İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.03.1980 Pazar Sayı: 16929 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Kamu Kuruluşlarınca İhalesi Yapılmış veya Yapılacak İşler İçin Uygulanacak Değişken Birim Fiyatlarının Tespiti Esasları Hakkında Karar

KARAR SAYISI:8/505

 
             Kamu ihalelerinde (inşaat, tesisat ve imalat sanayii ile ilgili işlerde) "Kamu Kuruluşlarınca İhalesi Yapılmış Veya Yapılacak İşler İçin Uygulanacak Değişken Birim Fiyatlarının Tespiti Esasları"nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşlerine dayanan Bayındırlık Bakanlığının 13/2/1980 tarihli ve A-04/2/93 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 11/3/1980 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU KURULUŞLARINCA İHALESİ YAPILMIŞ VEYA YAPILACAK İŞLER İÇİN UYGULANACAK DEĞİŞKEN BİRİM FİYATLARININ TESBİTİ ESASLARI

            Madde 1 - Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kamu ve diğer kuruluşlar (Kamu İktisadî Kuruluşları dahil) değişmez veya değişken birim fiyatlarla; eksiltme ile, fiyat teklifi alma yolu ile veya götürü-anahtar teslimi suretiyle ihaleye çıkarılmış olup bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce komisyon tarafından teklifleri açılan veya pazarlığı yapılan işlerde sözleşmesi yapılmış veya yapılacak olanlarından 1980 ve ileriki yıllarda da devam edecekler için aşağıda belirtilen esaslarla yeni birim fiyatları tesbit ve birim fiyat artış yüzdesi ve fiyat farklarını uygulamağa yetkilidirler.

             Kuruluşlar; değişken fiyat esasına göre ihale edecekleri işlerde, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 6. maddesinin (1) fıkrasına göre 5/12/1934 gün ve 2/1685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle kabul olunan Eksiltme Şartnamesi formülünün ilgili maddelerine ve kendi yetki kanunlarına dayanarak düzenlenen şartnamelere ve sözleşme tasarılarına Madde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'da açıklanan esaslara uygun hükümleri kısmen veya tamamen koyabilirler.

             Bu Kararnamede geçen "iş" deyimi, birim fiyatlara dayalı veya götürü olarak yaptırılan İnşaat ve Tesisat İşleri ile bunlarla ilgili taşımaları, ihzaratı, proje ve mühendislik hizmetleri ile imalât,tesis ve montaj işlerini kapsar.

             Yıl deyimi ise mali yılı ifade eder.

            Madde 2 - Bu kararname esaslarına tabi işlerde uygulanacak fiyat artış yüzdeleri ve fiyat farkları, ihalenin yapılış şekline ve cinsine göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

             2.1. Birim fiyat esasına göre eksiltme ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar :

             A - İlk keşfin dayandığı metrajın, işin sözleşmesindeki birim fiyatlara göre değerlendirilmiş bedeli,

             Bn- İlk keşfin dayandığı metrajın fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı "n" inci yıldaki Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri esas alınarak bulunmuş birim fiyatlara göre değerlendirilmiş bedeli olduğuna göre,

             1980 birinci yıl olmak üzere "n" inci yılda uygulanacak fiyat artış yüzdesi (yeni yapılacak ihalelerde ihaleden sonraki yıl birinci yıldır.):

                     Bn - A
             Cn = ----------  - 0,05
                       A

             formülü ile hesaplanacaktır.

             Herhangi bir yıla ait Cn fiyat artış yüzdesinin bir evvelki yılın artış yüzdesinden küçük olması halinde evvelki yılın fiyat artış yüzdesi uygulanır.

             Her yıl uygulanacak fiyat artışları da eksiltme indirimine tabi tutulur.

             Birinci keşifte fiyat ve miktarları sonradan hesaplanmak üzere tahminen veya maktuen konan iş kalemleri "A" ve "B" lerin hesabına dahil edilmeyecektir.

             Fiyat artış yüzdeleri sözleşmesindeki birim fiyatlara (maktuen olan kalemler dahil) uygulanır.

             İhale yılı fiyatlarına belirli bir oranda zam uygulanarak ihaleye çıkarılmış işlerde sözleşme birim fiyatları bu zamlı fiyatlardır. Bu tür işlerde "B" lerin hesabındaki birim fiyatlara ayrıca bu ihale zammı uygulanmayacaktır.

             7/13220 Sayılı Kararnameye göre işlem görmüş sözleşmelerde; "A" nın hesabında, sözleşme birim fiyatları yerine geçen 1977 yılı birim fiyatları kullanılır ve fiyat artış yüzdeleri bu fiyatlara uygulanır.

             2.2 - Müteahhitlerden birim fiyat teklifi alma yolu ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar:

             2.2.1 - Teklif fiyatlarının geçemiyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tesbit edilmek suretiyle, birim fiyat teklifi alma yolu ile yapılan ihalelerde :

             A- İlk keşfin dayandığı metrajın en yüksek birim fiyatların tesbitine esas analizlere ve işin ihalesine esas olan Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,

             Bn- İlk keşfin dayandığı metrajın, en yüksek birim fiyatların tesbitine esas analizlere ve Bayındırlık bakanlığının, fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı "n" inci yıl rayiçlerine göre bulunan birin fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli olduğuna göre,

             1980 yılı birinci yıl olmak üzere "n" inci yılda uygulanacak fiyat artış yüzdesi (yeni yapılacak ihalelerde ihaleden sonraki yıl birinci yıldır.)

                      Bn - A
             Cn = ----------   - 0,05
                        A

             olacaktır.

             Eğer müteahhit teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden bir indirim yapmış ise artış da aynı indirime tabi tutulur.

             Sözleşmesinde götürü olarak ödenmesi öngörülen veya fiyatı tesbit olunmuş herhangi bir analize dayanmayan iş kalemleri "A" ve "B" lerin hesabına dahil edilmeyecektir.

             Fiyat artış yüzdeleri sözleşme fiyatlarına (götürü veya analize dayanmayan iş kalemleri dahil) uygulanır.

             Bu tür işlerde müteahhidin teklifine ekli analizler bulunsa dahi kuruluşun analizleri esas alınacaktır.

             7/13220 sayılı Kararnameye göre işlem görmüş sözleşmelerde; "A" nın hesabında 1977 yılı seviyesine getirilmiş birim fiyatlar kullanılır ve fiyat artış yüzdeleri bu fiyatlara uygulanır.

             2.2.2. - Müteahhitlerden kendi analizlerine dayalı birim fiyat teklifi alma yolu ile yapılan ihalelerde :

             A - İlk keşfin dayandığı metrajın, müteahhidin teklifine ekli analizlere ve işin ihalesine esas olan Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre bulunan birim fiyatlarla değerlendirimiş bedeli,

             Bn - İlk keşfin dayandığı metrajın, müteahhidin teklifine ekli analizlere ve Bayındırlık Bakanlığının, fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı "n" inci yıl rayiçlerine göre bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,

             n = İşin ihalesinden sonraki rayiç dönemi sayısı (7/13220 sayılı Kararnameye göre işlem görmüş sözleşmelerde 1978 yılı birinci rayiç dönemi kabul edilecektir.) olduğuna göre,

                    Bn - A
             Cn = ---------- n x 0,10
                         A

              formülü ile hesaplanacak fiyat artış yüzdeleri 2.2.1 deki esaslarla uygulanır.

             Müteahhit teklifinde, imalât kalemlerinin tümünün veya bir kısmının birim fiyatlarına ait analizlerini eklememişse bu imalâta,varsa kuruluşlarca yürürlükte olduğu kabul edilen analizler veya kuruluşların kendi yetki ve sözleşme esasları dahilinde uygulama yapacakları analizler kullanılarak, yukardaki esaslar uygulanır.

             2.2.3.- Müteahhitlerce ihaledeki birim fiyatlara yapılmış zamlı tekliflerin kabulü suretiyle ihale edilen işlerde :

             Kuruluşlar kendi yetkileri ve sözleşmelerdeki esaslar dahilinde yukardakine benzer biçimde uygulama yapabilirler.

             2.3. - Anahtar teslimi-götürü usul ile yapılah ihalelerde uygulanacak esaslar:

             Kuruluşlarca götürü bedelle ihale edilen işin, Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri esas alınarak bulunmuş birim fiyatlara göre götürü bedele eşit olan ilk keşfinin yapılmış olması esastır.

             Fiyat artış yüzdesi hesabı:

             A- İlk keşfin dayandığı metrajın işin ihalesine esas olan Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri esas alınarak bulunmuş birim fiyatlara göre değerlendirilmiş bedeli,

             Bn - İlk keşfe esas metrajın fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı "n" inci yıldaki Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri esas alınarak bulunmuş birim fiyatlara göre değerlendirilmiş bedeli olduğuna göre,

              1980 birinci yıl olmak üzere "n" inci yılda uygulanacak fiyat artış yüzdesi (yeni yapılacak ihalelerde ihaleden sonraki yıl birinci yıldır.) :

                   Bn - A
             Cn = ----------  - 0.05
                      A

             formülü ile hesaplanacaktır.

             Bu artış yüzdeleri sözleşmesine göre yapılacak ödemelere ihale indirimine tabi tutularak uygulanacaktır.

             Birim fiyat esasına göre hazırlanmış bir keşifte götürü esasına göre ödenecek kalemlerin bulunması (kısmi götürü) halinde ise,bu kalemler için de birim fiyatlara göre ilk keşfinin yapılmış olması esastır. Fiyat artış yüzdesi hesabında "A" ve "B" ler bulunurken bu ilk keşfe esas metraj dikkate alınır.

             Götürü veya kısmi götürü işin, birim fiyat esasına göre yapılmış ve tenzilatsız götürü bedele eşit olan ilk keşfi sözleşme eki olarak bulunmuyorsa, Kuruluşlar kendi yetki ve sözleşme esasları dahilinde hazırlıyacakları ilk keşif ve metrajla yukarıdaki esaslara göre işlem yapacaklardır.

             7/13220 sayılı Kararnameye göre işlem görmüş sözleşmelerde; "A" nın hesabında, 1977 yılı birim fiyatları kullanılır ve fiyat artış yüzdeleri 1977 yılı seviyesine getirilmiş olan iş bölümleri karşılığı yapılacak ödemelere uygulanır.

             2.4. - Yılı içinde birden fazla rayiç ve birim fiyat yayınlanması halinde uygulanacak esaslar :

             2.1., 2.2. ve 2.3. de belirtilen fiyat artış yüzdesi hesabında "Bn" ler, o yıl sonradan yürürlüğe giren Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri esas alınarak bulunmuş birim fiyatlara göre değerlendirilir.

             Bu suretle bulunan fiyat artış yüzdeleri yeni rayiçlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılmış ve yapılacak hakedişlerdeki işlere uygulanacaktır.

             Yeni yapılacak ihalelerde, ihale yılı içinde yeniden rayiç ve birim fiyat yayınlanması halinde de fiyat artış yüzdesi uygulanır.

             2.5. - Proje ve Kontrolluk İhalelerinde Uygulanacak Esaslar :

             Devam eden işlerde 1 Mart 1980 gününden sonra, yeni yapılacak ihalelerde ihale yılını müteakip, ihale yılı ile uygulama yılı arasındaki Bütçe Kanunları ile tesbit edilen Devlet Memurları maaş katsayısı arasındaki artış nisbeti, müteahhide yapılacak ödemelerde (faturalı ödemeler hariç) aynen uygulanacaktır.

             a) Pazarlık veya eksiltme suretiyle ihalesi yapılmış olan işlerde, yukarıda belirtilen artış birim fiyatların hepsine uygulanır ve varsa ihale tenzilatı düşürülür.

             b) Adamay esasına göre ihale edilen işlerde "a" fıkrasındaki artış, personel ile ilgili ödeme kalemlerine uygulanır. Bunun etkisi genel masrafa intikal ettirilir. Sabit kâr, faturalı v.s. gibi gider kalemleri değiştirilmez, aynen kalır. Varsa dış para ile ödemelere zam uygulanmaz.

             c) Bu madde hükmüne giren Müşavirlik, Kontrollük ve hizmet mukavelelerinde dış para ile yapılan ücretlerle diğer bütün dış para ödeme kalemlerinde yukarıda hesaplanan artış oranı uygulanmaz.

             2.6. - İmalât Sanayii ile ilgili işlerde :

             a) Ödenecek fiyat farkı, taahhüt konusu iş bünyesine giren malzeme fiyatlarındaki artış, yan sanayiindeki artışlar ile Türk Parası değerinin değişmesi sonucu ithal malzeme maliyetinde meydana gelen artışlardan ibarettir.

             b) Malzeme fiyat farkları, bu malzemeleri üreten kamu kuruluşlarınca fiyatları yeniden tesbit edilmiş bulunan malzemeler için, üretici kamu kuruluşunun fiyatını aşmamak, tevsik edilmek ve fatura ibraz etmek kaydı ile kuruluşlarca ödenebilir. Ancak taahhüt edilen işin imalatında  müteahhidin sebebiyet verdiği gecikme süresinde doğan maliyet farkları ödenmez.

             c) Malzeme fiyat farkları; müteahhidin sözleşmesinde, malzemeler için baz kabul ettiği fiyatlar ile malzemenin temin edilmesi gereken tarihte geçerli olan ve âzami, üretici kamu kuruluşlarınca tesbit edilen fiyatlar arasındaki fark olarak düşünülür. Kullanılan malzeme miktarı bu farkla çarpılarak toplam fiyat farkı hesaplanır.

             Malzeme fiyat farkının verilebilmesi o malzemenin mamulünün bünyesine girdiğinin tesbit edilmesi ile mümkündür. Bu tür işlerde müteahhidin teklifine ekli analizler bulunsa dahi ödemeyi yapacak kuruluşun onayı veya kuruluşun analizleri esas alınacaktır. Fiyat farkına tabi malzemenin fiyatı tesbit edilen kurum yerine bir başka firmadan satın alınmış olması halinde, fatura tarihinin fiyat tesbit tarihinden sonra olması şartına bakılır. Ancak fatura fiyatı yerine yukarıda sayılan kurumlar tarafından ilân edilen fiyatlar esas alınır.

             d) Yan sanayi maliyet artışları tevsik edilmek ve fatura ibraz edilmek şartıyla, kuruluşlarca ödenebilir. Ancak ödenecek miktar maliyet hesabına baz olan miktarı geçemez.

             e) Türk Lirası değerinin değişmesi sonucu doğan fiyat farklarının ödenebilmesi için, müteahhidin sözleşmesinde baz kabul ettiği kurlar ile imalat için ithal malı malzemenin ithal edildiği veya satın alındığı tarihteki kurlar dikkate alınır. Gerekli ithalat müteahhid tarafından yapılmışsa, fatura, gümrük giriş beyannamesi ve diğer belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılarak kur değişikliğinin maliyetlere intikali hesaplanır. İthal malı iç piyasa'dan temin edilmişse, ilgili kuruluş veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılacak piyasa araştırması ve ilgili kuruluşlardan öğrenilecek fob fiyatlara göre kur değişmesinin fiyatlara etkisi hesaplanır.

             f) Sözleşme süresi, bir malzemenin yurt içinde veya yurt dışında temininden sonra başlıyorsa, normal temin süresinin ne olması gerektiği kurumlarca kararlaştırılır. Bu malzeme temin edilmeden işin tamamlanabilecek bölümlerinin neler olduğu dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanır.

             Madde 3 - 1/3/1980 tarihinden sonra da devam edecek işlerde bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 60 takvim günü içinde işin bitirilmemiş kısımları için, süre uzatımları da göz önünde bulundurularak her ay yapılacak iş veya iş grubu miktar ve bedelini gösteren geniş kapsamlı bir iş programı yapılacaktır.

             Bu iş programında yıllık programlara uygun ödenek dilimleri belirlenecektir. Ödenek dilimleri sözleşme fiyatlarına (7/13220 sayılı Kararnameye göre işlem görmüş sözleşmelerde 1977 yılına dönüştürülmüş fiyatlara) göre düzenlenmiş olacaktır.

             Müteaahit ve Kontrol tarafından birlikte hazırlanıp İdare yetkililerince onanacak bu iş programı müteahhitlerce aynen uygulanacaktır.

             Müteahhit ve Kontrol tarafından süresi içinde bir iş programı düzenlenemez ise İdare iş Programını re'sen düzenler ve müteahhit bu iş programına uymak zorundadır.

             Yeni yapılacak ihalelerde, işin başlangıcı ile ikmal tarihi arasındaki sürede müteahhitçe sarfı zorunlu olan yıllık ödenekler sözleşme tasarısında ve sözleşmesine göre hazırlanacak iş programında belirlenecektir.

             Madde 4 - Müteahhit herhangi bir yıla ait madde 3. de belirtilen iş programı ve ödenek dilimini gerçekleştiremediği takdirde sonraki yıllarda yapılacak hakedişlerde, aylık hakediş toplamları, o yılın yapılamıyan iş miktarı karşılığında harcanamayan ödeneğine eşit olana kadar, gerçekleştirilemeyen yılın fiyat artış yüzdesi uygulamaya devam edilir. O yıl içinde birden fazla artış yüzdesi uygulanmışsa, artış yüzdeleri iş programına uygun olarak dikkate alınır.

             Ancak, müteahhide mücbir sebeplerle veya işe yeterli akaryakıt veya patlayıcı madde temin edilememesi nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya işte Kanuni oranda keşif artışı olması halinde yıllık ödenek dilimlerinde ve iş programlarında uzatılan süreye göre değişiklik yapılabilir.

             Yılı içinde bitecek şekilde ihaleye çıkarılmış olup ertesi yıla süre almak suretiyle sirayet eden işlere de bu Kararname esaslarına göre fiyat artış yüzdesi uygulanır.(Yeni yapılacak ihalelerde bu Kararname hükümlerinin sözleşme tasarılarına ekli olması şartıyla).

            Madde 5 - Her yıl 1 Mart tarihinden önce yapılmış son hakedişte bedeli ödenmiş bir ihzarat bakiyesi mevcutsa, buna ait bedelin bir sonraki yılın artış yüzdesi ile çarpılarak bulunan tutarı ihale indirimine tabi tutularak sonraki yılda tanzim edilen ilk hakedişteki müteahhit alacağından kesilir. Varsa mükerrer kesintiler düzeltilir.

             Ancak; bu hakedişe giren ihzarat bedelinin tamamına fiyat artış yüzdesi uygulanır.

             Yılı içinde birden fazla fiyat artış yüzdesi uygulanması halinde, bir sonraki devreye devredilen ihzarat bakiyesi için yukarıdaki işlem tekrarlanır.

            Madde 6 - Sözleşme ve ekleri uyarınca yeni bir imalat için sözleşme yılı rayiçleri değil de birim fiyatının yapıldığı yılın rayiçleri esas alınarak veya fatura esasına dayalı özel analiz ve birim fiyat yapılmış ise, bu birim fiyata o yıla ait artış yüzdesi uygulanmaz. Sonraki yıllar için bu fiyatın yapıldığı yıla ait olan fiyat artış yüzdesi ile işin yapıldığı yıla ait fiyat artış yüzdesi arasındaki fark kadar fiyat artış yüzdesi uygulanır.

             Yılı içinde birden fazla fiyat artış yüzdesi uygulanması halinde birim fiyatın yapıldığı devreye ait artış yüzdesi dikkate alınacaktır.

            Madde 7 - Madde 2'de sözü edilen işlerde 1 Mart tarihinden önce Şubat ayı içinde yapılmış iş durumunu belirten tesbite göre hazırlanmış son hakedişte belirlenen miktarlar, fiyat artış yüzdesinin uygulanması bakımından o yıl içinde tam bir kesinlik taşır.

             Ancak işin devamı sırasında herhangi bir iş kalemi için yapılan kesin metraj sonucu bir imalâtın miktarında artma veya eksiltme olduğu takdirde artan veya eksilen miktar(imalat hangi yılda yapılmış olursa olsun) artış ve eksilişin kesinleştiği yılda ve o yılın artış yüzdesi esas alınarak istihkaklara ilâve edilir veya onlardan tenzil edilir.

             Kesin hesaplarda artan veya azalan miktarlar için ise taahhüdün bittiği yıla göre işlem yapılır.

             Sözleşme ve ekleri gereğince, inşaatın muayyen safhalarında bazı imalât bedellerinin belli bir yüzdesi nisbetinde ödenecek zamların tesbiti hesabına daha önceki yıllar yapılmış işlerin bedelleri baz olarak giriyorsa, (sözleşmesinde aksine bir hüküm olmamak şartıyle) sözleşmesine göre düzenlenen hakedişlerde bu bedellere de zammın ödendiği yılın fiyat artış yüzdesi uygulanır.

             Yılı içinde birden fazla artış yüzdesi uygulandığı takdirde, yeni uygulama devresinden önceki ay içinde yapılmış iş durumunu belirten tesbite göre hazırlanmış son hakedişteki miktarlar, yeni fiyat artışının uygulanması bakımından o devre için tam bir kesinlik taşır. Yukarıdaki diğer hususlarda artış ve eksilişin kesinleştiği ve taahhüdün bittiği devreye ait artış yüzdeleri dikkate alınır.

            Madde 8 - Bu Kararnamenin uygulamasında sözleşmelerinde malzeme, işçilik ve makina fiyatlarındaki değişiklikler için fiyat farkı ödenmesini amaçlayan hükümler, eskalasyon katsayıları veya esasları varsa bunlar uygulanmayacaktır.

            Madde 9 - Bu Kararnamenin uygulaması sonucu ortaya çıkacak artışlar fiyat farkı niteliğinde olup ihale bedeli, teminat (Kanuni hükümler hariçtir) kanuni keşif artışı ve bunlarla ilgili sözleşme hükümlerini etkilemez.

            Madde 10 - 1 Mart 1980 tarihinden önce, bitirilmiş,geçici kabul, kesin hesap durumunda olan işler ile 12 nci madde gereğince feshedilen (tasfiye edilen) ve 2490 sayılı Kanunun 19.,1050 sayılı Kanunun 135. maddeleri veya Özel Kanun ve Yönetmelikleri gereğince, bu Kararnamenin yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihten önce fesihleri (tasfiyeleri) Olur'a bağlanan işlere bu Kararname hükümleri uygulanmaz.

            Madde 11 - Bu Kararname hükümleri devam eden işler için 1 Mart 1980 tarihinden itibaren yapılmış ve yapılacak hakedişlerdeki işlere uygulanacaktır.

             l Mart 1980 gününden önce yapılmış son hakediş bu tarihe kadar yapılmış olan iş miktarının tesbiti bakımından kesindir.

            Madde 12 - Bu Kararnamede belirtilen esaslarla işe devam etmek istemeyen müteahhitlerin sözleşmeleri, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği günün ertesi gününden başlamak üzere 60 takvim günü içinde (tatil günleri dahil ve 60 ncı gün tatile rastlarsa tatilden sonraki ilk iş günü sonuna kadar) yazılı olarak ve dileklerini şartsız açıkça belirterek başvurmaları şartı ile hiçbir tazminat ve herhangi bir nam altında masraf ödenmeden ve kararnamenin yayımı gününden sonraki günler için gecikme cezası kesilmeden feshedilir (tasfiye edilir).

             Ancak müteahhit tarafından "iş" in idarenin gerek göreceği ve yazı ile bildireceği duruma getirilmesi şattır. Bu şartlar ve işin son durumu bir protokolla tesbit edilir. Müteahhit idarece bildirilen günde protokol yapmaya gelmez veya protokolu imza etmez ise bu takdirde protokol idarece re'sen düzenlenir ve uygulamaya konulur.

             Bu kararnamede belirtilen esaslarla işe devam etmek isteyen müteahhitler, yukarıdaki 60 günlük süre içinde bu isteklerini şartsız olarak yazı ile bildireceklerdir.

             Müteahhitler, idareler tarafından protokolda yapılmasına gerek gösterilen işleri bu Kararname esasları ile yapmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde idareler müteahhit nam ve hesabına yaptırmakla yetkilidirler.

             Tasfiye kesin hesabı tasfiye kabulü itibar tarihinden başlıyarak en geç 6 ay içinde tamamlanır. Müteahhitler bu sürede kesin hesabı hazırlayıp onanmak üzere Kuruluşa vermezlerse Kuruluşlar bu işlemi re'sen yapar veya müteahhit nam ve hesabına yaptırır ve onarlar. Bu takdirde müteahhitlerin itiraz hakları ortadan kalkar. Tasfiye esnasında müteahhidin şantiyesindeki her türlü araç ve gereç sözleşmelerindeki şartlarla işlem görür. Tasfiye protokolu uyarınca İdaresince satın alınması uygun görülen ihzarat gereçleri, sözleşmelerinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil, sözleşmesine göre hakediş ihzarat fiyatları üzerinden ve eksiltme indirimi düşünülmeksizin kuruluşunca devir alınır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş gereçler için ise 1980 yılında Kuruluşunda geçerli ihzarat birim fiyatı uygulanır. Sözleşmeleri gereği bu gereçler için verilmesi gereken fiyat farkları ayrıca ödenir.

             Sözleşmeleri gereği kendilerine İdarelerince sağlanan dış para ile Makine, Teçhizat, Tesisat ve Malzeme ithal etmiş olan müteahhitliklerce bahse konu ithalat idarenin istemesi halinde aynen İdareye bedeli mukabilinde devrolunacaktır. Sözü edilen makine,teçhizat, tesisat ve malzemenin fiyatı, yeni ise faturaya dayalı tesbit edilecek bedeli üzerinden, kullanılmış olmaları halinde amortisman payı düşülerek hesaplanır.

             1/3/1980 gününden sonra yapılmış işlerin tamamı, tasfiye kesin hesaplarında (protokolla yapılması istenen işler hariç) sözleşmesindeki son fiyatlar ve esaslarla değerlendirilir.

             Müteahhit üzerinde mahsubu yapılmamış bir avans bakiyesi mevcut ise sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılır.

            Madde 13 - Bu Kararname hükümleri :

             a) Bir rayiç döneminde bitecek malzemeli taşeronluk işleri ile taahhüt konusu mamul ve tesislerin imalat ve montajını yapan sanayicilerin dışında kalanlar için,

             b) Taahhüt içindeki makine, cihaz, teçhizat, tesisat, malzeme, nakliye v.b. dış kaynaklı iş kalemlerinin fiyatları veya fiyat unsurları için,

             c) Kuruluşlarca yapılan satınalma ve kira sözleşmeleri için,

             d) Yabancı müteahhitlerle ve yabancı müteahhitlerin ortak oldukları gruplarla yapılan sözleşmeler için,

             uygulanmaz.

             Ancak, yabancı müteahhitler ve yabancı müteahhitlerin dahil bulunduğu ortaklıklarla yapılan sözleşmelerde bulunan ve birim fiyatları Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri ve İdarelerde geçerli analizlere göre tesbit olunarak karşılığı Türk Lirası cinsinden ödenen iş kalemlerine bu Kararname hükümleri uygulanır. Ayrıca yabancı firmalarla ortaklık yapmak suretiyle imalat ve montaj işlerini öngören sözleşmelerdeki Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerine bu Kararnamenin 2.2 ve 2.6 maddeleri hükümlerine göre hesaplanan fiyat farkı ödenir.

            Madde 14 - 7/13221, 7/15765, ve 7/15990 sayılı Kararnameler ve ekleri 1 Mart 1980 gününden sonra yapılacak işlere (bu Kararnamenin kendilerine uygulanmasını istemeyenler hariç) uygulanmayacak ve yerlerine bu Kararname hükümleri geçerli olacaktır.

             22.5.1978 tarihli 7/15765 sayılı Kararname ve eki yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 15 - Bu Kararname esaslarına göre değişken fiyat usulü ile yapılacak ihalelerde Kuruluşlar, bu hükümleri şartname ve sözleşmelere koyacaklardır.

            Madde 16 - Bu Kararname Resmi Gazete ile yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve fiyat farkı uygulaması ise 1 Mart 1980 gününden itibaren bu Kararnamedeki şartlarla uygulanır.