İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 11.01.2003 Cumartesi  Sayı: 24990 (Asıl)

 Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2002/5143

 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 23/12/2002 tarihli ve 6007 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

24/12/2002 Tarihli ve 2002/5143 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Amaç

Madde 1.- Bu Esasların amacı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2.- Bu Esaslar, Bakanlık ile Bakanlıkça yetki verilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin tedarikle görevli birimlerinin savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri, mühimmat ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetlerin, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümleri dışında kalınarak yapacakları tedarik faaliyetlerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde 3.- Bu Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4.- 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlara ilave olarak bu Esaslarda geçen;

Araç : Makam aracı gibi idari görevlerde kullanılanlar hariç karada, denizde, hava veya uzayda personel ve malzeme taşımak üzere dizayn edilmiş, tahrik sistemi bulunan veya çekilebilen araçlar ile belirli bir muharebe görevine tahsis edilmiş zırhlı ve zırhsız araçları,

Modernizasyon : Envanterde mevcut olan ordu malının veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve harekat ihtiyaçlarına bağlı olarak araştırma ve/veya geliştirme yoluyla kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

Mühimmat : Askeri amaçlarla kullanılmak üzere yapılan patlayıcı, kimyasal, biyolojik, radyolojik madde veya maddelerle, bunların doldurulmasında kullanılan metal gövdeler, mekanik düzenler ve parçaların birleştirilmesiyle oluşan sistem veya tam atımları ile bunların eğitim maksatlı kullanılan benzerlerini,

Silah : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü,

Silah malzemesi : Ana silah sistemini oluşturan; sistemler, alt sistemler, cihazlar, destek teçhizatları ile personel veya mürettebat tarafından kullanılan silahlar ve bunların tamamlayıcı ve bütünleme ihtiyacı parçalarının yanı sıra silah ve/veya silah sisteminin eğitiminde kullanılan malzemeleri,

Silah teçhizatı : Taşınabilir veya mobil özelliği olan her türlü silaha ait araç, gereç, set ve avadanlıkları,

Yazılım : Her türlü bilgisayar programını,

Acil harekat ihtiyacı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin; barışta, gerginlikte veya savaş halinde ortaya çıkan ve/veya önceden öngörülemeyen, kısa sürede karşılanması gereken, karşılanamaması durumunda ulusal/uluslar arası görev ve/veya sorumluluklarının yerine getirilmesini engelleyen ihtiyaçları,

Standardizasyon : İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya envanterde bulunan sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite ve/veya marka ve/veya model ve/veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

Araştırma : Belirli bir konuda bilimsel nitelikli bilgi üretilmesi ya da üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte geçerliliği denenmiş, somut ürünler geliştirmeyi veya erişilen en son teknoloji seviyesini daha da yükseltmeyi amaçlayan faaliyetleri,

Geliştirme : Bir araştırma sonucu elde edilen bilimsel nitelikli bilgi veya prototipler ya da mevcut sistemlerin iyileştirilmesini kapsamak üzere, bilimsel bilginin; faydalı sistem, araç, gereç, teçhizat, malzeme ya da metotların meydana getirilmesi yolunda düzenli bir şekilde kullanılması faaliyetlerini,

Bakım : Silah, cephane, malzeme, donatım ve tesislerin normal çalışmalarını devamlı olarak sürdürebilmelerini sağlamak üzere alınan bütün önlemler ve hizmetleri (muayene, deneme, parça değiştirme, onarım, yenileştirme),

Eğitim : Kapsam dahilinde alınan malzemelerle ilgili bir askerin bilgi ve yeteneğini arttıracak askeri faaliyetlerin tümünü,

Sefer stokları : Saptanmış muayyen ikmal seviyelerine göre; barışta tedarik edilerek depolanan ve sarf edilmeyen ancak depolanan malzemenin evsafını korumak için gerektiği zaman değiştirilen; seferde ikmal maddelerinin ikmal akışında meydana gelebilecek gecikmelerde ve/veya olağanüstü yıpranma ve/veya aşınma hallerinde emirle sarf edilen ve kapsamda belirtilen malzemeler ile akaryakıt, madeni yağ gibi malzemeleri,

İşletme ve idame : Kapsam maddesinde yer alan mal ve hizmetlerin her zaman istenilen düzeyde görevlerini yapabilmeleri için yürütülen faaliyetleri,

Bakan : Millî Savunma Bakanını, Bakanlık : Millî Savunma Bakanlığını,

ARGE : Araştırma-Geliştirmeyi.

BWB : Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının Silah Tekniği ve Tedariği Dairesini,

FMS : Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının Yabancı Askeri Satışlarını,

NAMSA : NATO Bakım ve ikmal Teşkilatını, VVEAG : Batı Avrupa Silahlanma Grubunu, ifade eder.

 

Temel ilkeler

Madde 5.- İdare, bu Esaslara göre yapılacak alımlarda; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Ancak, ülkenin savunma, güvenlik ve istihbarata ait ihtiyaçlarının karşılanmasında; ulusal menfaat, gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması ile acil harekat ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınır.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

ödeneği olmayan veya devlet/firma kredisi kullanılan tedariklerde ise kaynağı planlanmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

 

Yaklaşık maliyet

Madde 6.- ihale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve gizliliği ihale sonuçlanıncaya kadar korunur. Ancak, yaklaşık maliyetin sınai, teknolojik zorunluluklar nedeni ile belirlenemediği hallerde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 7.- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Esaslar ve kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Şartnameler

Madde 8.- ihale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

ihale konusu mal ve/veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknı'k kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslar arası kabul gören stok numarası, parça numarası ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile, ARGE projelerinde ise idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

idari şartnamelerde; 4734 sayılı Kanunun 27 inci maddesinde belirtilen zorunlu hususlardan (e), (m) ve (v) bentlerinde belirtilen hususlar hariç diğerleri bulunmak

zorundadır. 11 inci maddenin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlar ile ARGE ihale/alımlarında yukarıdaki hususların yer alıp almayacağına Bakanlıkça karar verilir.

 

İlan

Madde 9.- Açık ihale Usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale/alım usullerinde ise ilan yapılmaz.

a) ilanın yayımlanmasına ilişkin esaslar:

1)  ihale ilanları ihale gününden en az 40 (kırk) gün önce bir defa Resmi Gazetede  yayımlanır.

2) Bakanlıkça onay belgesinde belirtilen durumlarda ilave ilanlar yapılabilir.

b) Hânlarda;

1) idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

2) ihalenin adı, niteliği, türü ve miktarı,

3)  Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

4)  ihalenin sadece üretimi ve/veya üretici adına yetkili satıcılara    ve/veya malzemenin  uluslararası  standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri  kapsayacak şekilde üretim yapan ve gerekli garantisini sağlayanlara açık olduğu,

5) ihale dokümanının nerede görülebileceği, nereden bedelsiz olarak alınacağı,

6) ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

7) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

8) Tekliflerin geçerlilik süresinin ne olacağı,

9)  Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yerin neresi olacağı,

10) Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği,

11) Teklif edilen bedelin en az % 2 'si ile % 4'ü arasında, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat alınacağı.

hususlarının belirtilmesi zorunludur.

c)    Bu   maddenin   (b)   bendine   uygun   olmayan   ilânlar   geçersizdir,   ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz, ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, idarelerce maddi hatalı hususlar için, son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu durum ihale dokümanını alan tüm isteklilerin varsa fakslarına bildirilir.

 

Uygulanacak ihale usulleri

Madde 10.- Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü :

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü :

Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılacak yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi durumunda ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde bu usul kullanılır. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen usullere göre yapılan ihalelerde nispi ağırlık yöntemi kullanılmaz, idari ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekliler tespit edilir, müteakiben bu istekliler arasında ihale fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

 

Doğrudan temin

Madde 11.- Aşağıda belirtilen alımlar Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

a) İkili veya çok taraflı uluslar arası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği   yapılan alımlar ile bu yöntemle yapılan ARGE projeleri ve/veya FMS gibi yabancı   ülkelerin   savunma   bakanlıkları   kanalıyla   ve/veya   BW8   gibi   devlet kontrolündeki  askeri  malzeme  satış  teşkilatlarından  veya  NAMSA,  WEAG gibi Türkiye'nin dahil olduğu uluslar arası askeri organizasyonlardan yapılan alımlar,

b) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendindeki alımlar hariç olmak üzere, özelliği nedeniyle dış temsilcilikler aracılığıyla bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilmesi acil /zorunlu yurtdışı alımlar,

c) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerin bu esaslar kapsamında ürettikleri mal ve hizmet alımları,

Fiyat üzerinde görüşme yapılarak neticelendirilir. Ancak, imal edilecek mamullerin bünyesine giren ham madde, yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teçhizat ve bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz.

d) Ulusal menfaat, gizlilik, standardizasyonun korunması veya acil harekat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla; ihtiyaç makamlarınca teklif edilip, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan tek kaynak alımları ile ihtiyaç makamının Bakanlık olduğu durumlarda ve/veya ARGE projelerinde Bakanlık Müsteşarı'nın uygun görmesi ve Bakan Onayı ile yapılacak tek kaynak alımları ve Kuvvet Komutanlıklarının yetkisi dahilinde olmak üzere sadece acil harekat ihtiyacı olarak belirlenen ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca onaylanan ihtiyaçlara yönelik tek kaynak alımları,

e) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar,

f) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç İle ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar,

g) Mevcut   mal,    ekipman,    teknoloji   veya    hizmetlerle   uyumun   ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin   ilk   alım   yapılanın   dışında   başka   gerçek   veya   tüzel   kişiden   temin edilemeyecek alımlar,

h) idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve 67 nci maddesine göre de her yıl güncellenen parasal limit çerçevesinde bu Esaslar dahilindeki alımlar,

(d), (e), (O ve (g) bentlerinde belirtilen alımlara ilişkin tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle, davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir, (h) bendine göre yapılan alımlarda ise ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

ARGE projelerinde ve bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlarda 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu ihale Kurumu harcı alınmaz.

 

Geçici ve kesin teminat

Madde 12.- ihalelerde teklif edilen bedelin %2'sinden az, %4'ünden fazla olmamak üzere, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat, ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. Ancak, özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Bakan onayı ile geçici ve/veya kesin teminat alınmamasına karar verilebilir, Bakan geçici teminat alınmaması ile ilgili olarak ihale yetkililerine yetki verebilir ve bu yetkinin limitleri her yıl belirlenen ihale ve sözleşme yapma yetkileri ile birlikte yayımlanır. 11 inci maddenin (a), (b), (c) ve (h) bentlerine göre yapılan alımlarda onay belgesinde belirtilen haller hariç geçici ve kesin teminat alınmaz. Bakanlıkça geçici ve kesin teminatların süresi ve serbest bırakılması hakkında düzenleme yapılabilir.

 

Banka teminât mektupları

Madde 13.- Bu Esaslar kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre, Kamu ihale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

Ancak, teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda Bakanlıkça kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar, gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

 

Avans ve krediler

Madde 14.- Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi işlemleri, işin özelliğine göre 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği verilecekse oranı idari Şartnamede ve Onay Belgesinde belirtilir.

 

İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması

Madde 15.- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak, önceki

İlânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi , zeyilname ile 20 güne kadar ertelenebilir. Ancak ihale yetkilisince isteklilerin talebi üzerine ihale tarihi daha ileri bir tarihe uzatılabilir.

 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 16.- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, faks numarası, elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir/mühürlenir.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 17.- idari Şartnamede belirtilmek kaydıyla 4734- sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesiyle ilgili hususlar isteklilerden istenilebilir. Bakanlık bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirleyebilir.

 

Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 18.- Tekliflerin geçerlilik süresi İhale dokümanında belirtilir, idarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandınlamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre en fazla 90 günlük süreler halinde yeteri kadar uzatılabilir.

 

Teklif mektuplarının alınması ve açılması

Madde 19.- Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılı değilse veya zarfın içinde teklif mektubu ile geçici teminat bulunmuyorsa, bu tür teklifler hiçbir şekilde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ihale tarihinde isteklilerin katılabileceği oturumda, değerlendirilmeye alınan teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir zarf açma tutanağı düzenlenir, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirilmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. istekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler teklif mektubu ve geçici teminat hariç, idari şartnamede belirtilmek kaydıyla düzeltilip tamamlattırılabilir. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 20.- İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama

hiçbir şekilde fiyat Üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Fiyat üzerindeki görüşmede istekliler daha önce verdikleri teklif fiyatlarını artıramazlar.

İhale kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir, istekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır, isteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

Aşırı düşük teklifler

Madde 21.- İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve nedenini istekliden sorar. Söz konusu aşırı düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılma nedeni değildir.

 

Fiyat farkı verilebilmesi

Madde 22.- ihalelerde/alımlarda esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez, Türk Lirası olduğu durumlarda ise idari şartnamede bulunmak kaydıyla 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre fiyat farkı verilebilir. Ancak 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yapılan alımlarda onay belgesinde belirtilmek kaydıyla fiyat farkı verilebilir.

 

İhalenin/alımın karara bağlanması ve onaylanması

Madde 23.- Bu Esaslarda fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen ihale/alımlarda teklifi uygun görülen istekli/istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilirler. Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir.

İhale komisyonlarınca alınan ihale/alım kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren 20 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

İhale komisyonları mevcut tekliflerde nispi ağırlık yöntemini uygulamayarak ihale dokümanındaki şartları sağlayan en düşük fiyat teklifini esas alır.

 

Kesinleşen ihale/alım kararının bildirilmesi

Madde 24.- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 7 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 10 uncu gün kararın isteklilere tebliğ tarihi kabul edilir, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Ancak, geçici teminat alınmayan alımlarda sonuç alım üzerinde kalan istekliye iadeli taahhütlü mektupla tebliğ, diğer isteklilere ise elektronik ortamda ilan edilir.

 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 25.- ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir, idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerce talepte bulunulması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bu talepte bulunan istekliye bildirir.

 

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

Madde 26.- Bu Esaslar kapsamında mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yıllara sari alımları içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle   ödeneğin   bütçelerinde   bulunmasını   sağlamak   üzere   programlamanın yapılmış olması zorunludur, ihale/alıma çıkılabilmesi için, ilk yıl Bakanlar Kurulu kararında öngörülen ödeneğin tamamının bütçelenmesi gereklidir.

b) İdarelerce   bütçesinin   programlanmasında,   ihalede   isteklilerce   verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet, fiyat görüşmeleri sırasında ihale Komisyon başkanı tarafından açılarak komisyonun diğer üyelerinin bilgisine sunulur, ancak isteklilere ihale sonuçlanana kadar duyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ekindeki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.

c) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz, ilân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

d) ihale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir, ihale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir, ilândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

 

İhalelerde esas alınacak para birimi

Madde 27.- ihalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Ancak 2/7/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanun kapsamında yapılacak alımlar, ARGE projeleri ile ilgili yapılacak alımlar, yurt dışından yapılacak alımlarda esas alınacak para birimi Onay Belgesinde belirtilir.

 

İhale sonucunun ilânı

Madde 28.- Mal veya hizmet alımı ihalelerinde; doğrudan temin edilen tek firma alımları ve gizliliği olan projeler hariç, sözleşme bedeli 1.000.000 (bir milyon) ABD

Doları veya çapraz kurdan karşılığını aşması halinde ihale sonucu, sözleşmenin istekli ve idare yetkililerince imzalanmasını müteakip en geç on beş gün içerisinde elektronik ortamda (internet) yayımlanmak suretiyle ilân edilir.

İnternetten yapılacak ilânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) İhaleyi yapan idare.

b) İhale tarihi.

c) İhale usulü.

ç) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri.

d) İhaleye katılan istekli sayısı.

e) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı. O Sözleşme bedeli.

g) işin özelliği nedeniyle yukarıda belirtilen maddelerin bazıları çıkarılabilir, ihtiyaç duyulması halinde ilave maddeler eklenebilir.

 

Sözleşme

Madde 29.- Yapılan bütün ihaleler/alımlar fiyat üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için tespit edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme veya işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir. 11 inci maddenin (a), (b) ve (h) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda sözleşme yapılıp yapılmayacağına ihale yetkilisince karar verilir ve bu husus Onay Belgesinde belirtilir, ihale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerde noter tasdikinin/tescilinin aranıp aranmayacağı aranacaksa şartları Bakanlıkça belirlenir.

 

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Madde 30.- Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) işin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,idarenin adı ve adresi,

b) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

c) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

d)  ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı ile yıllara sari alımlarda avans teminat mektubunun iade. şartları,

e)  Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

f)  Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

g)  Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar, ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar, i) Teslim etme ve teslim alma, şekil ve şartları.

j) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikme halinde uygulanacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartlan, n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

o) Sözleşmenin yorumunda esas alınacak geçerli dilin Türkçe olacağı, ancak sözleşmenin eki olan Türkçe'ye çevrilememiş bölümlerde yabancı dilin geçerli olacağı.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

p) İşin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen maddelere ilave maddeler, idarî şartnamede bulunması kaydıyla eklenebilir.

11 inci maddenin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlar ile ARGE ihalelerinde/alımlarında yukarıdaki hususların yer alıp almayacağına Bakanlıkça karar verilir.

 

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 31.- Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

 

Mücbir sebepler

Madde 32.- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e)  Tedarike konu işin özelliği nedeni ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, idarece ilave edilecek diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla idarece düzenlenebilir.

 

Diğer hususlar

Madde 33.- Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği yapılarak ek sözleşme düzenlenmesi ile denetim-muayene ve kabul işlemleri Bakanlıkça belirlenir.

Bu Esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin/alımın özelliğine göre Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.

 

4734 ve 4735 sayılı kanunların uygulanacak hükümleri

Madde 34.- Bu Esaslarda düzenlenen ve 33 üncü maddede düzenleneceği belirtilen hallerin dışındaki hususlarda 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu (8,18.23,25,31,53,55,56.57 ve 67 nci maddeleri hariç) ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Başlanmış olan ihaleler ve alımlar

Geçici Madde 1.- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

Madde 35.- Bu Esaslar, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 36.- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.