinin başkan veya başkan yardımcıları, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı sağlanır.

           Madde 2- Ramsar Sözleşmesi yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için başta Sözleşme Listesine dahil edilen sulak alanlar olmak üzere uluslar arası öneme sahip sulak alanların korunması, kirliliğin önlenmesi ve rasyonel kullanımına ilişkin olarak yapılacak danışmanlık, fizibilite, projelendirme, yapım ve uygulama çalışmaları Ulusal Sulak Alan Komisyonu kararları doğrultusunda ve fizibilite raporunda ortaya konulduğu şekilde ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilir. Kirlilik ve diğer insan etkileri dolayısıyla alanların ekolojik özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri izlemek ve zamanında müdahale edebilmek amacıyla izleme programları gerçekleştirilir ve uygulanır. Yukarıda belirtilen çalışmaların esaslarının belirlenmesi, sürekli olarak yönlendirilmesi ve izlenmesi Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından yapılır.

           Madde 3- Bu Karar çerçevesinde yapılacak danışmanlık ve fizibilite harcamaları; ilgili kurumların yatırım programına konulan ödeneklerden, Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan ve/veya bu amaçla yapılacak hibelerden karşılanır.

           Madde 4- Bu Karar kapsamında yapılacak toplam yatırımın iç kaynak ihtiyacı Çevre Kirliliğini Önleme Fonu ve ilgili belediye ve kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır. Bu meblağ, yatırımlar için gereken iç kaynak karşılığı olarak tahsis edilir. Uygulayıcı kuruluşlar bakiye finansman için gerekli iç ve dış kaynak ihtiyacından kendi paylarına düşecek meblağları bütçelerine dahil etmekle yükümlüdürler.

           Madde 5- Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü danışmanlık, fizibilite, projelendirme, yapım ve uygulama çalışmalarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

           Madde 6- Bu Karar kapsamında yapılacak işler için uluslararası ihaleye çıkılabilir.

           Madde 7- Toplam yatırımın dış kaynak ihtiyacı için gerekli kaynağın temini çalışmaları Hazine Müsteşarlığınca sonuçlandırılır.

           Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 9- Bu Karar hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.