İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 26.06.2003 Perşembe Sayı: 25150 (Asıl)

 Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI: 2003/5703

 

Ekli “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumu’nun uygun görüşüne dayanan Dışişleri Bakanlığı’nın 24/3/2003 tarihli ve 116617 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A. GÜL

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

B.ATALAY

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

M.V.GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

A.AKSU

A.ŞENER

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliyet Bakanı V.

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 

 

 

 

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

S.SÜTÇÜ

M.BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

 

 

 

 

A.COŞKUN

M.H. GÜLER

E. MUMCU

G.AKŞİT

Sanayi ve Ticaret Bakanı Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

 

 

 

O.PEPE

K.TÜZMEN

 

 

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

 

İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar

KARAR


 

Amaç

Madde 1- Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamındaki idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının, yerel ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet atımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Yabancı ülkelerdeki kuruluşların mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Esaslara tabi olabilmesi için mal ve hizmetin yurt dışındaki kurum veya kuruluşun kendi ihtiyacı için alınacak olması, malın yurt dışındaki kurum veya kuruluşça kullanılması, hizmetten yurt dışındaki kurum veya kuruluşun faydalanması ve yapım işinin yurt dışında gerçekleştirilmesi gereklidir.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Esaslar 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Esasların 8 inci maddesinin (b) bendinde açıklanan pazarlık usulü dışındaki terimler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlandığı şekliyle esas alınacaktır.

 

İlkeler

Madde 5- İdareler; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ancak, gizliliği olan, güvenliği gerektiren hallerde ilgili bakanın onayı ile bu ilkelere uyutmayabilir.

 

Yetkili makam

Madde 6- 2 nci maddede belirtilen yerel ihtiyaçların karşılanmasında ihale yetkilisi makamlar veya kişiler yabancı ülkelerdeki kuruluşların bağlı olduğu bakanlık tarafından tespit edilir. Tespit edilecek yetkilinin yabancı ülkedeki kuruluşta görevli olması esastır.

 

İlgili bakanlık, ihale yetkilisi makama verilen görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı için merkezde bir makam tayin edebilir.

 

Onay belgesi

Madde 7- Bu Esaslara göre yapılacak her türlü ihtiyaç temininde işe başlamadan önce; işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödenek tutan, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartlan, bulunulan ülke koşullarına göre belirlenecek ayrıntıları ve gerekli diğer hususları ihtiva eden bir onay belgesi hazırlanır Bu belge 6 ncı maddeye göre belirlenen yetkili makamca onaylanır.

 

Usuller ve ihale komisyonu

Madde 8- 2 nci maddede yazılı ihtiyaçların karşılanmasında aşağıdaki usuller uygulanır:

 

a)  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarın iki katını geçmeyen ihtiyaçlar, yetkili makamlar tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce, görevlendirilecek kimse yok ise yetkili makamca doğrudan   temin yoluyla karşılanabilir.

 

b)  (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ihtiyaçlar pazarlık usulü ile temin edilir.

 

Pazarlık; ihale yetkilisi makamca, biri başkan olmak ve en az 3 veya tek sayıda kişiden oluşmak üzere mahallinde kurulacak ihale komisyonu tarafından yapılır. Komisyon üyeleri yabancı ülkelerdeki kuruluşta görevli personelden seçilir. Özelliği olan işlerde veya lüzum hasıl olması halinde ilgili bakanlık, komisyona katılmak üzere merkezden memur görevlendirebilir.

 

Bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarın 50 katını aşan taşınmaz mal altınlarında Maliye Bakanlığınca; 100 katını asan yapım işlerinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca görevlendirilecek bir memur da üye olarak komisyona katılır.

 

Bu imarların altında olsa dahi idarenin göstereceği lüzum üzerine taşınmaz mal alımları ile yapım işlerinde Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevlendirecekleri birer memur üye olarak komisyona katılır.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapım işlerinde komisyona katılacak üye Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

 

Komisyonlar eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlan çoğunlukla alınır.

 

Pazarlık usulünde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Pazarlık, ihale komisyonunca, işin özelliğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Komisyon kararında, pazarlığın ne şekilde yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanın tercih sebepleri açıkça belirtilir.

 

İhale komisyonunun kararlan yetkili makam tarafından onaylanarak kesinleşir.

 

Komisyon kurulması için yeterli personel bulunmayan yerlerde ihtiyaçlar, ilgili bakanın izni ile (a) bendindeki usule göre teinin edilir.

 

c) (a) ve (b) bendine göre yapılacak uygulamalarda;

 

ca- Bulunulan ülkenin iktisadi durumu, siyasi rejimi, mevzuatı, örf ve adetleri gibi

 

özel şartlan dikkate alınır.

 

cb- Yaklaşık maliyet tespiti, ilan yapılması, teminat alınması, ihale dokümanı hazırlanması, sözleşme yapılması hususlarında:

 

(i) İlgili bakanca ihale yetkilisine her yıl belli limitler dahilinde ihtiyarilik yetkisi verilebilir,

 

(ü) Belirlenen limitlerin üzerinde katmakla birlikte işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda bakan onayı alınmak suretiyle o işe münhasır olmak üzere söz konusu zorunluluklara uyulmayabilir,

 

(iii) İhtiyacın karşılanmasının belirli bir zaman süreci gerektirdiği hallerde taahhüdün sözleşmeye bağlanması ve teminat alınması esastır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ilgili bakanın onayı alınmak suretiyle, o işe münhasır olmak üzere ve bu Esaslarla belirlenmiş ilkeler çerçevesinde kalınmak kaydıyla teminat alınmayabilir.

 

Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendindeki miktar ve yukarısı ile bu miktarın altında olsa dahi önem arzeden mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerinde, ilan veya davet yapılacak hallerde; yeterli katılımı sağlayacak şekilde ilgili ülkenin koşullan da göz önüne alınarak ilanın veya davetin öncelikle yerel ihtiyacın temin edileceği yerde (yurt dışında) yapılması amacıyla icabeden tedbirler alınır. Gerekçeli olarak bu hususlar ve ihale yetkilisi, işe başlamadan önce alınacak bakan onayında belirtilir.

 

cc- İhtiyaçlar, diplomatik muafiyetlerden yararlanmak suretiyle ve hazine yaran olmak kaydıyla diğer ülkelerden de temin edilebilir.

 

Parasal değerlerin döviz karşılığının tespiti

Madde 9- Bu Esaslarda yer alan parasal değerlerin döviz karşılığının tespitinde, her yıl 2 Ocak tarihli T.C Merkez Bankası "Efektif Satış Kuru" esas alınır.

 

Yönetmelik

Madde 10- Bu Esaslar kapsamındaki işlere ait ayrıntılı hususlar ile muayene ve kabul işlemleri, konuyla ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit edilir.

 

Başlamış olan İşler

Geçici Madde l- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce onay belgesi düzenlenmek suretiyle başlanmış olan işler "Dış Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik" hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

Madde 11- Bu Esaslar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu Esasları Bakanlar Kumlu yürütür.