İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.04.1981  Sayı: 17297 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin Kararname Kapsamına Giren İşlerin İhalelerinde Uygulayacakları, İhale Usullerine Göre Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Esasları Hakkında Karar

KARAR SAYISI:8/2574


             İnşaat, tesisat ve imalât sanayii ile ilgili iş ihalelerinde "kamu sektörüne Dahil idarelerin bu Kararname Kapsamına Giren işlerin ihalelerinde Uygulayacakları, ihale Usullerine göre Yıllık Fiyat farkı hesabı Esasları"nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşlerine dayanan Bayındırlık Bakanlığının 16/3/1981 tarihli ve A-04/2/193 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 18/3/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır.

             Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin Bu Kararname Kapsamına Giren İşlerin İhalelerinde Uygulayacakları İhale Usulüne göre Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Esasları

             A - AMAÇ :
             Kamu Sektörüne dahil idarelerin ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde uygulayacakları ihale usullerine göre yıllık fiyat farkı hesabına ait esasların tesbitidir.

             B - KONU VE KAPSAM :
             "İDARE" lerin "İHALE" yolu ile yaptıkları "İŞ" lerinde ihale usullerine göre uygulayacakları "YIL" lık "FİYAT FARKI" hesabına ait esaslardır.

              İdareler; ihaleyi düzenleyen teklif, pazarlık veya eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu kararname esaslarında belirtilen hükümleri, ihalenin usullerine uygun olarak koyacaklardır.

             C - TANIMLAR :
             Bu Kararnamedeki terimlerin ifade ettiği mana ve tarifler olarak;

             İDARE :
             Kamu Sektörüne dahil, Genel ve Katma Bütçeli Daireler, Kamu İktisadi Kuruluş ve Teşebbüsleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Döner Sermayeler. Ofis, Banka, Fon, Birlik, Sandık gibi her tür Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetki ile kurulmuş bulunan tüzel kişilikli Kurum ve Kuruluşları ve burada sayılanların bir kısmının iştirakı ile kurulmuş bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseleri,

             İHALE :
             Sabit veya değişken fiyatlarla eksiltme, zam, teklif alma, anahtar teslimi, götürü veya bunların karması usullerle yapılan ihaleyi,

             İŞ :
             Her türlü inşaat, tesisat, onarım, montaj ve bunlarla ilgili taşımaları, ihzaratı, etüd proje mühendislik ve müsavirlik hizmetlerini,

             İŞ KALEMİ :
             Teknik, özel ve yapım şartları ile birim fiyat tarifleri bulunan sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan birimleri,

             YIL :
             Mali yılı,

             UYGULAMA YILI :
             İdaresince tasdikli iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği yılı,

             RAYİÇ :
             Bayındırlık Bakanlığınca, her uygulama yılını temsil eden ve yılı içinde geçerli olmak üzere tesbit edilen ve yayımlanan, idarenin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, inşaat makineleri rayiçleri ile kat sayı ve baz fiyatları,

             TEKLİF RAYİÇ :
             Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tesbit ederek analizlere uyguladıkları rayiçleri.

             ANALİZ :
             İş türüne göre Bayındırlık Bakanlığının yürürlük olan analizlerini (TCK , DSİ, TEK, İller Bankası, YSE ve TOPRAKSU analizleri dahil)

             TEKLİF ANALİZ :
             Müteahhitlerin tekliflerine ait fiyatların hesabında kullandıkları ve Bayındırlık Bakanlığı analiz sistemine uygun malzeme, işçilik, makine, amortisman nispetleri (mutat olmayan müşkülât zam ve katsayısı kullanılamaz) ile müteahhit kâr ve genel giderlerini tafsilatlı olarak gösteren analizleri,

             BİRİM FİYAT :
             İş kalemleri için Bayındırlık Bakanlığınca her yıl tespit edilen ve yayımlanan bedeli ve bu bedellere ait her türlü uzunluk, derinlik, yükseklik ve su zamları gibi zamları (iş türüne göre TCK , DSİ , TEK , İller Bankası ile YSE ve TOPRAKSU birim fiyatları dahil)

             TEKLİF BİRİM FİYAT :
             Her iş kalemi için, ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri bedeli,

             TAVAN BİRİM FİYAT :
             Teklif birim fiyatların geçemiyeceği en yüksek birim fiyatları,

             TAVAN KEŞİF BEDELİ :
             Teklif birim fiyatlarla değerlendirildiğinde toplam teklif bedelin geçemiyeceği en yüksek keşif bedelini,

             SÖZLEŞME BİRİM FİYATI :
             Birim fiyat tarifi, teknik ve özel şartnamesine uygun olarak yapılacak her iş kalemi için tespit edilmiş veya edilecek olan bedeli, 1977 yılından önce ihale edilmiş olan işlerde bundan önceki Kararnameler gereği fiyat farkı uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş her iş kalemine ait bedeli, her tür zamlı ihalelerde her iş kalemi birim fiyatının zam eklenmiş tutarını,

             UYGULAMA YILI BİRİM FİYATI :
             Bu Kararnamedeki esaslara göre hazırlanmış tasdikli iş programına uygun olarak her yıl yapılacak iş kalemlerine ait Bayındırlık Bakanlığınca tespit edilen veya bu Kararnamede ihalenin yapılış şekline göre her iş kalemi için ne şekilde hesaplanacağı belirtilen uygulama yılına ait bedeli,

             FİYAT FARKI :
             Uygulama yılı içersinde yapılacak iş kalemlerinin her biri için her uygulama yılında ihale usulune uygun olarak hesapla bulunarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkını,

             SANAYİ MAMULÜ, İMALAT SANAYİ, SANAYİCİ :
             "İŞ" tanımı kapsamına girenlerin dışında olmak üzere, bir maddenin şekil, özellik (fiziksel veya kimyasal) veya bileşiminin makina, cihaz, tezgâh, alet ve diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımıyla veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek suretiyle imal edilen madde "SANAYİ MAMULÜ" nü yapılan iş "İMALAT SANAYİ" işini, bu işi yapan "SANAYİCİ" yi.

             SANAYİCİ MÜTEAHHİD :
             İdarelere Sanayi Mamulünü yapan ve monte edeni,

             MADDE :
             Sanayi mamulünün bünyesinde bulunan işçilik dışındaki her türlü girdiyi,

             MALİYET ANALİZİ :
             Mamul maliyetini teşkil eden unsurların tek, tek değer olarak gösterilmesini, ifade etmektedir.

             D - UYGULAMA :

             MADDE 1 - İHALE USULÜNE GÖRE UYGULAMA :
             1 Mart 1981 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu kararname esasları uygulanacaktır.

             Her iş kalemi için uygulanacak fiyat farkları, ihalenin yapılış şekline göre aşağıda belirtildiği gibi her uygulama yılı için ayrı ayrı hesaplanarak birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir.

             İşin devamı sırasında yapılan ara veya kesin hakedişlerdeki iş kalemlerine ait birim fiyatlara o iş kaleminin fiilen gerçekleştirildiği yıl fiyat farkları uygulanır.

             1.1. Birim fiyat esasına göre ve eksiltme ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar:

             Her iş kalemi için fiyat farkı ayrı ayrı hesaplanacaktır. Sözleşmesindeki ihale tenzilatı, sözleşme birim fiyatlarına ve fiyat farklarına da aynen uygulanacaktır.

             1.1.1. Birim fiyat esasına göre ve eksiltme ile yapılan işlerde :

             Uygulama yılında her iş kalemi için, sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı, uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farkın % 5 (yüzde beş) noksanıdır.

             1.1.2. Birim fiyat listelerinde bulunmadığı için sözleşmesinde bir kısmı veya birkaçı özel rayiç ve analizlerle hesaplanmış "Özel Birim Fiyatı" olan iş kalemlerinde :

             Uygulama yılı birim fiyatlarının hesabı, sözleşme birim fiyatlarının hesabına esas analizler kullanılarak uygulama yılı rayiçleri ile yapılacaktır. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı, uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farkın % 5 (yüzde beş) noksanıdır.

             1.2. Birim fiyat esasına göre ve zamlı yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar:

             Her iş kalemi için fiyat farkları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Varsa sözleşmesindeki ihale tenzilatı, sözleşme birim fiyatlarına ve fiyat farklarına da aynen uygulanacaktır.

             1.2.1. Yıl içinde fiyat artışı sebebiyle ihaleye talip bulunamadığı için Bayındırlık Bakanlığının muvafakatı alınarak birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılarak eksiltmeye konan işlerde :

             Sözleşme birim fiyatları, bu zamlı birim fiyatlar olarak kabul olunur. Uygulama yılı birim fiyatları ile bu zamlı sözleşme birim fiyatları arasındaki fark % 5 (yüzde beş) noksanı ile her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlarına ek olarak ödenir veya kesilir.

             1.2.2. İşin yapılacağı yerde ve şartlardaki müşkülat sebebiyle Bayındırlık Bakanlığının muvafakatı alınarak birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılarak eksiltmeye konan işlerde:

             Bu husus, alınan muvafakat yazısında ve ihale dosyasında da belirtilmiş olmak şartı ile, uygulama yılı birim fiyatlarına da yer veya şartlar müşkülât zammı oranı aynen uygulanır.

             Uygulama yılına ait bu zamlı birim fiyatlarla zamlı sözleşme birim fiyatları arasındaki fark % 5 (yüzde beş) noksanı ile sözleşme birim fiyatlarına ek olarak ödenir veya kesilir.

             1.2.3. Yapılan ihalesinde birim fiyatlara tenzilat yerine müteahhitlerin zam teklifleri kabul edilmek suretiyle sözleşmeye bağlanmış olan işler :

             Müteahhitlerin zam tekliflerinin kabulüne neden olan gerekçe, gözönünde bulundurularak ve idaresince karara bağlanmak şartı ile bu tür işlerde 1.2.1. veya 1.2.2. deki uygulamalardan biri aynen yapılacaktır.

             İdareler yeni ihalelerde bu tür zamlı teklifleri kabul etmeyeceklerdir.

             1.3. Teklif birim fiyat alma yolu ile yapılan ihalelerden uygulanacak

             esaslar :

             Her iş kalemi için fiyat farkları ayrı ayrı ödenecektir. Birim fiyatları müteahhit teklif etmekle beraber, gerek teklif birim fiyatlarının her birine ve gerekse toplam teklif bedele şamil ve müteahhitçe yapılmış bir tenzilat şayet varsa bu tenzilat teklif birim fiyatlara olduğu gibi fiyat farklarına da aynen uygulanacaktır.

             Yeniden ve 1.3.1. ve 1.3.2. maddelerine uygun olarak alınacak tekliflerde, bazı iş kalemleri için idarelerince kesin tavan tesbit edilemeyen zorunlu hallerde tavan birim fiyatlar gösterilmeyebilir. Ancak bu takdirde dahi keşif bedeli (tavan keşif bedeli) eksiltme şartnamesinde belirtilecektir. Ayrıca, yeniden alınacak bu tür tekliflerde müteahhit kârı ve genel giderler oranı Bayındırlık Bakınlığı analizlerindeki oranı geçmeyecektir.

             1.3.1. Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli) teklif birim fiyatlarının geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tesbit edilmek suretiyle teklif analizler verilmek ve teklif yılı rayiçleri ile teklif birim fiyat alınarak yapılan ihalelerde :

             Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya teklif birim fiyattan kesilecek fiyat farkı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır :

             Her iş kalemi için;

             Teklif birim fiyatlar (teklif analiz ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanan teklif birim fiyatlar) aynen alınacaktır.

             Aynı analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanacak uygulama yılına ait itibari birim fiyat bulunacaktır.

             Hesapla bulunacak bu itibari birim fiyatla teklif birim fiyat arasındaki % 5 (yüzde beş) noksanı ile teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir.

             1.3.2. Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (Tavan keşif bedeli) teklif birim fiyatlarının geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tesbit edilmek suretiyle teklif birim fiyat alınarak yapılan ihalelerde :

             Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

             Her iş kalemi için;

             Teklif birim fiyatlar aynen alınacaktır.

             Tavan birim fiyatların tesbitine esas idare analizleri ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı itibari tavan birim fiyatları bulunacaktır.

             Bu itibari tavan birim fiyatlarına, teklif birim fiyatı ile sözleşme tavan birim fiyatı arasındaki oran uygulanarak uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı bulunacaktır.

             Bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki % 5 (yüzde beş) noksanı ile teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir.

             Ancak, bu tür ihaleler içinde tavan fiyatları tesbit edilmemiş veya analizleri olmayan bazı iş kalemleri mevcutsa, bu iş kalemleri için 1.3.4 deki uygulama yapılacaktır.

             1.3.3. Teklif analizleri verilmek ve teklif rayiçler kullanılmak suretiyle teklif birim fiyat alınarak yapılan ihalelerde :

             Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

             Her iş kalemi için;

             Teklif birim fiyata ait teklif analiz teklifin alındığı yıla ait rayiçlerle değerlendirilerek itibari teklif birim fiyatı bulunacaktır.

             Aynı analizle uygulama yılı rayiçleri kullanılmak suretiyle uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı hesaplanacaktır.

             Uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyatı arasındaki fark % 5 (yüzde beş) noksanı ile teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir.

             1.3.4. Teklif birim fiyat analizleri verilmemiş bulunan, rayiçleri belli olarak veya olmayarak teklif birim fiyat alınmak suretiyle yapılan ihalelerde:

             Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

             Her iş kalemi için;

             Sırasıyla varsa Bayındırlık Bakanlığı analizleri, yoksa idaresinde mevçut analizler esas alınacaktır. Bu şekilde bir analiz temin edilemiyorsa bu takdirde, müteahhitte bir analiz mevcutsa bu analizler de dikkate alınarak idare ve müteahhit arasında teklifin alındığı tarihteki gerçek piyasa rayiçleri kullanılarak teklif fiyatı temsil edecek itibari bir teklif analiz usulüne uygun olarak yapılacaktır.

             Bu analiz ve teklif yılı rayiçleri ile hesap yapılarak itibari bir teklif birim fiyatı bulunacaktır. Aynı analizlerle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı itibari birim fiyatı, hesaplanacaktır.

             Uygulama yılı itibari birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyatı arasındaki fark % 5 (yüzde beş) noksanı ile teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir.

             1.3.5. İdareler, (1.3.3.) ve (1.3.4.) de tarif edilen tarzda teklif almak suretiyle yapacağı yeni ihalelerde (1.11)de belirtilen şartları yerine getirmeğe mecburdur.

             1.4. Anahtar teslimi veya götürü usul ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar :

             Devam eden işlerde iş programına göre her yılın içinde yapılacak işlere ait metraj, sözleşmesi ekinde varsa aynen alınır. Böyle bir metraj yoksa, iş programına uygun olarak her yıl yapılacak işlerin metrajı çıkarılır.

             Yeni yapılacak ihalelerde bu husus da gözönüne alınarak dosya hazırlanır.

             İş programına uyğun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj, sözleşme yılı birim fiyatları ile değerlendirilir ve sözleşme yılı itibari keşif bedeli bulunur.

             Aynı metraj uygulama yılı birim fiyatları ile değerlendirilir ve uygulama yılı yapılacak işler itibari keşif bedeli bulunur.

             Fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin birim fiyatları 1.3.4.'deki esaslara göre tesbit edilecektir.

             Uygulama yılı yapılacak işler itibari keşif bedeli ile ihale yılı itibari keşif bedeli arasındaki fark % 5 (yüzde beş) noksanı ile teklif tutara ek olarak ödenecek veya teklif tutardan kesilecektir. (Sözleşme ve eklerinde belirtilen ödeme şartları bu işleme esas alınır.)

             1.5. İhale Usullerinin Karma Olarak Kullanılması:

             Bir ihalede, birim fiyat esasına göre eksiltme, zamlı ihale, teklif alma, götürü-anahtar teslimi gibi usullerden bir kaçı veya tümü birarada karma olarak kullanıldığında her usul için bu Kararnamede belirtilen o bölüme ait esaslar ayrı ayrı uygulanacaktır.

             1.6. Yeni Birim Fiyat Yapılacak İşlerde Uygulama:

             Sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan bir iş kalemi için sözleşme yılı rayiçleri kullanılarak yeni birim fiyat yapılacak ve hakedişlerde bu yeni iş kalemine de fiyat farkı uygulanacaktır.

             Ancak, yeni birim fiyatın sözleşme yılı analiz ve rayiçleri ile yapılamadığı hallerde, yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılı rayiçleri esas alınarak bir fiyat tesbit edilecek; müteakip yıllarda bu yeni iş kalemine de fiyat farkı, uygulama yılına göre % 5 noksanıyla uygulanacaktır. Bu durumda; keşif artışlarına esas olacak sözleşme yılı itibari birim fiyatı, idarelerince fiyatın yapıldığı uygulama ve sözleşme yıllarındaki benzer kalemlerdeki artış oranı gözönünde tutularak tesbit edilecektir.

             1.7. Sözleşme ve eklerinde bedeli tahminen ve maktuen konan işlerde uygulanacak esaslar :

             Tahminen ve maktuen konan bedelin kendisi veya bünyesindeki ayrı ayrı iş kalemleri, iş türüne göre yukarıda belirtilen esaslardan hangisine uyuyorsa o esaslara göre fiyat farkları ödenecektir.

             Devam eden işlerdeki fiyat farkı hesabına esas olan teklif analizlerde maktuen konan bedellerin bulunması halinde; bu maktuen bedeller toplamının bakiye toplama oranı esas alınarak uygulama yapılır.

             Analizinin yapılabilmesi mümkün olmayan; malzeme özelliği ve imalât tarifleri yapılarak tek kalem olarak ilk keşfe maktuen konan işlerde; idarelerince tesbit edilecek benzer iş veya iş kalemlerindeki fiyat artış ve eksiliş oranları esas alınır.

             1.8. Uygulamada esas alınacak analiz ve bulunmayan rayiçler:

             Yukarıda açıklanan esaslar gereği yapılacak fiyat farkı uygulamalarında:

             Gerek sözleşme yılı ve gerekse  uygulama yılına ait herhangi bir rayiç bulunmadığı takdirde, idarenin yetkili saydığı makam ve teşekküllerce tasdikli fiyat rayice esas alınacaktır.

             Bir iş kaleminin ilk keşfindeki birim fiyatın analizinde sonradan bir değişiklik olması halinde yeni analiz esas alınacaktır.

             1.9. Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanacak esaslar :

             Birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memurunun (Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlüklerinin Proje Daire Başkanı esas alınacaktır) tüm ek ödentiler dahil net maaşının sözleşme yılı ile uygulama yılı arasındaki artış nisbeti, (Bu nisbet Bayındırlık Bakanlığınca her yıl tesbit ve ilân edilir) uygulama yılında müteahhide yapılacak ödemelerde (sözleşmesi gereği fatura üzerinden yapılan ödemeler hariç) uygulanacaktır.

             1.9.1. Pazarlık veya eksiltme sureti ile ihalesi yapılmış olan işlerde yukarıda belirtilen artış nisbeti, uygulama yılı içinde yapılacak ödemelerde birim fiyatların hepsine aynen uygulanır ve varsa ihale tenzilatı düşülür.

             1.9.2. İnşaat ve tesisat ile ilgili ihalelerde maktuen belirtilen proje, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine 1.9'da belirtilen artış nisbeti aynen uygulanır ve varsa ihale tenzilâtı düşülür.

             1.9.3. Adamay esasına göre ihale edilen işlerde (1.9) da belirtilen artış nisbeti, personel ile ilgili ödeme kalemlerine uygulanır ve umumi masraflara da aynı artış nisbeti intikal ettirilir. Sabit kâr faturalı giderler kalemleri değiştirilmez. Varsa yabancı memleketler paraları (döviz) ödemelerine, bedeli döviz karşılığı Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerinden sözleşmesi gereği kur farkları ayrıca ödenenlere fiyat farkı uygulanmaz.

             1.9.4. Bu madde kapsamına giren Müşavirlik, Kontrolluk, hizmet ve proje sözleşmelerinde yabancı memleketler paraları (döviz) ile yapılan ödemelerle, bedeli döviz karşılığı Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerinden sözleşmesi gereği kur farkları ayrıca ödenenlere hiçbir fiyat farkı uygulanmaz.

             1.10. Cezalı çalışılan işlerde uygulama :

             Sözleşmesine göre süresi bitmiş süre uzatımı alamıyan ve cezalı çalışan müteahhitlerin, idarelerce cezalı olarak çalışmalarına müsaade edilse dahi süre bitim tarihinde uygulanan malzeme fiyat farkları ve birim fiyat farkları ödenecektir. Cezalı çalışılan süre içinde yıl değişikliği veya malzeme fiyatlarında artış meydana gelecek olursa; bu nedenlerle fiyat farkları ödenmez. İş'e sözleşmesi gereği ceza kesilerek devam edilir.

             1.11. Bu Kararname esasları dışında ihale yapılabilmesi :

             İşlerin özelliği, yapım şartları ve teknolojisi icabı olarak idareler, bu kararnamede öngörülen esasların dışındaki usullerle ihale ve sözleşmeler yapabilir.

             Ancak bu tür ihaleler için, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlar Milli Savunma Bakanı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının, diğer bütün idareler de Bayındırlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili Bakanın onayını almak zorundadır.

             1.12. İhzar edilecek malzeme miktarları:

             Sözleşmesine göre ihzarat bedeli ödenen malzeme, yıllık iş programında olan iş kalemleri için ve o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar edilecektir.

             Yıl ihtiyacından fazla malzeme ihzar edilse dahi bedeli ödenmeyecektir.

             Ancak, ileriki yıllar için gerekli olan malzeme tasdikli iş programına uygun ve idarenin yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilebilir ve bedelleri ödenir.

             1.13. Makina ve teçhizat kiralarının tesbiti :

             Sözleşmesine göre idarelerince müteahhitlere kira karşılığı verilmiş olan makina ve teçhizatın kiralarının tesbiti; uygulama yılı makina ve teçhizat rayiçleri ile, ilk kiranın tesbitinde idaresince uygulanmış hesap usulü esas alınarak her uygulama yılı için yeniden yapılır.

             1.14. İmalat Sanayi ile ilgili imalat, tesis ve montaj işleri:

             İdarelerce ihale veya satınalınacak Sanayi mamüllerine uygulama yılında ödenecek fiyat farkı, taahhüt konusu iş bünyesine doğrudan giren madde fiyatlarındaki artış, Türk Parası değerinin değişmesi ve menşe memleketteki fiyat artışı sonucu ithal madde maliyetlerinde meydana gelen artışlardan ibarettir.

             1.14.1. Madde fiyat farklarının ödenmesinde uygulanacak esaslar :

             Madde fiyat farklarının ödenebilmesi o maddelerin mamulün bünyesine girmesine bağlı bulunmakta olup,

             a) Uygulama yılı içinde Kamu Kuruluşlarınca fiyatları yeniden tesbit edilmiş bulunan maddeler için, üretici Kamu Kuruluşunun fiyatını aşmamak üzere, tevsik edilmesi ve fatura ibraz edilmesi kaydı ile idarelerce ödenir.

             b) Maddeler, Devlet tarafından fiyatı tesbit edilmeyen veya Kamu Kuruluşlarınca imâl edilmeyenlerden oluşuyorsa idareler işlerin niteliklerini ve piyasa fiyatlarını gözönünde bulundurarak maliyet analizi esasları dahilinde uygulama yaparlar.

             c) Sözleşme ve eklerine idarece konularak, Sanayici müteahhidin teklifine esas aldığı madde baz fiyatları ile maddelerin temin edilmesi gereken tarihte geçerli fiyatlar arasındaki fark olarak düşünülür. Fiyat farkı ödenecek madde miktarının tesbitinde Sanayici müteahhidin tekliflerinde maliyet analizi bulunsa dahi, ödemeyi yapacak idarenin maliyet analizleri veya sözleşmesindeki kayıtlar esas alınacaktır.

             1.14.2. Türk parası değerinin değişmesi sonucu meydana gelecek fiyat farklarının ödenmesinde uygulanacak esaslar :

             İthal malı madde fiyatlarında, Türk Parası değerinin değişmesi veya menşe memleket fiyat artışı nedeniyle meydana gelen madde fiyat farkının ödenebilmesi o maddenin mamulün bünyesine girmesi şartına bağlıdır.

             a) Sanayici müteahhidin sözleşmesinde baz kabul ettiği idarece sözleşme ve eklerinde belirtilen kurlar ile imâlat ve montaj için ithal malı maddenin, ithal edildiği veya satın alındığı tarihteki kurlar dikkate alınır. Gerekli ithalat Sanayici müteahhid tarafından yapılmışsa fatura, gümrük giriş beyannamesi ve diğer belgeler üzerinde incelemeler yapılarak kur farkları aynen ödenir.

             b) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, ithal malı maddelerde menşe memleket fiyat artışı olduğunda, tevsik edilmek kaydıyla doğacak fiyat farkı ödenir. (İthal Malları Fiyat, Tescil ve Tetkik Dairesinin tasdiki aranır.)

             c) Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmuyorsa, teklifin verildiği tarihteki kurlar geçerlidir.

             l.14.3. Bir maddenin imali yurt içinden ve yurt dışından temininden sonra başlıyorsa, normal temin süresinin ne olması gerektiği idarelerce kararlaştırılır. Bu maddenin temin edilmeden işin tamamlanabilecek bölümlerinin neler olduğu dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanır.

             1.14.4. Taahhüt konusu imalat, tesis montajının yapımında Sanayici müteahhidin sebebiyet verdiği gecikmeden doğan fiyat farkları ödenmez.

             1.14.5. Taahhüt konusu sözleşme yapılırken Sanayici müteahhitler sözleşme eki olarak maliyet analizi vermek mecburiyetindedir. Devam eden işlerde maliyet analizi yok ise, Sanayici müteahhitler bu Kararname yayımlandığı tarihten itibaren (30) gün içinde sözleşme eki olarak maliyet analizi vermek zorundadır.

             1.14.6. İdare ile Sanayici müteahhid arasında meydana gelecek ihtilâf halinde, idarenin talebi üzerine, gerekli inceleme ve hesaplamalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılarak İdareye bildirilir.

             1.14.7. Sanayi mamulleri olduğu halde birim fiyatları yayınlanan ve iş kalemleri için birim fiyatları arasındaki fark ödenir.

             1.14.8. İdarenin ihaleye çıkardığı bir çok kalemden oluşan imalât Sanayi ile ilgili imalat, tesis ve montaj işlerinin ihalesini alacak olan sanayici müteahhid, bu mamullerden bir veya bir kaçının münhasıran imalatçısı olması gerekir.

             1.14.9. Bu kararnamenin diğer hükümleri sanayici müteahhitler için de aynen uygulanır.

             MADDE 2 - İŞ PROGRAMLARI VE ÖDENEK DİLİMLERİ :
             Müteahhitler ihaleyi müteakip, ihale türüne göre ve iş kalemlerini yıllık iş miktarlarını ihzaratı ve yıllık ödenekleri gösterir tafsilatlı bir iş programı yapacaklar ve idareye tasdik ettireceklerdir.

             Her hangi bir yıla ait tasdikli iş programındaki ödenek dilimi gerçekleştirilemediği taktirde, ertesi yıl yapılacak hakedişlere, bu hakediş toplamları, harcanmayan ödeneğe eşit olana kadar, iş programı gerçekleştirilemeyen yılın fiyat farkı (1981 yılına intikal eden iş programının gerçekleştirilemeyen kısmı için, yürürlükteki sözleşmesi ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartları esas alınır) uygulanarak devam edilecektir.

             Ancak; müteahhide sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebeplerle süre uzatımı verilmesi(devam eden işlerde 1 Mart 1981 tarihinden önce doğmuş süre uzatımı hakları dahil) veya Kanuni oranda keşif artışı olması halinde veya yılı içinde iş programında öngörülen işe yetecek kadar ödenek ayrılamadığı takdirde uzatılan süreye göre yıllık ödenek dilimlerinde ve iş programlarında değişiklik yapılarak onanır.

             Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkarılan işler, bir önceki yıldan ileriki yıla geçen süresi, süre uzatımı verilmek suretiyle veya kanuni oranda keşif artışı sebebiyle ileriki yıla sirayet ederse ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine iş programına uygun olmak şartı ile bu kararname esaslarına göre fiyat farkı uygulaması yapılır.

             Bu maddede tarif edildiği gibi bir iş programı bulunmayan işlerde 15 Nisan 1981 tarihine kadar müteahhitlerce sözleşmesindeki şartlarına uygun yeni bir iş programı yapılarak idareye tasdike verilecektir.

             Müteahhitler böyle bir iş programı yaparak idareye tasdik ettirmediği takdirde bu programları idareler res'en yaparak tasdik edeceklerdir. Müteahhitler bu şekilde İdarece yapılarak kendilerine tevdi edilen iş porgramlarına aynen uymaya mecburdurlar.

             MADDE 3 - İHZARAT TESBİTİ VE KESİNTİ İŞLEMLERİ :
             Her yıl'ın son ayı itibariyle yapılmış iş durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir. Yapılan bu tespitteki ihzarat miktarlarının tespit yılı ihzarat fiyatlarıyla bulunan para tutarı ile ertesi yıl'ın ihzarat fiyatları ile aynı ihzarat miktarlarının para tutarı arasındaki fark varsa ihale indirimi veya artırımına tabi tutularak ilk hakedişteki müteahhit alacağından kesilir. Yeni yapılacak hakedişlere ihzaratlar, uygulama yılı ihzarat fiyatları ile dahil edilir.

             Bu tespit tutanağındaki ihzarat miktarları o yıl içinde tanzim edilen son hakedişteki ihzarat miktarlarından az olmamalıdır.

             Ancak, her yılın son ayı itibariyle yapılan tespitte iş programındaki ödenek dilimi gerçekleştirilemeyen hallerde; iş durumunun tespiti ve ihzarat için kesilecek bedel farkı işlemleri, iş programındaki ödenek diliminin gerçekleştirildiği tarihi takip eden ilk hakedişte yapılır.

             MADDE 4 - TESPİT VE KESİN HESAP ESASLARI :
             Sari (ileriki yıllara sirayet eden) işlerde her yıl'ın son ayı itibariyle ihzarat ve imalat miktarları tespit edilecektir.

             Bu tespit tutanağındaki imalât miktarları o yıl içinde tanzim edilen son hakedişteki imalât miktarlarından az olmamalıdır.

             Kesin hesepta veya işin devamı sırasında herhangi bir iş kalemi için yapılan kesin veya ara metraj sonucu bir iş kaleminin miktarında artma veya eksilme olduğu takdirde, kesinti ve ödemeler her iş kaleminin fiilen gerçekleştirildiği yıl fiyat farkı ile değerlendirilecektir.

             İşin devamı süresince kontrol yönetmeliği aynen uygulanacak ve bu maddeye göre yapılacak tespitlerde kontrol yönetmeliğinde belirtilen defterler müsbit evrak olarak kullanılacaktır.

             Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce sözleşmeleri yapılmış ve devam eden işlerde; bu şekilde tesbit'in mümkün olmadığının idarece anlaşılması halinde; ilgili Bakanın onayı alınmak suretiyle, iş kalemi miktarındaki artma ve eksilmeler için her iş kaleminde iş süresinde uygulanmış birim fiyat farklarının aritmetik(sayısal) ortalaması esas alınarak kesinti ve ödemeler hesaplanır.

             MADDE 5 - FİYAT FARKI VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ İLİŞKİSİ :
             Bu Kararnamenin uygulanması sonucu sözleşme fiyatlarına ek olarak yapılacak ödemeler fiyat farkı niteliğinde olup, ihale bedeli, teminat (Kanuni Hükümler hariç) kanuni keşif artışı ve bunlarla ilgili sözleşme hükümlerini etkilemez.

             MADDE 6 - MALZEME FİYAT FARKLARI :
             İşlerin meydana getirilmesinde (Bina tesisat işleri hariç) kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen adları ve baz fiyatları sözleşmesinde yazılı olup sözleşmelerinin ilgili maddelerinde fiyat farkı ödeneceği belirlenen malzemelerle fiyat farkı ödenmesine veya kesilmesine ilişkin miktarların ve fiyat farklarının tesbiti esasları sözleşmelerine eklenir.

             6.1. Sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa;

             a) Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri ve birim fiyatları ile yapılan ihalelerde Bayındırlık Bakanlığında mevcut veya kabul edilen analizler.

             b) Müteahhitlerden Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri ve kendi analizleri ile birim fiyat teklifi alınarak yapılan ihalelerde teklif fiyatlara esas analizler,

             c) Müteahhitlerin fiyat teklifleri ekinde analiz bulunmayan işlerde fiyat farkı hesabına esas analizler,

             esas alınarak fiyat farkı ödenecek miktarlar hesaplanır.

             Demir ve Çelik ile yapılan iş kalemlerinde analizinde gösterilmiş bulunan kayıplar ve bağlama teli de hesaba katılır.

             Müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre idaresince , kullanıldığı tesbit edilen akaryakıt ve patlayıcı madde miktarları, analizlerle hesaplanan miktarları geçemez.

             d) Bu Kararname kapsamına giren idarelerin taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarının hesabına esas olmak üzere beher ton x kilometre (veya metreküp x kilometre) taşıma işinin yapılabilmesi için tüketilen miktarın hesaplanması amacıyla daha önce konulmuş kriterleri mevcut bulunmadığı takdirde taşıma iş kalemleri özellikleri, yol ve taşıt çeşitleri gözönünde tutulmak suretiyle beher ton x kilometre (veya metreküp x kilometre) taşıma işi için hesaba esas alınacak akaryakıt miktarları en kısa sürede idarecelerce teşkilatlarına tamim edilecektir.

             Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten sonra ihale edilecek işlerde; taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarının hesabına esas olacak kriter ve miktarlar sözleşmelerinde belirtilecektir.

             6.2. Bu maddede sözü edilen malzeme fiyatlarında, bu malzemeler ile ilgili Bayındırlık Bakanlığı uygulama yılı rayiçlerinde meydana gelen artış ve eksilişler aşağıdaki esaslar dahilinde hesaplanır. Patlayıcı madde için fabrika veya kuruluş fiyatı, akaryakıt için ise iş yerine en yakın satış yerindeki fiyat, rayiç fiyat olarak kabul edilir.

             a) Fabrika veya kuruluş fiyatlarında uygulama yılı rayiçlerine göre bir değişiklik olması halinde, bu rayiçlerde fabrika veya kuruluşun yeni fiyatı arasındaki farklar,

             b) İşin devamı sırasında ortaya çıkan zorunluluklar sebebiyle malzemelerin idarenin yazılı izniyle (Yurt içinde değişik yer ve satıcılar ile dış ülkelerden) satın alınmaları halinde, idarenin yetkili saydığı Makam ve Teşekküllerce onanmış satış faturalarından faydalanılarak tesbit edilen fiyatlarla uygulama yılı rayiçleri arasındaki farklar, (idareler bu fıkrayı sözleşmelerine koyup koymamakta yetkilidir.)

             c) Uygulama yılı başında iş yerine en yakın satış yerinde tesbit edilmiş akaryakıt perakende satış fiyatlarında bir değişiklik olması durumunda bu fiyatla akaryakıtın yeni perakende satış fiyatı arasındaki farklar,

             Müteahhit kârı ve genel gider payı eklenmeksizin ve eksiltmenin primi hesaba katılmaksızın hakedişlere eklenir veya hakedişlerden tenzil edilir.

             6.3. Herhangi bir yıla ait tasdikli iş programındaki ödenek dilimi gerçekleştirilemediği taktirde, ertesi yıl yapılacak işlere, ödenek dilimi tamamlanıncaya kadar, sözleşmesinde belirtilen veya bu maddede sözü edilen malzemeler için fiyat farkı ödenmez, iş programı gerçekleştirilmeyen yılın malzeme fiyat farkı ile uygulamaya devam edilir.

             6.4. Sözleşmelerinde belirtilmemiş olsa dahi; bina tesisat işleri dışındaki inşaat işlerinde tüketilen :

             a) Her çeşit demir ve çeliğe,

             b) Her türlü çimentoya,

             c) Her cins patlayıcı maddeye, (Fitil, kapsül ve teknik amonyum nitratlar dahil)

             d) Her cins akaryakıta,

             e) Basınca dayanıklı font ve çelik borulara,

             f) Asfalt'a

             Fiyat farkı uygulaması aynı şekilde yapılacaktır.

             MADDE 7 - KARARNAME KAPSAMINA GİRMEYEN "İŞ" LER :
             Bu Kararname hükümleri,

             a) Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce fiilen inşaat ve yapımı bitirilmiş, geçici kabul, kesin kabul, kesin hesep, fesih (tasfiye dahil) işlemleri olur'a bağlanmış olan işlere,

             b) Malzemesiz ve yalnız işçilik yapan taşeron işlerine,

             c) Tanımlar bölümünde belirtilen "İŞ" sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere (1.14 maddesi hükümleri hariç)

             d) 6095 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen hertürlü Nato Enfrastrüktür işlerine,

             e) Fatura ile ödenen iş veya iş kalemlerine,

             f) Bedeli döviz ile ödenen işlere, taahhüt içinde dış kaynaklı malzeme ve fiyat unsurları ihtiva edip fiyatı döviz veya döviz artış Türk Lirası şeklinde ödenen iş kalemlerinin döviz kısımlarına, bedeli döviz karşılığı Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerinden sözleşmesi gereği kur farkları ayrıca ödenenlere,

             g) Bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı müteahhitler ve yabancı müteahhitlerin dahil bulunduğu ortaklıklarla yapılan sözleşmelerde bulunan ve karşılıkları Türk Lirası cinsinden ödenmekle beraber Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine ve idarelerde geçerli analizlere dayanmayan iş kalemlerine,

             Uygulanmaz.

             Ancak yabancı firmalarla ortaklık yapmak veya bir kısım malzeme ve teçhizatı ithal etmek suretiyle proje kontrolluk ve Müşavirlik hizmetlerini teknik imalât ve montaj işlerini öngören, sözleşmelerine göre Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerine bu kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

             h) İdareler gerekli göreceği işlerde, bu kararnamenin (1.14) maddesini kısmen veya tamamen uygulayıp uygulamamakta yetkilidir. Milli Savunma Bakanlığının işlerinde bu kararnamenin (1.14) maddesi hükümleri uygulanmaz.

             MADDE 8 - İŞ DURUMUNA GÖRE UYGULAMA :
             8.1. Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten sonra ihale edilecek işlerde; Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten sonra ihale edilecek işler için, 11 Mart 1980 tarihli ve 8/505 sayılı Kararname esaslarının uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten sonra yapılacak yeni ihalelerde bu Kararname esasları uygulanacaktır. İdareler yeni ihalelerinde ihale Şartnamelerine ve Sözleşme Tasarılarına ihalenin usulüne uygun olarak bu Kararname esaslarının ilgili bölümlerini ekleyeceklerdir.

             8.2.2. Bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce sözleşmeleri yapılmış ve devam eden işlerde:

             8.2.1. Müteahhitler, bu Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde hiç bir şart öne sürmeden idareye başvuracaklar ve dilekçelerinde;

             a) İşe sözleşmelerine (varsa 1 Mart 1981 tarihine kadar uygulanmış fiyat farkı kararnamesi dahil) göre devam etmek,

             b) Bu Kararname esaslarına göre işe devam etmek,

             c) Sözleşmelerinin feshi (tasfiyesi),

             İsteklerinden en az ikisini, öncelik sırası vererek belirteceklerdir.

             8.2. İdareler, yukarda belirtilen şekilde istekte bulunmuş olan müteahhitlerin bu isteklerinden birini seçerler.

             8.2.1. de belirtilen şekilde yazılı olarak başvurmayan müteahhitler, idarenin yapacağı tercihi kabul etmiş sayılırlar. Bu durumda idareler, müteahhidi sözleşmesine göre işe devam ettirmekte veya sözleşmesine bu kararname hükümlerini uygulamakta veya (işi) sözleşmesini fesih (tasfiye) etmekte serbesttir.

             İdareler bu hususlardaki kararlarını, başvuru için verilmiş olan sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde verirler.

             Zorunluluk meydana getiren sebeplerin var olması ve devamı halinde idareler, işleri re'sen fesih (tasfiye) yoluna gidebilirler.

             Kendilerine bu Kararname esasları uygulanacak müteahhitlerden, 8/505 sayılı Kararname esasları sözleşmelerine konularak ihale edilmiş işlerle, 8/505 sayılı Kararname esaslarının 8. maddesinin uygulanması nedeni ile sözleşmelerinde değişiklik yapılmış olanların işlerinde de bu Kararnamenin 6. maddesi hükümleri uygulanır.

             8.3. Bu kararnameye göre yapılacak fesih (tasfiye) işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılır :

             Müteahhit tarafından "İŞ" in idarenin gerek göreceği ve yazı ile bildireceği duruma getirilmesi şarttır. (Kısmen yapılmış bir işin ölçme ve birim fiyat uygulamasına olanak sağlayacak hale getirilmesini veya yeniden ihaleye kadar yapılmış olan işin zarar görüp faydalanılacak halden çıkmamasını temin eden durum) Bu şartlar ve işin son durumu bir protokolle tespit edilir. Müteahhit İdarece bildirilen günde protokol yapmaya gelmez veya protokolu imza etmez ise bu takdirde protokol İdarece re'sen düzenlenir ve uygulamaya konulur.

             Müteahhitler, İdareler tarafından protokolda yapılmasına gerek gösterilen işleri bu Kararname esasları ile yapmakla yükümlüdürler.Aksi takdirde İdareler müteahhit nam ve hesabına yaptırmakla yetkilidirler.

             Tasfiye kesin hesabı tasfiye kabulü itibar tarihinden başlayarak en geç 6 ay içinde tamamlanır. Müteahhitler bu sürede kesin hesabı hazırlayıp onanmak üzere kuruluşa vermezlerse kuruluşlar bu işlemi re'sen yapar veya müteahhit nam ve hesabına yaptırır ve onarlar. Bu takdirde müteahhitlerin itiraz hakları ortadan kalkar. Tasfiye esnasında müteahhitin şantiyesindeki her türlü araç ve gereç sözleşmelerindeki şartlarla işlem görür. Tasfiye protokolu uyarınca idaresince satın alınması uygun görülen ihrazat gereçleri, sözleşmelerinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil son hakedişindeki ihzarat fiyatları üzerinden ve eksiltme indirimi düşülmeksizin kuruluşunca devir alınır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş gereçler için ise 1981 yılında kuruluşunda geçerli ihzarat birim fiyatı uygulanır. Sözleşmeleri gereği bu gereçler için verilmesi gereken fiyat farkları ayrıca ödenir.

             İdaresince satın alınması uygun görülen bina tesisat işlerine ait ihzarat, her türlü muayene ve tecrübesi yapıldıktan sonra, montajlı ve her türlü aksesuarı dahil birim fiyatından montaj bedeli düşüldükten sonra kalan montajsız fiyat üzerinden ve eksiltme indirimi düşülerek alınır.

             Sözleşmeleri gereği kendilerine idarelerince sağlanan dış para ile makina, teçhizat, tesisat ve malzeme ithal etmiş olan müteahhitliklerce bahse konu ithalât, İdarenin istemesi halinde aynen idareye bedeli mukabilinde devrolunacaktır. Sözü edilen makina, teçhizat, tesisat ve malzemenin fiyatı, yeni ise faturaya dayalı tespit edilecek bedeli üzerinden kullanılmış olmaları halinde amortisman payı düşülerek hesaplanır.

             1/3/1981 gününden sonra yapılmış işlerin tamamı, tasfiye kesin hesaplarında (protokolla yapılması istenen işler hariç) sözleşmesindeki son fiyatlar ve esaslarla değerlendirilir.

             Müteahhit üzerinde mahsubu yapılmamış bir avans bakiyesi mevcut ise sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılır.

             8.4. Bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce İhale Komisyonları tarafından teklifleri açılan veya pazarlığı yapılan, henüz sözleşmeye bağlanmamış işlerde;

             Müteahhitler, sözleşmenin tescilinin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde, bu Kararname esaslarının kendilerine uygulanmamasını, başka hiç bir şart öne sürmeden isteyebilirler. Bu bildirimi yapan müteahhitler, sözleşmelerine göre işe devam ederler.

             Bu bildirimi süresi içinde yapmayan müteahhitlerin, bu Kararname esaslarına göre işe devam edecekleri kabul edilir.

             MADDE 9 - YÜRÜRLÜK :
             Bu Kararname Resmi Gazete ile yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve fiyat farkı uygulaması 1 Mart 1981 gününden itibaren bu Kararnamedeki şartlarla yapılır.